Подолання глобальних проблем сучасності

ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

§ 33. Шляхи подолання нинішніх проблем людства

2. Подолання глобальних проблем сучасності.

Поступовий підхід до вирішення загальносвітових проблем може давати 218 позитивні результати. Це відбувалося б, мабуть, швидше, аби ухвали ООН

 Подолання глобальних проблем сучасності

Забруднення навколишнього середовища

 Подолання глобальних проблем сучасності

Вітряки – джерела екологічно чистої енергії

 Подолання глобальних проблем сучасності

Електромобіль “Міцубіші” – екологічно безпечний вид

транспорту

Та ЮНЕСКО були обов’язковими для виконання, а не мали рекомендаційний характер. Саме тому в недалекому майбутньому швидше за все постане питання про створення єдиного світового координаційного органу, покликаного здійснювати ефективне керування глобальними процесами – міжнародною економікою, світовою торгівлею, екологією, політичною структурою, вирішувати проблеми бідності, війни та миру, прав людини, міграції тощо.

У зв’язку з існуючими проблемами зростання населення й обмеження ресурсів усе найважливіше значення в забезпеченні охорони довкілля та раціональному використанні

природних ресурсів відіграють і надалі відіграватимуть економічні методи регулювання.

Основою такого підходу є плата за природокористування. Будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує природні ресурси, зобов’язана оплачувати їх у вигляді податків або спеціальних платежів. Це забезпечуватиме, з одного боку, економність споживача, а з іншого – формування централізованих джерел фінансування охорони та відновлення природних ресурсів.

До вартості природних ресурсів неодмінно мають включатися не тільки плата за право користування, а й плата за відновлення й охорону. При цьому понадлімітне використання має перевищувати звичайну оплату в кілька разів.

Також доведеться поступово вирішувати такі питання:

– має бути повністю виключена можливість військових конфліктів, під яким би приводом вони не виникали;

 Подолання глобальних проблем сучасності

Допомога країнам “третього світу”

– життєво необхідним є перехід до використання екологічно чистих джерел енергії, з відмовленням від тих, що пов’язані із забрудненням навколишнього середовища;

– необхідно розробити екологічно безпечні види транспорту та відмовитися від використання двигунів внутрішнього згоряння;

– потрібні значні капіталовкладення для підтримання та розвитку бідних регіонів;

– дуже важливою є принципова зміна ставлення до навколишнього середовища.

Це – основні заходи, без вирішення яких існування людської цивілізації завжди перебуватиме під загрозою.

Безумовно, процес переосмислення цінностей не проходитиме безболісно. Однак усе відбуватиметься набагато легше, якщо люди переглянуть своє ставлення до “суспільства споживання”, як до прогресивної та безальтернативної моделі розвитку людства. Адже саме ця основа “ринкової економіки” створила нинішню нестабільну суспільну систему, спричинила хвилю міжнародного тероризму.

Кожний повинен відповісти собі: чи є сенс брати участь у нескінченній гонитві за матеріальними потребами, які постійно зростають? Куди приведе це прагнення в умовах зменшення уже й так обмежених ресурсів планети? Чи варто міняти духовне багатство та свободу на надмірний матеріальний добробут?

Шановні випускники, ви вже, напевно, переконалися, що новітня історія – складний, суперечливий, однак дуже цікавий період у житті людства. Він насичений багатьма важливими подіями, які кардинально змінили світ порівнянно з попередніми десятиріччями.

Вивчення історії в 11 класі розпочалося із з’ясування передумов виникнення Другої світової війни – найбільшої трагедії в людській історії, яка забрала життя майже 68 млн людей. У підручнику визначені причини цієї війни, названі її ініціатори, охарактеризовані всі періоди воєнних дій.

Найвагомішою складовою Другої світової війни була Велика Вітчизняна війна, яку вели народи СРСР після віроломного нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Ви вивчали не тільки військовий аспект подій, а й політичний, економічний та соціальний. Варто наголос ити, що в період Другої світової війни змінилося становище жінок у суспільстві: вони не лише замінили чоловіків на виробництві та в сільському господарстві, а й брали безпосередню участь у бойових діях. Це викликало зміни в суспільній свідомості: у багатьох країнах жінки отримали політичні та соціальні права, яких були позбавлені раніше.

Після завершення Другої світової війни розпочалося гостре військово-економічне та політичне суперництво між двома супердержавами – США та СРСР, які уособлювали протилежні соціально-економічні системи: соціалістичну та капіталістичну. За ними стояли країни Європи, розділені “залізною завісою”. Це суперництво перетворилося на “холодну війну”, яка тривала чотири десятиріччя. Завершилася вона, як ви пам’ятаєте, після розпаду Радянського Союзу і всієї соціалістичної співдружності.

Певний час у світі домінували Сполучені Штати Америки. Проте вже на початку XXI ст. почали утворюватися нові потужні центри, насамперед: Європейський Союз, а також Китай, Росія, Індія, Бразилія. Нині ми живемо у світі, який все більше глобалізується. Свідченням цього є існування та активне поширення “світової павутини” – Інтернету, взаємовплив культур, а також спільні проблеми, які потребують кардинального вирішення, оскільки від цього залежить існування людської цивілізації в цілому.

Ми впевнені, що ви стали значно краще обізнаними з проблемами сучасної історії, яка стосується кожного з нас, володієте науковою історичною термінологією, порівнюєте різноманітні погляди на ті чи ті події, пам’ятаючи при цьому, що історія як наука розвивається, а нові дослідження можуть змінити уявлення про причини подій. Проте найважливішим є те, щоб у вас сформувалося почуття поваги до чужих поглядів і думок, щоб ви навчилися слухати один одного, маючи своє власне бачення минулого. Доброзичливість, терпимість, толерантність – ось основні якості людини, яка живе в багатовимірному, мультикультурному, швидкоплинному світі. Сподіваємося, що наш підручник сприятиме їх вихованню у вас.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Подолання глобальних проблем сучасності - Історія


Подолання глобальних проблем сучасності