Податкові пільги. Позитивні й негативні наслідки оподаткування

УРОК 64

Податкові пільги. Позитивні й негативні наслідки оподаткування

Мета уроку: з’ясувати призначення податкових пільг як ефективного інструмента економічного і правового регулювання соціальних процесів та стимулювання розвитку виробництва; пояснити учням вплив податків на поведінку платників; розвивати вміння виконувати економічні розрахунки; виховувати пізнавальний інтерес.

Основні поняття: структура доходів державного бюджету, податкова пільга, система податкових пільг, форми податкових пільг, види податкових

пільг, вилучення, знижки, податкові кредити.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Що таке, на вашу думку, податок?

2. Які види податків ви знаєте?

3. Чи може держава нормально функціонувати без ефективної податкової системи?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Політика України має стимулювати вітчизняне виробництво з метою підвищення

купівельного попиту і конкурентоспроможності окремих видів товарів (продукції) на внутрішньому ринку. Одним з аспектів такого стимулювання в оподаткуванні і є надання пільг та інших заохочень. У разі надання пільг оподаткування розглядається не як бар’єр на шляху розвитку і не як безповоротна втрата більшої частини доходів, а як усвідомлена необхідність відрахувань на розвиток охорони здоров’я, страхування, соцзабезпечення власне платників податків.

Податкові пільги завжди були й залишаються об’єктом особливої уваги та зацікавленості всіх платників податку, оскільки наявність комплексу податкових пільг означає цілковите або часткове звільнення юридичних і фізичних осіб від обов’язкових платежів. За умов ринкових відносин вони є необхідною передумовою для активного використання всіх податкових інструментів з метою економічного і правового регулювання соціальних процесів, стимулювання розвитку виробництва тощо. Передбачені законодавством пільги надаються залежно від об’єктів і суб’єктів оподаткування та значення їх для розвитку народного господарства країни.

V. Вивчення нового матеріалу

Пільги – це надання переваги, часткове або повне звільнення від виконання встановлених правил, обов’язків або полегшення умов їх виконання.

Податкові пільги – це звільнення від податків згідно з чинним законодавством. Вони є одним з елементів податкової політики і переслідують як економічну, так і соціальну мету. Використовуючи податкові пільги, держава регулює певні економічні процеси й забезпечує соціальний захист окремих видів діяльності та груп населення. Перелік податкових пільг визначається законами України та інструкціями Міністерства фінансів України про порядок нарахування і сплати тих чи інших податків.

Систему пільг за податками згідно із законодавством України можна поділити на дві групи:

¦ перша включає відносно традиційні та стабільні звільнення від податку незалежно від обставин (звільнення від сплати податку окремих груп платників);

¦ друга характеризується певною короткотривалістю щодо конкретних об’єктів.

Система податкових пільг веде до зменшення оподатковуваного об’єкта, має різноманітні форми й будується окремо для кожного податку з урахуванням пріоритетів національної фіскальної політики.

Залежно від того, на зміни якого з елементів структури податку – об’єкта оподаткування, податкової бази чи ставки податку – спрямована пільга, вони поділяються на такі три групи: вилучення, знижки, податкові кредити.

Вилучення – це податкові пільги, спрямовані на виключення з оподатковуваного доходу окремих предметів (об’єктів оподаткування).

Вилучення можуть надаватись як усім платникам податку, так і окремим їхнім категоріям; як постійно, так і на визначений строк.

Цей вид пільги характеризується тим, що механізм надання пільг проектується на об’єкт оподаткування, що безпосередньо зменшується. Подібні зменшення об’єкта з метою оподаткування можна класифікувати так.

За видами платників: повні – надаються всім платникам; часткові – надаються певним категоріям платників.

За термінами: постійні – діють постійно впродовж тривалого періоду часу; тимчасові – діють протягом визначеного, заздалегідь обмеженого періоду (підприємства з іноземними інвестиціями); надзвичайні – надаються у зв’язку з появою певних раптових обставин.

За елементами об’єкта: майнові – відрахування визначеної частини оподатковуваного майна; прибуткові відрахування – застосовуються до частини доходу платника залежно від виду діяльності.

Знижки – вид пільги у сфері оподаткування, що зменшує суму податку на певні величини. Сукупність цих величин, що становлять основу знижки, визначається сумою витрат платника, що їх законодавець виводить з-під оподаткування шляхом зменшення на еквівалентну суму податкової бази. У такий спосіб реалізується зацікавленість суспільства в певній діяльності платника, стимулюються його витрати в запланованому напрямі.

Тут можна застосувати таку класифікацію відрахувань (вилучень) у сфері оподаткування (за видами платників, за термінами, за елементами податкової бази):

А) лімітовані знижки, розмір яких обмежено прямо чи опосередковано;

Б) нелімітовані знижки, за яких податкова база може бути зменшена на всю суму витрат.

Знижки пов’язані не з доходами платника податків, а з видатками. Так, платник податків має право зменшувати оподатковуваний прибуток на суму коштів, перерахованих ним у благодійні фонди, підприємствам освіти, охорони здоров’я, культури тощо.

Податкові кредити – це пільги, спрямовані на зменшення податкової ставки або податкового окладу. Об’єктом у цьому випадку є обчислена сума податку, а не доходи або видатки платника. За формами надання податкові кредити поділяються на такі:

¦ зниження ставки податку;

¦ скорочення оподатковуваної суми;

¦ перенесення терміну сплати або сплата податку частинами;

¦ повернення раніше сплаченого податку (частини податку);

¦ зарахування раніше сплаченого податку в рахунок майбутніх платежів.

В Україні податковий кредит застосовується у формі перенесення терміну сплати податкового платежу суб’єкта господарювання до бюджету відповідного рівня, наданого органом податкової служби у формі кредитної угоди, за умови використання платником податків звільнених коштів на законодавчо визначені цілі.

Ще одним різновидом податкових пільг є пільгові режими оподаткування в офшорних та вільних економічних зонах, які передбачають спрощену процедуру реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, застосування низьких ставок податків або взагалі відсутність деяких видів податків, наявність спрощеної процедури звітності. На території України пільговий режим оподаткування вперше було застосовано в північній частині Криму відповідно до закону України “Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб’єкта експериментальної економічної зони “Сиваш” від 23 лютого 1996 року терміном на 5 років”.

Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є залучення та сприяння іноземним інвестиціям, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвиток інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України.

Приклад видів податкових пільг:

1) неоподатковуваний мінімум рівня доходів – зниження ставки на оподатковувану зарплату для працюючого та осіб, яких він утримує (дітей, людей похилого віку);

2) капітальні знижки – стягнення з об’єктів оподаткування частини прибутку, одержаного на устаткуванні, що відповідає найпрогресивнішим технологіям;

3) податковий кредит – зменшення суми оподаткування прибутку на величину інвестицій і витрат (НДКР), у тому числі з 2005 р. – кредит на навчання;

4) соціальні знижки – зменшення суми оподаткування прибутку, спрямованого на соціальні програми;

5) прискорена амортизація – більш швидке списання певного обладнання, що дає можливість зменшити суму оподатковуваного прибутку в перші роки використання обладнання.

Наведений перелік податкових пільг не є стабільним. Система пільг постійно змінюється за рахунок прийняття нових законодавчих норм, що регулюють пільговий порядок оподаткування.

Податкова пільга – звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування й сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених нижче.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Платник податків має право використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

Платник податків може відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані як майбутні платежі з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Контролюючі органи складають зведену інформацію про суми податкових пільг юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та визначають втрати доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг.

Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Податкова пільга надається шляхом:

А) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

Б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;

В) установлення зниженої ставки податку та збору;

Г) звільнення від сплати податку та збору.

Останніми роками проблема податкових пільг набула широкого характеру разом із власне пільгами, що існують у формі субсидування цілих областей України, галузей промисловості шляхом створення вільних економічних зон, територій зі спеціальним інвестиційним кліматом та проведення різноманітних експериментів. Наразі в Україні функціонує дванадцять пільгових економічних зон і дев’ять територій зі спеціальним інвестиційним кліматом.

На сьогодні перелік різноманітних пільг у податковому та митному законодавстві складається приблизно з 200 позицій. Проблема існування податкових пільг ускладнюється величезними сумами несплачених податків у результаті отримання пільг.

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1. Якою, на вашу думку, є головна функція податку?

2. Наведіть види податкових пільг.

3. “Податок – це дозволена форма здирства” (Хома Аквінський, філософ XIII ст.). Чи погоджуєтеся ви з цим висловлюванням?

4. Складіть сенкан до слів “податок” і “пільга”.

>> Пояснення вчителя

Що таке сенкан та як його написати? Сенкан – це творча робота, що має коротку форму вірша (п’ятирядковий вірш), складеного за такою схемою:

1. Перший рядок має містити слово, що позначає тему (зазвичай це іменник).

2. Другий рядок – це опис теми, яка складається з двох слів (два прикметники).

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (зазвичай це дієслова).

4. Четвертий рядок є фразою, яка містить чотири слова й висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

5. Останній рядок складається з одного слова – синоніма до першого слова, у ньому висловлюється сутність теми, робиться ніби підсумок.

Складати сенкани дуже просто й цікаво, деякі приклади сенканів наведено нижче.

Форум

Гомінкий, цікавий.

Розважає, розвиває, веселить.

Гарне місце для знайомств.

Спілкування.

Життя

Багатостороннє, бурхливе.

Виховує, розвиває, навчає.

Дає змогу реалізувати себе.

Мистецтво.

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підібрати цікаві факти про найабсурдніші податки у світі.
Податкові пільги. Позитивні й негативні наслідки оподаткування