ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Подразливість – це універсальна властивість усього живого реагувати на впливи середовища.

З підручника

&42. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

Основні поняття: ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ

Пригадайте! Що таке подразливість?

Поміркуйте

Наявність подразливості в рослин доводять за допомогою досліду, що демонструє ростові рухи кореня й пагона в проростка бобів. Це пов’язано з тим, що пагін реагує ростом на світло, а корінь сприймає силу земного тяжіння й росте вниз. А як переконатися

в наявності подразливості в тварин?

 ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

Iл. 167. Poстовi рухи рослини

ЗМІСТ

Які особливості подразливості тварин?

Подразливість у тварин проявляється в здатності відповідати на впливи середовища своєю активною діяльністю. Наприклад, на ранковий схід сонця птахи прокидаються й починають співати, або дотик до равлика виноградного заставляє його ховатися в перепашку. У цих прикладах світло чи дотик будуть подразниками, процес дії цієї сили – подразненням, а відповідь птахів чи равлика на дію чинників – біологічною реакцією. Подразниками для тварин можуть

бути світло, механічні впливи, температура, сольовий склад води, їжа, вологість, вода, звуки, хімічні речовини та багато інших чинників.

 ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

Iл. 168. Зяблик – один із найпоширеніших співочих птахів

Ознакою подразливості на рівні клітин є позитивний електричний заряд на поверхні клітини та негативний заряд усередині клітини. Ця різниця зарядів може змінюватися під впливом дії різних чинників, що і є початком внутрішньоклітинних процесів. Зміни клітинного обміну речовин зумовлюють відповідну реакцію клітини на вплив чинника. Подразливість характерна й для цитоплазми клітин, яка здатна сприймати впливи середовища й реагувати на них виникненням чи припиненням руху. У багатоклітинних тварин у здійсненні подразливості беруть участь тканини, яким властива збудливість. Це нервова, м’язова й окремі види епітеліальної. Проведення збудження для забезпечення рухів, виділення секретів пов’язане з такими органами, як нерви, спинний і головний мозок, м’язи, залози секреції. У формуванні реагування тварини на впливи середовища визначальне значення мають нервова й ендокринна системи.

Отже, ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН – здатність переходити із стану спокою в діяльний стан у відповідь на дію чинників середовища, яка реалізовується на різних рівнях їх організації.

Які форми подразливості в тварин?

Біологічні реакції-відповіді тварин на впливи середовища проявляються у вигляді таксисів та рефлексів. На відміну від ростових чи гігроскопічних рухів рослин і грибів, у тварин ці реакції є руховими.

Таксиси – рухова реакція у відповідь на спрямований вплив чинника, що здійснюється клітинами чи організмами. Наприклад, викидання нитки із жалкої клітини гідри при дотику до чутливого виросту є механотаксисом, а рух амебоцитів до поживних речовин чи від шкідливих речовин є позитивним або негативним хемотаксисом. Таксиси забезпечують просторову орієнтацію рухів тварин на дію сприятливих чи несприятливих подразників.

Рефлекси – рухова реакція організму на певний пусковий подразник, яка здійснюється за обов’язкової участі нервової системи. Уперше рефлекси як форми подразливості з’являються у кишковопорожнинних у зв’язку з виникненням у них дифузної нервової системи. Рефлекси можуть бути вродженими безумовними (стискання тіла гідри у грудочку після механічного впливу) або набутими умовними (харчові рефлекси риб, які формуються при годуванні в один і той самий час).

 ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

Іл. 169. Таксиси амебоцитів

 ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

Iл. 170. Безумовний захисний рефлекс гідри

Таксиси й рефлекси є постійними складовими в поведінці тварин. Якщо рефлекси зумовлюють виникнення й протікання біологічної реакції тварини, то таксиси забезпечують її спрямованість. Наприклад, поява чайки з кормом вмикає реакцію пташенят (безумовний харчовий рефлекс), а червона пляма на її дзьобі – спрямовує реакцію цих пташенят на її дзьоб (позитивний фототаксис).

Отже, біологічними реакціями тварин на вплив чинників є взаємозв’язок таксисів й рефлексів.

 ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

Іл. 171. Форми подразливості в пташенят крячка

Яке знамення органів чуття для організму тварин?

ОРГАНИ ЧУТТЯ – анатомічні утвори організму тварин, що сприймають інформацію із зовнішнього чи внутрішнього середовища. Ця інформація надходить у вигляді впливів звуку, світла, хімічних речовин і є важливою для вмикання й вимикання різних біологічних реакцій.

Основними органами чуття в тварин є органи зору, слуху, нюху, смаку й дотику. Для рухливих тварин велике значення мають органи рівноваги. В окремих груп тварин можуть бути специфічні органи чуття, пов’язані з їхнім способом життя. Так, у риб є бічна лінія, у ямкоголових змій – органи сприйняття теплових променів, у дельфінів й кашалотів – органи сприйняття відбитих звуків.

Яке ж значення органів чуття для тварин?

Відрізняти світло від темряви дозволяють найпримітивніші органи зору, якими є світлочутливі вічка (медузи, плоскі вільноживучі черви). Розрізняти силу й напрямок світла, вловлювати переміщення об’єктів дозволяють прості очі (павуки). Найскладніші очі в комах, головоногих молюсків та хребетних тварин. Такі очі вже розрізняють форму, об’єм та колір об’єктів. Завдяки органам зору тварини орієнтуються в середовищі, успішно здобувають їжу у світлий час доби й захищаються від ворогів.

Звук – коливання повітряного чи водного середовища або твердого субстрату – відіграє в житті тварин подвійну роль. З одного боку, це сигнал про небезпеку, а з другого – це спосіб спілкування. Звукосприймальні органи є вже в медуз. Вони в них сприймають низькочастотні коливання й дозволять “передбачати” бурю. Сприймання і відтворення звуків добре розвинуті в членистоногих, зокрема в комах. їхні органи слуху можуть бути розміщені на ногах, черевці, на вусиках. Найбільше значення орган слуху має для наземних хребетних, тому в них спостерігається ускладнена слухова система: у амфібій з’являється барабанна перетинка, у рептилій – зовнішній слуховий прохід, у птахів і окремих ссавців – зовнішнє вухо, у ссавців – вже є всі три слухові кісточки.

Чутливість до хімічних подразників є одним із найдавніших видів чуття. Її в тварин забезпечують органи нюху та смаку, які відіграють важливу роль у пошуках їжі, особин іншої статі, розпізнаванні особин свого виду, уникненні хижаків й шкідливих впливів. Серед наземних безхребетних найбільшого розвитку органи хімічного чуття досягли в членистоногих, особливо в комах, а серед хребетних – у ссавців.

Механічні впливи середовища (дотик, тиск, вібрація) в безхребетних сприймають чутливі утвори покривів у вигляді війок, волосків, вусиків, а е хребетних – рецептори шкіри.

Отже, інформація середовища є дуже різноманітною, тому різноманітними є й органи чуття в тварин.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження

ОРГАНИ ЧУТТЯ ТВАРИН

Мета: закріпити знання про органи чуття тварин; формувати уміння характеризувати органи чуття різних груп тварин на прикладі конкретних представників.

Обладнання: малюнки, колекції комах, вологі препарати рака й риб.

Хід роботи

1. Розгляньте тіло річкового рака і визначте назву, особливості та розташування органів зору, дотику, нюху та смаку.

2. Розгляньте тіло травневого хруща і визначте назву, особливості та розташування органів зору, дотику, нюху та смаку.

3. Розгляньте тіло окуня річкового і визначте назву, особливості та розташування органів зору, нюху, смаку та бічної лінії.

4. Наповніть таблицю.

Назва органів чуття

Рак річковий

Хрущ травневий

Окунь річковий

Органи зору

Органи нюху

Органи смаку

Органи дотику

5. Сформулюйте висновок.

Навчаємося пізнавати

Міні-проект “ЯК БАЧАТЬ ТВАРИНИ?”

Упродовж століть люди навіть не здогадувалися, як бачать світ тварини. Але сьогодні наука дає нам змогу зазирнути в дивовижний світ різноманітності органів зору тварин. Скористайтеся правилом-орієнтиром (див. додаток) створення міні-проекту і на прикладі запропонованих шести тварин (кіт, кінь, бабка, голуб, мавпа, змія) або тварин, яких Ви оберете самостійно, опишіть можливості органів зору тварин.

 ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке подразливість? 2. Яке значення подразливості? 3. Назвіть основні форми подразливості в тварин. 4. Наведіть приклад таксисів та рефлексів тварин. 5. Що таке органи чуття? 6. Назвіть основні органи чуття тварин.

7-9

7. Які особливості подразливості тварин? 8. Які форми подразливості в тварин? 9. Яке значення органів чуття для організму тварин?

10-12

10. Дайте характеристику органів чуття різних груп тварин, використавши конкретних представників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН - Біологія


ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН