Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 13

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

13.2. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

Найбільш відповідальним етапом при визначені інтегральної (комплексної) оцінки підприємства для прийняття управлінських рішень є формування системи аналітичних показників, яка повинна забезпечувати об’єктивність, змістовність, глибину і адекватність інформації, що характеризує досліджувані соціально-економічні явища та процеси. Від правильного аналітичного вибору, вірогідності

і побудови системи показників залежить об’єктивність інтегральної оцінки діяльності господарюючих суб’єктів. Якщо відбір множини показників для діагностики стану об’єктів управління буде проведено неправильно, то як би добре не була опрацьована ця інформація, дані інтегральної оцінки будуть низької якості, оскільки недоліки вихідної інформації не можна усунути подальшою їх обробкою.

Безпосередній вплив на фінансовий стан підприємства мають показники:

– стану активів – відображають можливість підприємства здійснювати стабільну господарську діяльність. Згідно з цим

досліджуються придатність, знос, надходження і вибуття основних засобів; зміни активів та джерел їх формування в динаміці і структурі; координація між окремими елементами активів; рівень сумнівних боргів тощо;

– платоспроможності – визначають забезпеченість поточних зобов’язань підприємства об’єктами платіжних засобів, розміщених в активах. Дана підсистема передбачає вивчення показників щодо рівня платоспроможності та забезпечення розрахунків за зобов’язаннями;

– фінансової стійкості – характеризують рівень самофінансування і залежності підприємств від зовнішніх залучених фінансових ресурсів для формування активів. Це одна з найбільших підсистем, яка показує ефективність структури фінансових ресурсів, достатність та збалансовану зміну власного капіталу;

– ділової активності – характеризують результативність використання ресурсів та обсяги господарської діяльності. Ця підсистема передбачає можливість оцінки підприємств щодо нарощування обсягів господарської діяльності за показниками зміни чистого доходу, оборотності активів, продуктивності праці, капіталовіддачі, доданої вартості тощо;

– ефективності господарської діяльності – показують співвідношення величин результативних і факторних (витратних) ознак, а збільшення цих показників тлумачать як підвищення ефективності використання ресурсів у процесі господарювання. За даною підсистемою показників оцінюють ефективність поточної діяльності господарюючих суб’єктів щодо рівня їх прибутковості;

– ринкової активності – характеризують рівень та результативність інвестування коштів при формуванні власного капіталу підприємств. Підсистема показників забезпечує оцінку інвестиційної привабливості господарюючих систем та зміни їх економічного потенціалу.

При відборі показників для кожного функціонального блоку необхідно проаналізувати всю систему наявних інформаційних ресурсів, які найбільш репрезентативно характеризують рівень фінансового стану підприємства.

Відповідно до визначеного змісту фінансового стану підприємства для потреб побудови рейтингів і оцінки ризику банкрутства можна використати систему факторних відносних показників, наведену на рис. 13.2.1.

Визначена система з ЗО показників побудована на змішаній основі, тобто з використанням поточних і динамічних вихідних даних. За ознакою часу показники поділяються на моментні, що дають кількісну характеристику явищ (Мп) на визначену дату відповідного періоду (13 показників) та інтервальні, які характеризують величину явища (Іп) за період (10 показників) і швидкість (інтенсивність) розвитку явища в динаміці (Дп) з інтервалом (7 показників). Кожний показник має самостійне значення і, водночас, є складовою узагальнюючих показників функціональних напрямів, які забезпечують фінансовий стан підприємства в цілому.

 Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

Рис. 13.2.1. Система показників для інтегральної оцінки фінансового стану підприємства

Таблиця 13.2.1

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Найменування показників

Алгоритм розрахунку (1)

Коротка характеристика

1

2

3

1. Стан активів

1.1. Придатність основних засобів

Ф. 1(2) ряд. 030 : ряд. 031

Характеризує частку вартості, яка за розрахунком ще не зносилась і, отже, не перенесена на господарську діяльність

1.2. Співвідношення матеріальних активів і дебіторської заборгованості

Ф. 1(2) : (сума ряд. 150 – 210)

Показує скільки матеріальних активів, які безпосередньо залучені в процес господарювання, припадає на 1 грн. дебіторської заборгованості (вилучених активів із діяльності)

1.3. Темп зміни активів

Ф. 1 ряд. 280 к(3) : ряд. 280 п(3)

Показує наміри підприємства щодо перспектив розвитку господарської діяльності

1.4. Темп зміни необоротних активів

Ф. 1 ряд. 080 к : ряд. 080 п

Оцінка розвитку підприємства за капітальними інвестиціями

1.5. Темп зміни власного капіталу

Ф. 1 ряд. 380 к : ряд. 380 п

Показує наміри підприємства щодо залучення власних інвестицій

2. Платоспроможність

2.1. Загальна платоспроможність

Ф. 1(2) [ряд. 260 – (сума ряд. 100, 110(4), 120) : ряд. 620

Оцінка можливості підприємства щодо покриття поточних зобов’язань

2.2. Проміжна платоспроможність

Ф. 1(2) сума ряд. 150 – 250 : ряд. 620

Оцінка рівня покриття поточних зобов’язань за рахунок активів в розрахунках і грошових коштах

2.3. Абсолютна платоспроможність

Ф. 1(2) сума ряд. 220 – 240 : ряд. 620

Оцінка можливості підприємства щодо покриття поточних зобов’язань грошовими коштами

2.4. Покриття поточних зобов’язань

Ф. 2 сума ряд. (010, 060, 110, 120 – – 130, 200) : ф. 1

Характеризує рівень покриття поточних зобов’язань грошовими потоками

2.5. Темп зміни оборотних активів

Ф. 1 ряд. 260 к : ряд. 260 п

Показує відношення підприємства до забезпечення (оптимізації) платоспроможності

3. Фінансова стійкість

3.1. Автономія

Ф. 1(2) ряд. 380 : ряд. 640

Показує рівень авансування активів власниками підприємства

3.2. Маневреність робочого капіталу

Ф. 1(2) (ряд. 260- ряд. 620) : (сума ряд. 100 – 140)

Характеризує рівень можливості підприємства використовувати запаси на власний розсуд

3.3. Маневреність власного капіталу

Ф.1(2) (ряд. 260 – ряд. 620) : ряд. 380

Оцінка можливості підприємства використовувати оборотні активи на власний розсуд

3.4. Співвідношення власного капіталу і необоротних активів

Ф. 1(2) ряд. 380: ряд. 080

Показує рівень авансування необоротних активів власниками підприємства

3.5. Співвідношення власного капіталу і поточних зобов’язань

Ф. 1(2) ряд. 380 : ряд. 620

Оцінка рівня забезпечення поточних зобов’язань власним капіталом

4. Ділова активність

4.1. Темп зміни чистого доходу

Ф. 2 (сума ряд. 035, 060, 110 – 130, 200) 1(5) : (сума ряд. 035, 060, 110- – 130, 200)0(5)

Характеризує динаміку розвитку підприємства на ринку за обсягами господарської діяльності

4.2. Окупність (завантаженість) оборотних активів

Ф. 2 (сума ряд. 035, 060, 110-130, 200) : ф. 1

Величина створеного чистого доходу на 1 грн. фінансових ресурсів, авансованих в оборотні активи

4.3. Продуктивність праці

Ф. 2 (сума ряд. 035, 060, 110 – 130, 200) : ряд. 240

Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємства

4.4. Капіталовіддача

Ф. 2 (сума ряд. 035, 060, 110 – 130, 200): ф. 1

Показує рівень обсягів господарювання в розрахунку на кожну гривню фінансових ресурсів, авансованих (використаних) на формування основних засобів

4.5. Темп зміни доданої вартості

Ф. 2 1 : 0

Показує рівень ефекту господарювання від використання всіх ресурсів і діяльності учасників

5. Ефективність господарської діяльності

5.1. Окупність витрат операційної діяльності

Ф. 2 (сума ряд. 035, 060) : (сума ряд. 040, 070 – 090)

Показує скільки чистого доходу формує на підприємстві кожна гривня витрат в процесі операційної діяльності

5.2. Прибутковість витрат звичайної діяльності

Ф. 2 ряд. 170 (175): (сума ряд. 040, 070 – 090, 140 – 160)

Показує ефективність витрат при здійсненні звичайної діяльності на підприємстві

5.3. Прибутковість доходів від звичайної діяльності

Ф. 2 ряд. 170 (175): (сума ряд. 035, 060, 110 – 130)

Характеризує ефективність одержаного доходу від звичайної діяльності підприємства

5.4. Прибутковість активів

Ф. 2 ряд. 220 (225) : ф. 1

Показує ефективність авансування (інвестування) фінансових ресурсів в активи підприємства

5.5. Прибутковість витрат операційної діяльності

Ф. 2 ряд. 100 (105) : (сума ряд. 040, 070 – 090)

Показує ефективність витрат при здійсненні операційної діяльності

6. Ринкова активність

6.1. Темп зміни статутного капіталу

Ф. 1 ряд. З00 к : ряд. 300 п

Оцінка рівня стабільності господарської діяльності

6.2. Прибутковість власного капіталу

Ф. 2 ряд. 220 (225) : ф. 1

Показує ефективність вкладених (інвестованих) підприємством коштів у господарську діяльність

6.3. Вартість корпоративних прав

Ф. 1(2) ряд. 380 : ряд. 300

Оцінка авансованих коштів у статутний капітал за балансовою вартістю

6.4. Прибутковість статутного капіталу

Ф. 2 ряд. 220 (225): ф. 1

Показує ефективність вкладених учасниками коштів у господарську діяльність

6.5. Співвідношення поточних зобов’язань і дебіторської заборгованості

Ф. 1(2) ряд. 620 : (сума ряд. 150 – -210)

Оцінка рівня оптимізації відносин при здійсненні розрахунків щодо зобов’язань і боргів підприємства

* Примітка до табл. 13.2.1. (1) – рядки наведені за формами фінансової звітності для середніх та великих підприємств; (2) – значення показників за ф. № 1 “Баланс, наведені на кінець звітного періоду; (3) – “п” і “к” відповідно значення показників на початок і кінець звітного періоду; (4) – включення рядка 110 в розрахунок показника здійснюється в межах наявності товарних об’єктів діяльності; (5) -“1” і “0” відповідно значення показників за поточний і минулий період; (6) – податок на прибуток та інші податкові платежі з об’єктів оподаткування підприємства.

Всі показники є результатом порівняння, що характеризує міру кількісного співвідношення різнойменних чи одноіменних показників за наступним розрахунком:

 Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

Де Xm i Ym – Величини МОМЄНТНИХ показників; X і i Y і і – величини інтервальних показників; yN i Yn -1 – і – величини показника за двома рівнями динамічного ряду.

Визначена система також відкрита для внесення будь-яких логічних змін та доповнень, пов’язаних зі змінами економічної політики в країні та відповідними змінами методології формування показників.

Алгоритми розрахунку показників за фінансовою звітністю підприємств та коротка їх характеристика наведені в табл. 13.2.1.

Порівняння показників системи у часі (за однією сукупністю господарюючих систем) і у просторі (між господарюючими системами) забезпечується використанням відносних величин як міри кількісного співвідношення показників. Відповідно до аналітичних функцій в системі використані відношення однойменних показників (відносні величини динаміки, структури і координації) і відношення різнойменних показників (відносні величини інтенсивності). Оцінювання швидкості та інтенсивності розвитку явищ здійснюється за характеристикою темпу зміни величини показників, який показує, у скільки разів досліджуваний рівень більший (менший) від рівня, узятого за базу порівняння.

Для оцінки рівня фінансового стану підприємства, показники, фактичні розміри яких мають значні відхилення від рівня еталону (більше ніж 100 %), замінюються величинами темпів їх зміни в динаміці. При Дп> >1 – фінансовий стан підприємства поліпшується, а при Дп < 1, навпаки.

З метою забезпечення інформаційної односпрямованості конструювання інтегральних оцінок всі показники системи визначені як стимулятори, тобто мають прямий вплив на поліпшення фінансового стану підприємства. Це означає, що чим вищий рівень показника або чим вищий темп його зростання, тим кращий фінансовий стан підприємства. Тому при зміні цієї системи (зменшенні, розширенні, заміні одних даних іншими) необхідно не порушувати визначених вимог.

Для розрахунку інтегрального показника з метою побудови рейтингу господарюючих систем за їх фінансовим станом використаємо дані підприємств (табл. 13.2.2).

Необхідною процедурою розрахунку інтегрального показника є попереднє нормування (стандартизація) відібраних показників, яке забезпечує порівнянність та співставність сформованої інформаційної бази. Нормування виконується за різними формулами для показників-стимуляторів та показників-дестимуляторів. Це пов’язано з необхідністю уніфікації тих складових, за якими ранжування здійснюється від максимального до мінімального значень, та тих, за якими воно виконується в протилежному напрямку.

Таблиця 13.2.2

ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОБУДОВИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ЩОДО ЇХ ФІНАНСОВОГО СТАНУ (КОЕФІЦІЄНТИ)

Найменування показників

Підприємства

ТОВ

“Промінь”

ВАТ

“Прогрес”

ТОВ

“Ласощі”

ТОВ

“Полісся”

ВАТ

“Тетерів”

ВАТ

“Сінгури”

ТОВ

“Двірець”

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Стан активів

1. Придатність основних засобів

0,516

0,442

0,449

0,674

0,706

0,520

0,625

2. Співвідношення матеріальних активів і дебіторської заборгованості

5,701

2,253

2,312

0,649

5,803

6,310

4,893

3. Темп зміни активів*

1,063

1,125

1,251

1,454

1,238

1,137

1,137

4. Темп зміни необоротних активів*

0,992

1,069

1,114

1,287

1,189

1,122

1,157

5. Темп зміни власного капіталу*

0,965

1,048

1,042

1,326

1,142

1,114

1,145

2. Платоспроможність

1. Загальна платоспроможність

0,693

0,879

0,910

0,943

0,713

0,925

0,898

2. Проміжна платоспроможність

0,539

0,801

0,868

0,805

0,628

0,878

0,843

3. Абсолютна платоспроможність

0,045

0,050

0,141

0,053

0,101

0,197

0,084

4. Покриття поточних зобов’язань

1,947

2,780

3,361

3,947

3,510

4,196

2,042

5. Темп зміни оборотних активів*

1,189

1,195

1,371

1,497

1,440

1,191

1,073

3. Фінансова стійкість

1. Автономія

0,580

0,486

0,438

0,092

0,567

0,706

0,703

2. Маневреність робочого капіталу

0,345

0,276

0,569

-0,208

-0,968

0,516

-0,351

3. Маневреність власного капіталу

0,134

0,068

0,174

-0,307

-0,096

0,039

-0,014

4. Співвідношення власного капіталу і необоротних активів

0,969

0,915

0,907

0,497

0,779

0,934

0,908

5. Співвідношення власного капіталу і поточних зобов’язань

1,810

1,124

1,003

0,109

1,901

3,296

3,012

4. Ділова активність

1. Темп зміни чистого доходу*

1,127

1,338

1,581

1,364

1,450

1,185

1,409

2. Окупність (завантаженість) оборотних активів

1,350

2,258

3,474

3,474

3,773

3,260

1,927

3. Продуктивність праці

7,602

16,083

9,904

117,887

5,752

8,328

19,430

4. Капіталовіддача

0,486

1,086

1,461

20,342

1,022

0,599

0,487

5. Темп зміни доданої вартості*

1,036

1,224

1,237

0,726

1,095

1,197

1,751

5. Ефективність господарської діяльності

1. Окупність витрат операційної діяльності

1,042

1,032

1,020

1,009

1,009

1,103

1,001

2. Прибутковість витрат звичайної діяльності

0,027

0,018

0,000

0,001

-0,020

0,087

0,015

3. Прибутковість доходів від звичайної діяльності

0,026

0,018

0,000

0,001

-0,020

0,080

0,014

4. Прибутковість активів

-0,006

0,001

-0,011

-0,003

-0,026

0,035

0,002

5. Прибутковість витрат операційної діяльності

0,042

0,032

0,020

0,009

0,009

0,103

0,001

6. Ринкова активність

1. Темп зміни статутного капіталу*

1,078

1,088

1,196

1,376

1,208

1,053

1,091

2. Прибутковість власного капіталу

-0,009

0,002

-0,024

-0,035

-0,045

0,049

0,003

3. Вартість корпоративних прав

2,940

1,902

1,719

0,827

1,014

1,769

1,604

4. Прибутковість статутного капіталу

-0,029

0,005

-0,044

-0,029

-0,046

0,085

0,005

5. Співвідношення поточних зобов’язань і дебіторської заборгованості

2,148

1,406

1,446

1,385

2,031

1,565

1,375

*Примітка. Показники розраховані як відношення двох їх величин поточного і минулого періодів.

З ряду існуючих формул щодо визначення нормованих показників для побудови рейтингових систем підприємств за їх фінансовим станом найбільш оптимальними є ті, що побудовані на основі відхилень (Xij – a) і стандартизовані варіаційним розмахом (Xmax – xmin). При цьому для стимуляторів: А = xmin, ДЛЯ дестимуляторів: А = xmax. Виходячи з цього, нормування кількісних характеристик показників фінансового стану (розвитку) економічних систем здійснюється за формулами:

– для показників-стимуляторів, зростання яких спричиняє збільшенню інтегрального показника фінансового стану:

 Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

– для показників – дестимуляторів, зростання яких сприяє зниженню інтегрального показника фінансового стану:

 Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

Де – У ij – нормований і-и показник в j-їй сукупності; Х ij – значення і-то показника в j-ій сукупності; Xi Min – мінімальне значення і-то показника; Xi Max – максимальне значення і-то показника. Тобто У ij показує відносну позицію показника в j-ій сукупності в діапазоні варіації за і-ю ознакою. При високих значеннях і-ї ознаки У ij наближається до 1, при низьких – до 0. Відповідно, якщо економічна система посідає високе місце за нормованим показником – дестимулятором, це означає, що ситуація за цим аспектом фінансового стану (розвитку) є сприятливою і – навпаки.

Нормовані (стандартизовані) показники інформаційної бази, сформованої для інтегральної оцінки фінансового стану (розвитку) підприємств з метою здійснення їх рейтингового оцінювання, наведені в табл. 13.2.3.

Для розрахунку інтегральних показників рівня фінансового стану з метою оцінки та інтерпретації ризику банкрутства підприємства одиничні показники повинні мати обгрунтовані нормативні (еталонні, стандартні) величини, які будуть характеризувати допустимі (критичні) межі їх зміни.

Таблиця 13.2.3

НОРМОВАНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РЕЙТННГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗА ФІНАНСОВИМ СТАНОМ

Показники

Фактичне значення показників

Підприємства

Мінімум

Максимум

Розмах

Варіацій

ТОВ

“Промінь”

ВАТ

“Прогрес”

ТОВ

“Ласощі”

ТОВ

“Полісся”

ВАТ

“Тетерів”

ВАТ

“Сінгури”

ТОВ

“Двірець”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Стан активів

1.1. Придатність основних засобів

0,442

0,706

0,264

0,280

0,000

0,027

0,879

1,000

0,295

0,693

1.2. Співвідношення матеріальних активів і дебіторської заборгованості

0,649

6,310

5,661

0,886

0,712

0,719

0,000

0,910

1,000

0,750

1.3. Темп зміни активів

1,063

1,454

0,391

0,000

0,159

0,481

1,000

0,448

0,189

0,189

1.4. Темп зміни необоротних активів

0,992

1,287

0,295

0,000

0,261

0,515

1,000

0,668

0,441

0,559

1.5. Темп зміни власного капіталу

0,965

1,326

0,361

0,000

0,230

0,213

1,000

0,490

0,413

0,499

Загальна величина ознаки

1,166

1,362

1,955

3,879

3,516

2,338

2,690

Інтегральний показник за середньою величиною ознаки

0,233

0,272

0,391

0,776

0,703

0,468

0,538

2. Платоспроможність

2.1. Загальна платоспроможність

0,693

0,943

0,250

0,000

0,744

0,868

1,000

0,080

0,928

0,820

2.2. Проміжна платоспроможність

0,539

0,878

0,339

0,000

0,773

0,971

0,785

0,263

1,000

0,897

2.3. Абсолютна платоспроможність

0,045

0,197

0,152

0,000

0,033

0,632

0,053

0,368

1,000

0,257

2.4. Покриття поточних зобов’язань

1,947

4,196

2,249

0,000

0,370

0,629

0,889

0,695

1,000

0,042

2.5. Темп зміни оборотних активів

1,073

1,497

0,424

0,274

0,288

0,703

1,000

0,866

0,278

0,000

Загальна величина ознаки

0,274

2,208

3,803

3,727

2,272

4,206

2,016

Інтегральний показник за середньою величиною ознаки

0,055

0,442

0,761

0,745

0,454

0,841

0,403

3. Фінансова стійкість

3.1. Автономія

0,092

0,706

0,614

0,795

0,642

0,564

0,000

0,774

1,000

0,995

3.2. Маневреність робочого капіталу

-0,968

0,569

1,537

0,854

0,809

1,000

0,494

0,000

0,966

0,401

3.3. Маневреність власного капіталу

-0,307

0,174

0,481

0,917

0,780

1,000

0,000

0,439

0,719

0,609

3.4. Співвідношення власного капіталу і необоротних активів

0,497

0,969

0,472

1,000

0,886

0,869

0,000

0,597

0,926

0,871

3.5. Співвідношення власного капіталу і поточних зобов’язань

0,109

3,296

3,187

0,534

0,318

0,281

0,000

0,562

1,000

0,911

Загальна величина ознаки

4,100

3,435

3,714

0,494

2,372

4,611

3,787

Інтегральний показник за середньою величиною ознаки

0,820

0,687

0,743

0,099

0,474

0,922

0,757

4. Ділова активність

4.1. Темп зміни чистого доходу

1,127

1,581

0,454

0,000

0,465

1,000

0,522

0,711

0,128

0,621

4.2. Окупність (завантаженість) оборотних активів

1,35

3,773

2,423

0,000

0,375

0,428

0,876

1,000

0,788

0,238

4.3. Продуктивність праці

5,752

117,887

112,135

0,016

0,092

0,037

1,000

0,000

0,023

0,122

4.4. Капіталовіддача

0,486

20,342

19,856

0,000

0,030

0,049

1,000

0,027

0,006

0,001

4.5. Темп зміни доданої вартості

0,726

1,751

1,025

0,302

0,486

0,499

0,000

0,360

0,460

1,000

Загальна величина ознаки

0,318

1,448

2,013

3,398

2,098

1,405

1,982

Інтегральний показник за середньою величиною ознаки

0,064

0,290

0,403

0,680

0,420

0,281

0,396

5. Ефективність господарської діяльності

5.1. Окупність витрат операційної діяльності

1,001

1,103

0,186

0,402

0,304

0,186

0,078

0,078

1,000

0,000

5.2. Прибутковість витрат звичайної діяльності

-0,020

0,087

0,107

0,439

0,355

0,187

0,196

0,000

1,000

0,327

5.3. Прибутковість доходів від звичайної діяльності

-0,020

0,080

0,100

0,460

0,380

0,200

0,210

0,000

1,000

0,340

5.4. Прибутковість активів

-0,026

0,035

0,061

0,328

0,443

0,246

0,377

0,000

1,000

0,459

5.5. Прибутковість витрат операційної діяльності

0,001

0,103

0,102

0,402

0,304

0,186

0,078

0,078

1,000

0,000

Загальна величина ознаки

2,031

1,786

1,005

0,939

0,156

5,000

1,126

Інтегральний показник за середньою величиною ознаки

0,406

0,357

0,201

0,188

0,031

1,000

0,225

6. Ринкова активність

6.1. Темп зміни статутного капіталу

1,053

1,376

0,323

0,077

0,108

0,443

1,000

0,480

0,000

0,118

6.2. Прибутковість власного капіталу

-0,045

0,049

0,094

1,000

0,022

0,010

0,005

0,000

0,044

0,023

6.3. Вартість корпоративних прав

0,827

2,940

2,113

1,000

0,509

0,422

0,000

0,088

0,446

0,368

6.4. Прибутковість статутного капіталу

-0,046

0,085

0,131

0,130

0,389

0,015

0,130

0,000

1,000

0,389

6.5. Співвідношення поточних зобов’язань і дебіторської заборгованості

1,375

2,148

0,773

1,000

0,040

0,092

0,013

0,849

0,246

0,000

Загальна величина ознаки

3,207

1,068

0,982

1,148

1,417

1,736

0,898

Інтегральний показник за середньою величиною ознаки

0,641

0,214

0,196

0,230

0,283

0,347

0,180

Загальний інтегральний показник за середньою величиною нормованих показників

0,370

0,377

0,449

0,453

0,394

0,643

0,417

Як свідчить зарубіжний досвід, розробка обгрунтованих нормативних рівнів показників фінансового стану підприємств є найбільш складним питанням як з методичної, так і з практичної точки зору. Обгрунтоване вирішення цього завдання має передбачати, по-перше, використання репрезентативної бази статистичної інформації, по-друге, застосування сучасних математичних методів обробки показників для встановлення висновку відносно їх нормативних меж для оцінювання фінансового стану підприємства. У багатьох країнах світу національні нормативи показників фінансового стану підприємства визначаються спеціальними агентствами, що значно полегшує проведення діагностики конкретного господарюючого суб’єкта. На жаль, в Україні сьогодні такі дослідження практично не проводяться і аналітики вимушені використовувати в своїй роботах або нормативні рівні показників, запозичені з іноземних джерел без жодних змін або з певною їх адаптацією, на розсуд окремих економістів, до умов діяльності господарюючих суб’єктів. Такі підходи суттєво погіршують обгрунтованість висновків, які формуються в процесі аналітичного дослідження ризику банкрутства українських підприємств за системою показників їх фінансового стану.

Для визначення нормованих показників з метою розрахунку інтегральної оцінки ризику банкрутства господарюючих систем та зміни їх фінансового стану в динаміці, як величину стандартизації первинних показників використаємо еталонні (нормативні) значення окремих ознак (хе (н)) фінансового стану.

Розраховані нормовані показники підприємств для оцінки ризику банкрутства наведені в табл. 13.2.4.

 Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

Оскільки окремі показники і відповідно функціональні складові фінансового стану (розвитку) економічних систем мають різну силу впливу на узагальнюючий показник, їх можна включати до розрахунку інтегрального показника з різними ваговими коефіцієнтами. Щодо способів розрахунку вагомості показників, з якими вони враховуються в інтегральному показнику, то найкращі результати дають наступні: перший спирається на матрицю коефіцієнтів парної кореляції, другий – на факторні навантаження, третій – на результати побудови групової експертної оцінки.

Інтегральний показник фінансового стану (розвитку) економічної системи (Ij) з врахуванням вагомості показників розраховується за формулою:

 Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

Де Wi – ваговий коефіцієнт для окремого показника У ij, що характеризує фінансовий стан (розвиток) економічної системи; У ij – нормований і-й показник фінансового стану (розвитку) в j-ій економічній системі; N – кількість показників, що характеризують фінансовий стан (розвиток) економічної системи.

Таблиця 13.2.4

НОРМОВАНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА

Найменування показників

Підприємства

Нормативна (еталонна) величина (більша або дорівнює)

ТОВ

“Промінь”

ВАТ

“Прогрес”

ТОВ

“Ласощі”

ТОВ

“Полісся”

ВАТ

“Тетерів”

ВАТ

“Сінгури”

ТОВ

“Двірець”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Стан активів

1.1. Придатність основних засобів

1,032

0,884

0,898

1,348

1,412

1,040

1,250

0,5

1.2. Темп зміни співвідношення матеріальних активів і дебіторської заборгованості

0,708

0,936

0,958

0,927

0,697

1,014

1,064

1,0

1.3. Темп зміни активів

1,063

1,125

1,251

1,454

1,238

1,137

1,137

1,0

1.4. Темп зміни необоротних активів

0,992

1,069

1,114

1,287

1,189

1,122

1,157

1,0

1.5. Темп зміни власного капіталу

0,965

1,048

1,042

1,326

1,142

1,114

1,145

1,0

Середній рівень ознаки

0,952

1,012

1,053

1,268

1,136

1,085

1,151

X

2. Платоспроможність

2.1. Загальна платоспроможність

0,693

0,879

0,910

0,943

0,713

0,925

0,898

1,0

2.2. Проміжна платоспроможність

1,078

1,602

1,736

1,610

1,256

1,756

1,686

0,5

2.3. Абсолютна платоспроможність

0,225

0,250

0,705

0,265

0,505

0,985

0,420

0,2

2.4. Темп зміни покриття поточних зобов’язань

1,022

1,182

1,310

1,135

1,082

1,185

1,346

1,0

2.5. Темп зміни оборотних активів

1,189

1,195

1,371

1,497

1,440

1,191

1,073

1,0

Середній рівень ознаки

0,841

1,022

1,206

1,090

0,999

1,208

1,085

X

3. Фінансова стійкість

3.1. Автономія

1,160

0,972

0,876

0,184

1,134

1,412

1,406

0,5

3.2. Маневреність робочого капіталу

0,690

0,552

1,138

-0,416

-1,936

1,032

-0,702

0,5

3.3. Маневреність власного капіталу

0,670

0,340

0,870

-1,535

-0,480

0,195

-0,070

0,2

3.4. Співвідношення власного капіталу і необоротних активів

0,969

0,915

0,907

0,497

0,779

0,934

0,908

1,0

3.5. Співвідношення власного капіталу і поточних зобов’язань

1,810

1,124

1,003

0,109

1,901

3,296

3,012

1,0

Середній рівень ознаки

1,060

0,781

0,959

-0,232

0,280

1,374

0,911

X

4. Ділова активність

4.1. Темп зміни чистого

Доходу

1,127

1,338

1,581

1,364

1,450

1,185

1,409

1,0

4.2. Темп зміни окупності оборотних активів

1,027

1,168

1,379

1,169

0,995

1,159

1,317

1,0

4.3. Темп зміни продуктивності праці

1,142

1,147

1,269

1,161

1,226

1,002

1,107

1,0

4.4. Темп зміни капіталовіддачі

1,262

1,237

1,444

1,189

1,274

1,091

1,262

1,0

4.5. Темп зміни доданої вартості

1,036

1,224

1,237

0,726

1,095

1,197

1,751

1,0

Середній рівень ознаки

1,119

1,223

1,382

1,122

1,208

1,127

1,369

X

5. Ефективність господарської діяльності

5.1. Окупність витрат операційної діяльності

0,947

0,938

0,927

0,917

0,917

1,003

0,910

1,1

5.2. Прибутковість витрат звичайної діяльності

0,386

0,257

0,000

0,014

-0,286

1,243

0,214

0,07

5.3. Прибутковість доходів від звичайної діяльності

0,520

0,360

0,000

0,020

-0,400

1,600

0,280

0,05

5.4. Прибутковість активів

-0,200

0,033

-0,367

-0,100

-0,867

1,167

0,067

0,03

5.5. Прибутковість витрат операційної діяльності

0,420

0,320

0,200

0,090

0,090

1,030

0,010

0,10

Середній рівень ознаки

0,415

0,382

0,152

0,188

-0,109

1,208

0,296

X

6. Ринкова активність

6.1. Темп зміни статутного капіталу

1,078

1,088

1,196

1,376

1,208

1,053

1,091

1,0

6.2. Прибутковість власного капіталу

-0,060

0,013

-0,160

-0,233

-0,300

0,327

0,020

0,15

6.3. Темп зміни вартості корпоративних прав

0,895

0,963

0,871

0,964

0,946

1,058

1,050

1,0

6.4. Прибутковість статутного капіталу

-0,116

0,020

-0,176

-0,116

-0,184

0,340

0,020

0,25

6.5. Темп зміни співвідношення поточних зобов’язань і дебіторської заборгованості

0,849

1,007

1,117

0,990

0,837

1,029

0,986

1,0

Середній рівень ознаки

0,529

0,618

0,570

0,596

0,501

0,761

0,633

X

Середній рівень оцінки фінансового стану

0,819

0,840

0,887

0,672

0,669

1,127

0,907

X

Розміщення підприємств за ризиком банкрутства (місце)

3

4

5

1

2

7

6

X


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства - Довідник з економіки


Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства