Тема 1 КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ УРОК 3 Тема. Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро Цілі уроку: сформувати уявлення учнів

ІІ семестр Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин) УРОК 33 Тема уроку. Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення

І СЕМЕСТР Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ Урок 8 Тема уроку. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів Цілі

ІІ семестр Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (продовження) УРОК 18 Тема уроку. Нітрати й фосфати. Поняття про нітрати, проблеми їх умісту в продуктах

І СЕМЕСТР Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ Урок 7 Тема уроку. Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки Цілі уроку: розвивати знання учнів про ковалентний карбон-карбоновий

УРОК № 55. ТОВАРНІ БІРЖІ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ОПЕРАЦІЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ ТА РОЛЬ УРЯДУ В ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННІ Мета уроку:

І СЕМЕСТР Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ Урок 15 Тема уроку. Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання й використання алкінів Цілі

УРОК № 5. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИРОБНИЦТВА Мета уроку: з’ясувати економічний зміст виробництва, структурні елементи виробництва, технологічні способи виробництва; формувати логічність і послідовність під час викладення

Тема 1 РОЗЧИНИ Урок 15 Тема уроку. Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь Цілі уроку: закріпити навички й уміння складати іонні рівняння в розчинах електролітів; розвивати

УРОК №№ 36-37. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ Мета уроку: пояснити учням роль, яку відіграє еластичність пропозиції за ціною в поведінці виробника; показати, як окремі чинники

УРОК 36 Підсумкова контрольна робота за темою “Теорія і практика підприємницької діяльності” Мета уроку: визначити рівень оволодіння знаннями; коригувати знання, уміння, навички. Тип уроку: контролю,

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 4. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса Цілі: ознайомитися з

УРОК 23 Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства Мета уроку: розкрити сутність ризику в діяльності підприємства; визначити

І СЕМЕСТР Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ Урок 14 Тема уроку. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів Цілі уроку: формувати в учнів

II Семестр Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 47 Тема уроку. Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання Цілі уроку: розширити знання

II Семестр Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 34 Тема уроку. Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол Цілі уроку: формувати

ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ Урок 5. Узагальнення знань про кисень Цілі: закріпити знання про кисень як просту речовину, способи його добування, фізичні

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 5 Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші Цілі уроку: повторити відомості про речовини, суміші та їхні властивості; навчити учнів

Тема 1 РОЗЧИНИ Урок 3 Тема уроку. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини Цілі уроку: розвивати

Тема 1 РОЗЧИНИ Урок 9 Тема уроку. Приготування розчинів Цілі уроку: формування навичок і вмінь приготування розчинів; розвиток навичок розв’язання задач із використанням поняття “масова

УРОК 30 Тема. Побутові органічні сполуки Мета: закріпити знання про побутові органічні сполуки, їх види, значення, вплив на організм людини, уміння надавати першу допомогу в

I СЕМЕСТР Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.) Урок 5 Тема уроку. Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні

ПОВТОРЕННЯ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ УРОК 1. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Цілі: повторити склад, властивості, добування оксидів, кислот, основ і солей; формувати вміння складати

І СЕМЕСТР Тема 3. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА Урок 28 Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Вуглеводні” та “Природні джерела вуглеводнів

УРОК № 44. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ. РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: СУБ’ЄКТИ РИНКУ ТА ЙОГО СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ Мета уроку: ознайомити учнів зі структурними елементами національного

ІІ семестр Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин) УРОК 23 Тема уроку. Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок.

Тема 1 КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ УРОК 9 Тема. Розрахунки за хімічними формулами Цілі уроку: систематизувати знання про кількість речовини, молярну масу, молярний

І СЕМЕСТР Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ Урок 18 Тема уроку. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями Цілі уроку:

УРОК № 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. ЕТАПИ І ЗАСОБИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ Мета уроку: поглибити й систематизувати знання

УРОК № 47. РИНОК ЗЕМЛІ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ Мета уроку: розширити знання учнів про функціонування ринку землі; навчити

Тема 2 ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ Урок 27 Тема уроку. Окисно-відновні реакції, їх значення Цілі уроку: розширити знання учнів про хімічні реакції на прикладі окисно-відновних; закріпити навички

Тема 2 ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ Урок 33 Тема. Прості речовини. Кисень. Залізо Цілі: узагальнити й систематизувати знання учнів про прості речовини метали й

УРОК 26 Тема. Узагальнююче повторення Мета: повторити й закріпити знання з теми “Органічні сполуки. Органічні сполуки як основа сучасних матеріалів. Органічні сполуки і здоров’я людини”.

Тема 2 ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК УРОК 14 Тема. Солі (середні), їх склад і назви Цілі уроку: розширити знання про класифікацію неорганічних речовин і номенклатуру

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 18. Хімічні рівняння Цілі: закріпити знання учнів про закон збереження маси речовин, коефіцієнт, уміння складати рівняння хімічних реакцій і

УРОК 8 Тема. Природні джерела органічних речовин. Природний та супутній нафтові гази, їх склад. Використання Цілі: з’ясувати природні джерела органічних речовин, вивчити склад нафти природного

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 12. Масова частка елемента в речовині Цілі: на основі знань про хімічні формули речовин вивчити, що таке масова частка

УРОК № 6. ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ (ФАКТОРИ) Мета уроку: з’ясувати, які існують фактори виробництва та їхні основні характеристики; продовжити формувати логічність і послідовність у викладенні думки,

УРОК № 58. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ – СТРАХОВІ КОМПАНІЇ, ТРАСТИ, ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА СТРАХОВІ ФОНДИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ КАПІТАЛІВ Мета уроку: з’ясувати суть посередницької ролі фінансових організацій;

УРОК № 61. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ” Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з теми

І СЕМЕСТР Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ Урок 12 Тема уроку. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура Цілі уроку: формувати

II Семестр Тема 5. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 55 Тема уроку. Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків

УРОК № 17. ОЗНАКИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА. ЗАКОН СПАДНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА Мета уроку: визначити ознаки раціонального виробника; з’ясувати зміст правила співставлення граничної виручки і граничних

УРОК № 48. ДОХОД ЯК ЦІНА РИНКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ (ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ). ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО РИНКОВОГО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ Мета уроку: ознайомитися з доходами, які формуються на

Тема 1 КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ УРОК 5 Тема. Молярна маса Цілі уроку: увести поняття “молярна маса”; ознайомити з одиницею вимірювання молярної маси

УРОК 18 Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота Мета уроку: з’ясувати фактори, що впливають на рівень прибутку; визначити механізм їх

УРОК 78 Роль Національного (Центрального) банку в регулюванні банківської системи країни Мета уроку: поглибити й систематизувати знання учнів про грошово-кредитне регулювання економіки; визначити головні функції

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 10 Тема. Прості та складні речовини Цілі: поглибити знання учнів про класифікації речовин за складом їх молекул; дати поняття

УРОК 4 Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації Мета уроку: проаналізувати організаційні форми приватних підприємств, визначити їхні спільні та відмітні особливості; сприяти

УРОК № 30. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УНІКАЛЬНІ ВИДИ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ Мета уроку: розглянути особливості встановлення ринкової рівноваги; визначити причини встановлення унікальних видів рівноваги; проаналізувати ситуації,

Тема 1 РОЗЧИНИ Урок 17 Тема уроку. Іонні рівняння Цілі уроку: закріпити вміння складати іонні рівняння реакцій; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі

УРОК 7 Тема. Контроль знань Мета: застосувати одержані знання під час виконання тестових завдань, визначити рівень засвоєння одержаних знань і вмінь. Обладнання: картки з індивідуальними

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ УРОК 12. КАРБОНАТНА КИСЛОТА Й КАРБОНАТИ Цілі: формувати знання про склад і властивості карбонатної кислоти й карбонатів, їх

ВСТУП Урок 3 Тема. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом Цілі уроку: ознайомити учнів з правилами поводження

УРОК 95 Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив

УРОК 28 Тема. Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами Цілі: дати поняття про органічні сполуки в побуті,

УРОК 4 Тема. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація Цілі: з’ясувати причини багатоманітності органічних речовин на основі будови атома Карбону, здатності утворювати різноманітні зв’язки; вміти складати

Тема 3 НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 45 Тема уроку. Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини Цілі уроку: вивчити

Тема 2 ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК УРОК 35 Тема. Значення експериментального методу в хімії Цілі уроку: розвивати навички й уміння розв’язувати експериментальні задачі, використовувати знання

УРОК 96 Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Міждержавні, міжнародні організації та приватні міжнародні кредити Мета уроку: формувати

УРОК 83 Великі й малі економіки в процесах глобалізації. Місце української економіки у світовому господарстві Мета уроку: розкрити зміст понять великої та малої економіки; пояснити

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 1. Речовини. Чисті речовини й суміші Цілі: вивчити, що таке “речовина”, “матеріал”, “чиста речовина”, “суміш”, навчитися розрізняти чисті речовини

УРОК 6 Переваги й обмеження різних форм підприємств приватної, колективної та державної власності Мета уроку: вивчити переваги й обмеження різних організаційних форм підприємств; розвивати аналітичні

УРОК 9 Структура національної економіки за формами власності й організаційними формами. Перевірна робота Мета уроку: з’ясувати співвідношення питомої ваги підприємств різних форм власності підприємств і

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ УРОК 2 Тема. Прості речовини кисень і залізо Цілі уроку: повторити вивчені відомості про прості речовини – метали

II Семестр Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 44 Тема уроку. Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й

УРОК 50 Інфляція за головною причиною виникнення: інфляція попиту, інфляція витрат. Перевірна робота Мета уроку: з’ясувати головну причину виникнення інфляції; розкрити особливості різних підходів до

УРОК № 54. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ Мета уроку: з’ясувати суть поняття “ринкова інфраструктура”; показати взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку; розвивати економічне мислення; формувати

І СЕМЕСТР Тема 3. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА Урок 24 Тема уроку. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів.

УРОК 9 Тема. Нафта. Склад, властивості. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину Цілі: вивчити склад, фізичні властивості нафти, ознайомитися з процесами переробки й

УРОК 47 Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон’юнктурне). Повна зайнятість і природне безробіття Мета уроку: закріпити в учнів поняття про форми та види безробіття; формувати

УРОК 41 Національне споживання та національне заощадження Мета уроку: розглянути споживання як найпростіший компонент валового внутрішнього продукту; розкрити зв’язок між споживанням і доходами, між розмірами

Тема 3 НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 34 Тема уроку. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану Цілі уроку:

Тема 3 ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА УРОК 52 Тема. Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ УРОК 4. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ Цілі: закріпити знання про елементи-неметали, їх положення в періодичній системі, особливості простих речовин-неметалів, їх

II Семестр Тема 6. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ Й ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ Урок 63 Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Оксигеновмісні сполуки”,

УРОК № 10. БЮДЖЕТ СПОЖИВАЧА Мета уроку: визначити чинники, які впливають на структуру споживання сімейних господарств; навчити визначати бюджет споживача; виховувати економічне мислення та розвивати

ІІ семестр Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин) УРОК 28 Тема уроку. Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 9 Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку: ввести поняття про різноманіття речовин; дати початкову класифікацію елементів на

Тема 3 НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 49 Тема уроку. Поняття про вищі карбонові кислоти Цілі уроку: формувати знання учнів про вищі насичені й ненасичені карбонові

УРОК 33 Бізнес-план: зміст і структура Мета уроку: визначити сутність бізнес-плану; охарактеризувати його структуру та зміст головних розділів. Основні поняття: бізнес-план, план маркетингу, виробничий план,

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 6. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук Цілі: сформувати

Тема 4 РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА Урок 63 Тема уроку. Значення хімічних процесів у природі Цілі уроку: показати значення хімічних процесів у природі, застосування

УРОК 71 Роль міністерства фінансів, казначейства в організації фінансової системи країни. Перевірна робота Мета уроку: поглибити й систематизувати знання учнів про теоретичні та практичні засади

Тема 2 ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ Урок 27 Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди Цілі: ознайомити

Тема 2 ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК УРОК 18 Тема. Фізичні й хімічні властивості кислот Цілі уроку: ознайомити учнів з фізичними й хімічними властивостями кислот; розширити

II Семестр Тема 5. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 52 Тема уроку. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно – й карбоксильної груп.

Тема 1 РОЗЧИНИ Урок 4 Тема уроку. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок Цілі

Тема 3 НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 32 Тема уроку. Особливості будови атома Карбону в основному та збудженому станах. Утворення ковалентного зв’язку між атомами Карбону. Структурні

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 19. Узагальнення і систематизація знань Цілі: узагальнити набуті знання, вміти використовувати їх під час виконання завдань різного типу. Обладнання:

Тема 3 ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА УРОК 42 Тема. Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 14. Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовин Цілі: сформувати

II Семестр Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ Урок 38 Тема уроку. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових

УРОК 31 Тема. Органічні розчинники, їх застосування Цілі: дати поняття про органічні сполуки в побуті, їх різновиди, властивості, дію на організм людини, правила поводження з

УРОК № 57. БАНКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ КАПІТАЛІВ ТА ГРОШЕЙ. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА РОЛЬ УРЯДУ Мета уроку: пояснити завдання і принципи

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Урок 13 Тема. Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук Цілі: продовжити формування

I СЕМЕСТР ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (4 год.) УРОК 4 Тема уроку. Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про

Тема 2 ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК УРОК 17 Тема. Оксиди в природі. Використання оксидів Цілі уроку: поглибити знання про класи неорганічних сполук на прикладі фізичних

УРОК 42 Використання ВВП, інших показників у міжнародних порівняннях Мета уроку: розглянути використання основних показників, що оцінюють результати економічної діяльності держави, у міжнародних порівняннях; проаналізувати

УРОК 80 Підсумкова контрольна робота “Національна економіка і роль уряду в її функціонуванні” Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з теми; визначити рівень оволодіння учнями

УРОК № 21. ЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ Мета уроку: ознайомити з поняттям “економічна ефективність”; розширити знання учнів про соціальну справедливість; показати зв’язок економічної

II Семестр Тема 7. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА Урок 64 Тема уроку. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні

УРОК 38 Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги Мета уроку: розкрити головні положення теорії економічної рівноваги; визначити різницю між класичною та неокласичною моделями

УРОК 65 Об’єктивна межа оподаткування. Модель кривої Лаффера Мета уроку: розкрити особливості взаємозв’язку оподаткування з економічними, соціальними, політичними факторами суспільного й державного життя; з’ясувати причини

УРОК 10 Тема. Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки Мета: закріпити знання про природні джерела органічних речовин,

ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ Урок 4. Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

УРОКИ 34-35 Практична робота № 3. Розробка бізнес-плану проекту створення конкретного продукту Мета уроку: сформувати в учнів навички розробки бізнес-плану; розвивати логіку та самостійність мислення,

Page 1 of 3123