Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ V

РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

ТЕМА 24

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

24.2. Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види

Собівартість продукції – це виражені в грошовій формі сукупні витрати на підготовку і випуск продукції. В більш узагальненому вигляді собівартість можна визначити як грошовий вираз величини ресурсів, використаних з конкретною метою. Таке визначення собівартості містить у собі три важливих моменти:

собівартість відображає, скільки і яких ресурсів було використано у виробництві;

– величина використаних ресурсів представлена в грошовому виразі, що дозволяє розраховувати загальну вартість ресурсів;

– конкретна мета використання ресурсів зумовлює необхідність чітко встановити об’єкт собівартості (виробництво чи реалізація).

Собівартість продукції як грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції характеризує ефективність усього процесу виробництва на підприємстві, тому що цей показник відображає:

– рівень організації виробничого

процесу;

– продуктивність праці;

– технічний рівень.

На практиці не завжди собівартість продукції є повним відображенням дійсних витрат на її виробництво: одні з них мають відношення до процесу виробництва продукції, але відшкодовуються за рахунок прибутку, а інші входять у собівартість, але не мають прямого зв’язку

З виробництвом.

Виокремлюють такі види собівартості:

А) залежно від часу формування затрат:

– планова;

– фактична;

– нормативна;

– кошторисна;

Б) виходячи із місця формування затрат:

– цехова;

– виробнича;

– повна;

В) залежно від тривалості розрахункового періоду:

– місячна;

– квартальна;

– річна;

Г) за складом продукції:

– товарна;

– валова;

– реалізована;

– незавершене виробництво;

Г) за ступенем охоплення підприємств:

– індивідуальна;

– галузева.

Надамо визначення основних видів собівартості.

Планова собівартість виготовленої продукції являє собою прогноз величини витрат певної господарчої організації на виготовлення конкретної продукції.

Фактична собівартість продукції – це сума витрат, здійснених конкретною господарчою організацією в ході виготовлення продукції за умов, що склалися на виробництві.

Метою врахування фактичної собівартості продукції є своєчасне, повне та достовірне відображення фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом продукції та її реалізації замовникові, виявлення відхилень від очікуваних значень, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Окрім того, дані обліку собівартості продукції використовуються у процесі аналізу для виявлення всередині організації виробничих резервів, а також при визначенні фактичних фінансових результатів діяльності господарчої організації та її підрозділів.

Кошторисна собівартість визначається господарчою організацією під час складання необхідного комплексу проектних документів за кошторисними нормами та цінами, які діють на момент її розрахунку. Вона є базою для розрахунку планової собівартості виготовленої продукції і дає змогу, з одного боку, господарчій організації прогнозувати рівень своїх майбутніх витрат, а з іншого – надає можливість замовнику оцінити межі (рамки), в яких може відбуватися торг із цією організацією. І нарешті, кошторисна собівартість є одним із документів, за яким державні органи оподаткування контролюють прибутки конкретної угоди деяких господарчих організацій.

Для економічного оцінювання варіантів техніки та вибору найефективнішого з них розраховується насамперед технологічна собівартість, яку можна представити як суму витрат цеху, що безпосередньо пов’язані з виконанням технологічних операцій. Цей вид собівартості розраховують за такою формулою:

 Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види

Де Вм – вартість сировини і матеріалів;

Взп – основна та додаткова заробітна плата;

Вуе – витрати на експлуатацію та утримання устаткування.

Цехова собівартість складається з усіх витрат цеху на виробництво певного виду продукції. Вона розраховується за формулою

 Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види

Де Вм – вартість сировини і матеріалів;

Впов – поворотні відходи виробництва;

Внвв – вартість напівфабрикатів власного виробництва;

Впк – вартість покупних комплектуючих;

Вп – витрати на паливо для технологічних цілей;

Ве – витрати на енергію для технологічних цілей;

Взо – основна заробітна плата;

Взд – додаткова заробітна плата;

Всп – відрахування на соціальні потреби;

Вів – витрати на відтворення інструменту;

Вуе – витрати на утримання і експлуатацію устаткування;

Вни – витрати на розробку та освоєння нової продукції;

Вц – інші цехові витрати;

Вб – втрати від браку.

Таким чином, виходячи із місця формування затрат, основними є показники виробничої і повної собівартості. Отже, виробнича собівартість – це сума всіх виробничих витрат, а повна собівартість – це сума виробничої собівартості і невиробничих витрат.

За допомогою виробничої собівартості обліковується незавершене виробництво та виготовлена продукція, яка знаходиться у вигляді товарно-матеріальних запасів підприємства. Виробнича собівартість лежить в основі формування собівартості реалізованої продукції. Цей вид собівартості розраховують за такою формулою:

 Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види

Де Взв – загально-виробничі витрати.

До складу невиробничих витрат відносяться операційні невиробничі витрати (адміністративні витрати, витрати на збут тощо), а також витрати за період, що пов’язані із залученням позикового капіталу.

Показник повної собівартості використовується для визначення фінансових результатів діяльності підприємства, аналізу рентабельності та ціноутворення продукції.

Необхідно визначити, що індивідуальна собівартість показує рівень організації виробництва, автоматизації та механізації, спеціалізації та концентрації, що є неоднаковими для різних підприємств однієї галузі.

Проте галузева собівартість даного виду продукції показує середній за галуззю рівень техніки, організації виробництва, продуктивність праці та прогресуючих норм витрат матеріальних ресурсів. Цей показник можна обчислити за формулою

 Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види

Де Сri – середньогалузева собівартість i-го виробу;

Сi – індивідуальна собівартість з виробництва і-го виробу на і-му підприємстві;

ОTi – обсяг товарної продукції з виробництва і-го виробу на і-му підприємстві;

К – кількість підприємств галузі, що випускають і-й виріб.

Визначення собівартості одиниці продукції за встановленими статтями (номенклатурою) витрат називається калькулюванням. Проте розрізняють калькулювання планової (обчислюється за плановими нормами і нормативами) та звітної собівартості (розраховується за фактичними даними).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види - Довідник з економіки


Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види