Плани-конспекти уроків по хімії

now browsing by category

 

Кількість речовини. Моль

ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА

Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті

Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів

Нітрати й фосфати. Поняття про нітрати, проблеми їх умісту в продуктах харчування. Загальні відомості про нітратні й фосфатні добрива. Кругообіг Нітрогену в природі

Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки

ПРОДУКТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОЦІНКА

ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ, АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ

ТОВАРНІ БІРЖІ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ОПЕРАЦІЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ ТА РОЛЬ УРЯДУ В ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННІ

Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання й використання алкінів

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИРОБНИЦТВА

Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Інші (крім податків) надходження до державного бюджету

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук

Підсумкова контрольна робота за темою “Теорія і практика підприємницької діяльності”

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса

Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках

Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач

Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів

Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання

Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Узагальнення знань про кисень

Речовини. Чисті речовини та суміші

Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

Наслідки неочікуваної інфляції. Антиінфляційні заходи

Приготування розчинів

Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

Генетичний зв’язок між класами органічних сполук

Побутові органічні сполуки

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення в природі

ВЗАЄМОДІЯ РИНКІВ ТА ЇХ РЕАКЦІЯ НА ЗМІНУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Вуглеводні” та “Природні джерела вуглеводнів та їх переробка”

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ. РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: СУБ’ЄКТИ РИНКУ ТА ЙОГО СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів

Банківська система країни як об’єкт урядового регулювання

Практична робота № 1. Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини

Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів

Розрахунки за хімічними формулами

Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями

Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки

Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та іонні кристали

СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. ЕТАПИ І ЗАСОБИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

РИНОК ЗЕМЛІ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ

Тематична робота з теми “Хімічні реакції”

Окисно-відновні реакції, їх значення

ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ “ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА”

Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості

Пояснення безробіття на кейнсіанських та неокласичних засадах

Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету

ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ “РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ”

Прості речовини. Кисень. Залізо

Узагальнення й систематизація знань з теми “Розчини”

Зміст грошової політики уряду: цілі й інструменти

Узагальнююче повторення

Солі (середні), їх склад і назви

Контрольна робота з теми “Неметали та їхні сполуки”

Хімічні рівняння

ВПЛИВ НЕЦІНОВИХ ЧИННИКІВ НА ЗМІНУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Природні джерела органічних речовин. Природний та супутній нафтові гази, їх склад. Використання

Тематична робота з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки”

Масова частка елемента в речовині

ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. РИНКОВА РІВНОВАГА

ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ (ФАКТОРИ)

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ

Практична робота № 4. Властивості оцтової кислоти

ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ”

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура

Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків

ОЗНАКИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА. ЗАКОН СПАДНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ДОХОД ЯК ЦІНА РИНКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ (ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ). ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО РИНКОВОГО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

Молярна маса

Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота

Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину)

Роль Національного (Центрального) банку в регулюванні банківської системи країни

Прості та складні речовини

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УНІКАЛЬНІ ВИДИ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ ЧОГО ВИРОБЛЯТИ?

Контрольна робота № 1 з теми “Неметали та їхні сполуки”

Іонні рівняння

Контроль знань

КАРБОНАТНА КИСЛОТА Й КАРБОНАТИ

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом

Постійні (FC) змінні (VC) витрати: визначення та структура. Загальні витрати (TC). Графічна ілюстрація

Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі. Перевірна робота

Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

Переваги та загрози глобалізації. Перевірна робота

Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини

Узагальнення знань. Підготовка до контрольної роботи за рік

Значення експериментального методу в хімії

Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Міждержавні, міжнародні організації та приватні міжнародні кредити

Вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі