Поняття фінансової стійкості підприємства

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 8

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Поняття фінансової стійкості підприємства.

8.2. Аналіз фінансової стійкості на основі співвідношення власних і залучених фінансових ресурсів підприємства.

8.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності.

8.1. Поняття фінансової стійкості підприємства

Одним з напрямів оцінки фінансового стану підприємства є визначення його фінансової стійкості, тобто рівня забезпеченості потреб господарської діяльності

фінансовими ресурсами щодо їх наявності, розміщення і використання. Стійкість економіки підприємства залежить від результатів його операційної, фінансової та інвестиційної діяльності за умови досягнення стабільного перевищення доходів над витратами, вільного маневрування грошовими коштами та економічного зростання.

Підприємство як відкрита система, що характеризується відповідними складом, структурою і взаємозв’язками елементів у господарській діяльності, з однієї сторони виступає як боржник, залучаючи активи кредиторів, з іншої – як кредитор, надаючи свої активи для господарської

діяльності покупців своєї продукції – дебіторів.

Виходячи з цього, існує тісна залежність фінансової стійкості підприємства від рівня кредиторської і дебіторської заборгованості, що робить вразливим фінансову стійкість господарюючих систем від зовнішніх факторів, на які не завжди можуть впливати внутрішні органи управління.

Запорукою виживання підприємства є ефективне використання фінансових ресурсів, під яким розуміють відношення результату до витрат на його одержання, а збільшення цього відношення свідчить про підвищення ефективності господарської діяльності. Ефективність є основою нагромадження суб’єктами господарювання національного багатства.

Фінансова стійкість забезпечується рівновагою між можливим обсягом формування власного капіталу (ФВК) та необхідним обсягом його споживання (СВК), тобто ФВК = СВК. Така фінансова рівновага досягається оптимізацією співвідношення між частками створеного власного капіталу, що капіталізується, забезпечує резервні ресурси для стійкої діяльності і спрямовується на споживання власникам. Приріст активів за рахунок власного капіталу призводить до зростання ринкової вартості підприємства, що означає підвищення фінансової стійкості. Постійне одержання прибутку дає змогу забезпечити підприємству в необхідній мірі формування власного капіталу підприємства.

Ефективна господарська діяльність підприємства неможлива без постійного використання залучених фінансових ресурсів. Це дозволяє суттєво збільшити обсяг господарської діяльності, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, а в кінцевому підсумку – підвищити ринкову вартість підприємства.

Максимальна прибутковість фінансових ресурсів, розміщених в активах підприємства, може бути забезпечена за рахунок мінімізації їх вартості в розрахунку на результативні показники господарської діяльності (чистий дохід, додана вартість, прибуток), оптимізації структури, виходячи із власних і залучених джерел формування та залучення елементів, які створюють найбільш високий рівень прибіутку. Для цього забезпечується формування наступних пропорцій:

 Поняття фінансової стійкості підприємства

Для оцінки фінансових ресурсів з метою забезпечення максимального прибутку і фінансової стійкості підприємства їх систематизують і вивчають за окремими класифікаційними ознаками (табл. 8.1.1).

Основною складовою фінансової стабільності є потенційна стійкість підприємства щодо нарощування обсягів об’єктів діяльності і забезпечення фінансової рівноваги на новому, більш високому рівні. Виконання такого завдання потребує інвестиційно-інноваційної моделі господарювання, метою якого є одержання ефекту інтенсивним шляхом, що забезпечує дедалі раціональне використання ресурсів.

Таблиця 8.1.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Класифікаційні ознаки

Джерела формування

Форми залучення

Характер використання

Власні

Колективні

Використовувані

Залучені

Індивідуальні

Невикористовувані

Внутрішні

Грошові

Інвестиційні

Зовнішні

Розрахункові

Виробничі

Вітчизняні

Матеріальні

Необоротні

Іноземні

Нематеріальні

Оборотні

Приватні

Довгострокові

Ризикові

Державні

Короткострокові

Неризикові

Первісні

Легальні

Реінвестовані

Тіньові

Отже, фінансова стійкість передбачає, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових потоків від господарювання, а одержаний чистий прибуток забезпечити самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел фінансових ресурсів, які використані для формування активів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Поняття фінансової стійкості підприємства - Довідник з економіки


Поняття фінансової стійкості підприємства