Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 7

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства.

7.2. Аналіз ліквідності активів підприємства.

7.3. Оцінювання платоспроможності підприємства.

7.1. Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства

Всі активи підприємства можна представити у вигляді “інвестицій”, що забезпечують підприємницьку діяльність та формування об’єктів “платіжних засобів”, що використовуються для здійснення процесу реалізації і розрахунків

за поточними зобов’язаннями. Перші потребують постійного відтворення, приросту в динаміці і ефективного використання, останні – повинні забезпечити надійний зв’язок між першими і джерелами фінансових ресурсів. Платіжні засоби – це активи, що можуть бути використані підприємством для здійснення розрахунків за платіжними зобов’язаннями. Платіжні зобов’язання – це борги підприємства за реалізовані йому активи, надані послуги, виконані роботи та визначені до сплати вимоги.

Сутність економічних категорій “ліквідність” і “платоспроможність” обумовлюється тим,

що перша передбачає спроможність поточних активів підприємства, визначених об’єктами платіжних засобів, перетворюватись в грошову форму або безпосередньо бути майном для виконання всіх необхідних розрахунків у міру настання їх строку, а друга – здатність господарюючої системи вчасно і повністю виконувати свої зобов’язання.

Виходячи з цих визначень, ліквідність поточних активів не гарантує підприємству платоспроможність, а лише забезпечує рівень її якості щодо потреб розрахунків. Ліквідність платіжних засобів характеризує як поточний стан розрахунків підприємства, так і перспективний. При цьому, підприємство може бути на певний момент часу платоспроможним, але втратити її в майбутньому, і навпаки. Водночас, на рівень ліквідності можна впливати управлінськими рішеннями, поліпшувати шляхом ефективного

Розміщення фінансових ресурсів в активах і при цьому підвищувати величину платоспроможності.

Кожна з цих категорій має свій якісний і кількісний вимір, який може бути оцінений через конкретні показники та їх величини. Якщо ліквідність – це спроможність окремих активів, як об’єктів можливих платіжних засобів, перетворюватись в гроші, або самостійно брати участь в розрахунках, то рівень ліквідності визначають показники структури розміщення фінансових ресурсів за якісними видами активів відповідно до їх ліквідності. За об’єктами активів це можуть бути грошові кошти, дебіторська заборгованість і товарні запаси.

З іншого боку, оцінка платоспроможності здійснюється за показниками, які характеризують наявність окремих видів активів, визначених об’єктами платіжних засобів, в розрахунку на поточні зобов’язання підприємства.

Платоспроможність є відносним показником інтенсивності, який визначається шляхом відношення двох різнойменних величин. За чисельник цього відношення береться величина явища (показник вартості об’єктів платіжних засобів), ступінь поширення якого вивчається, а у знаменнику – величина того середовища (поточних зобов’язань), в якому розвивається (поширюється) це явище. Платоспроможність, як відносна величина інтенсивності, яка показує, скільки одиниць платіжних засобів припадає на одиницю поточних зобов’язань, є іменованим показником.

Форма вираження платоспроможності залежить від кількісного співвідношення порівнюваних величин. У тих випадках, коли порівнювана величина є більшою від бази порівняння, платоспроможність може бути виражена або у коефіцієнтній, або у відсотковій формі. Якщо порівнювана величина є меншою від бази порівняння, платоспроможність доцільніше виражати у відсотках.

Показник платоспроможності підприємства, як ділення можливих платіжних активів (об’єктів) на його зобов’язання перед кредиторами, показує, скільки є активів на оплату кожної гривні боргів.

Формою вираження показників є відсоток і грошовий вимірник. Наприклад, рівень загальної платоспроможності підприємства складає 80 %, тобто за рахунок платіжних засобів (активів, визначених для здійснення розрахунків) підприємство має змогу оплатити 80 % своїх боргів, 80 коп. в розрахунку на 1 грн. зобов’язань. Якщо рівень загальної платоспроможності становить 185 %, то це означає, що підприємство на кожну гривню своїх зобов’язань перед кредиторами має 1,85 грн. платіжних об’єктів, які знаходяться в його активах.

При розрахунку показників ліквідності і платоспроможності слід вияснити, які з активів можна перетворити на гроші і скільки їх можна одержати. При цьому необхідно врахувати наступне:

– виробничі запаси, як ресурси, що забезпечують процес господарської діяльності, не можуть одночасно бути об’єктами оплати зобов’язань підприємства;

– вартість готової продукції та тварин на вирощуванні в балансі відображається за виробничою собівартістю, що значно зменшує розрахунковий рівень платіжних засобів (активів) у частині можливого одержання доходів при їх реалізації. Щодо балансової вартості тварин на вирощуванні, то її можна враховувати у складі платіжних засобів сільськогосподарських підприємств із розрахунку частки поточної товарної продукції за нормативами технологічного процесу відгодівлі (за нашими дослідженнями в межах 10 % загальної суми);

– балансова вартість товарів не відображає величину доходів стосовно можливого одержання націнки в процесі їх продажу.

Наприклад, якщо за балансом підприємства вартість готової продукції становить 980 тис. грн., співвідношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) як 1,27 : 1,00 (90 264 : 70 810), а собівартості реалізованої продукції з урахуванням прибутку від операційної діяльності до собівартості реалізованої продукції як 1,19 : :1,00 , то вартість готової продукції для оцінки платоспроможності можливо максимально визначити в сумі 1245 тис. грн. (980 ∙ 1,27), а мінімально – 1166 тис. грн. (980 ∙ 1,19).

Найбільш песимістичний показник платоспроможності буде за умови виключення виробничих запасів з об’єктів платіжних засобів та врахування вірогідності величини доходу, який можна одержати при реалізації товарних запасів і оплаті дебіторської заборгованості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства - Довідник з економіки


Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства