ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1 ЛІТОСФЕРА

§23. ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

– Пригадайте відомі вам мінерали і гірські породи.

– Яку потужність має земна кора під материками та океанами?

ІЗ ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ЗЕМНА КОРА. Земна кора скла­дається з мінералів і гірських порід. їх є кілька тисяч видів. Деякі з них відомій вам. Мінерали й гірські породи різняться між собою кольором, твердістю, будовою, температурою плавлення, розчинністю у воді та іншими властивостями. Багато з них людина широко використовує, наприклад, як паливо,

будівельні матеріали, хімічну сировину, для одер­жання кольорових і чорних металів.

Розмаїття мінералів і гірських порід зумовлене головним чином різними умовами їх утворення. За дією ознакою їх поділяють на магматичні, осадові й метаморфічні (мал. 83).

МАГМАТИЧНІ ПОРОДИ. Магматичними називають поро­ди, утворені з магми. Як ви вже знаєте, магма – вогненний рідкий розплав, що формується в мантії. Із надр у земну кору або на її поверхню розплавлена магма потрапляє через глибокі тріщини. Піднімаючись, розпечена до 1000 °С машаповільно застигає. На великих глибинах застигання триває сотні й навіть

тисячі років!

У товщі земної кори маша може затверднути на глибині, як вода підчас замерзання. Унаслідок цього утворюються такі породи, як граніти. Якщо ж магма до ся гає поверхні й виливається, то вона позбувається розчинених у ній газів. Під час її застигання утворюються інші породи – базальта, які даже поширені на нашій планеті. Магматичні породи здебільшо­го тверді, важкі й щільні.

 ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Різноманітність мінералів і порід

 ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Граніт

 ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Мал. 83. Утворення гірських порід та мінералів

ОСАДОВІ ПОРОДИ. На відміну від магматич­них, осадові порода виникають на поверхні зем­ної кори. Вони утворюються в результаті осідан­ня речовин на дні водойм або нагромадження їх на суходолі. Цими породами вкрито 3/4 поверхні материків. Осадові породи бувають уламкового, органічного та хімічного походження.

Уламкові осадові породи утворюються з уламків різних порід унаслідок їх руйнування (наприклад, розмивання). Текучі води, льодо­вики, вітер зносять їх у моря, озера, зниження суходолу. При цьому уламки різної величини і форми розбиваються, подрібнюються, згла­джуються. Так утворюються валуни, щебінь, галька, гравій, пісок, глина. На дні океанів і морів, де уламкового матеріалу осідає най­більше, під тиском дедалі нових і нових пластів він ущільнюється і перетворюється на значно твердіші осадові породи. Так пісок стає піско­виком, глина – глинистим сланцем.

Органічні осадові породи складаються в основ­ному з решток відмерлих рослин і тварин, що нагромадилися за мільйони років на дні во­дойм. Наприклад, крейда і вапняк утворилися з мушель і панцирів морських організмів.

Диво-камінь базальт

Здавна з базальту, зважаючи на його велику щільність, виготовля­ли пам’ятники і бруківку, якою ви­мощували проїжджі частини міст. Це єдиний матеріал, який стійкий до дуже високих температур. Тому на його основі виготовляють одяг для вогнеборців і теплоза­хисне покриття космічних кора­блів. Цікаво, що з нього також можна отримати папір і картон.

 ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Збільшено в 150 разів

Мал. 84. Крейда – осадова порода

 ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Мал. 85. Відклади гальки вздовж гірських річок

Кам’яне вугілля – це рештки скам’янілих де­ревних рослин, що пролежали в землі мільйо­ни років. А торф і нині утворюється в болотах із трав’яних рослин. Органічне походження мають і нафта, горючі гази, бурштин.

Хіміки і осадові породи – це результат ви­падання речовин в осад із водних розчинів. Так скупчуються на дні водойм (морів, озер) кам’яна і калійні солі. З водних розчинів утворюються також гіпс, кремній, доломіт та інші породи.

МЕТАМОРФІЧНІ ПОРОДИ. Магматичні й осадові породи зазнають перетворення. Воно відбувається тоді, коли змінюються умови їх залягання порівняно з тими, за яких вони утворилися. Так, унаслідок по вільного проги­нання земної кори осадовій магматичні породи опиняються під товщею нових нашарувань. На великій глибині вони нагріваються, стискуються і перетворюються – метаморфізуються, тобто набувають нових властивостей. Наприклад, пухкий пісок стає твердим кварцитом, вапняк – мармуром, граніт – гнейсом. Гірські породи, що зазнали таких змін, називають метаморфічними.

Якщо ж земна кора піднімається, метаморфічні й магма­тичні породи опиняються на по верхні. Тоді вони руйнуються і знову стають осадовими уламковими породами.

ПІДЗЕМНІ “ПОВЕРХИ” ЗЕМНОЇ КОРИ. Різні за поход­женням гірські породи залягають шарами й утворюють ніби “поверхи” земної кори. Проте їх співвідношення в ній неоднакове. Тому розрізняють два типи земної кори: мате­рикову та океанічну (мал. 86).

Метаморфізм у перекладі з грець­кої означає пере­творення.

 ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Мармур

 ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Мал. 86. Типи земної кори

Космічні осадові прибульці

Цікаво, що частина осадових порід на Землі має космічне походжен­ня. За підрахунками вчених, що­доби на поверхню нашої планети з космосу осідає від 1 до 10 тис. тонн космічного пилу. Так постійно відбувається поповнення земної кори твердою речовиною з космосу.

 ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Залягання порід у земній корі

Материкова земна корд має “триповерхову” будову: осадо­вий, гранітний і базальтовий шари. Осадовий шар(потужніс­тю від кількох міліметрів до 20 км) – це поверхня, по якій ми ходимо. Породи в ньому залягають пластами, змінюючи один одного. Гранітний шар, крім магматичних порід (гра­нітів), складається й з метаморфічних (гнейсу, мармуру та ін.). У базальтовому шарі переважають магматичні породи (базальт, лабрадорит, габро).

Океанічну земну кору утворюють лише два шари – оса­довий і базальтовий. Гранітного шару в ній майже немає, а осадовий менш потужний. Такий тип кори є лише під западинами океанів.

Отже, будова земної кори досить складна й різноманіт­на. Це пов’язано з різними умовами її формування та про­цесами, що в ній відбуваються. Земна кора є джерелом різноманітних корисних копалин.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Земна кора складається з різних за походженням мінералів і гірських порід: магматичних, осадових і метаморфічних.

– Магматичні – це порода, що утворилися з розплавленої магми.

– Осадові – це породи, утворені внаслідок руйнування інших порід і нагро­мадження їх уламків на суходолі або осідання речовин на дні водойм.

– Метаморфічні – це породи, що зазнали змін під дією високих температур і тиску в надрах Землі.

– Розрізняють два основних тиші земної кори: материкову (осадовий, гранітний, базальтовий шари) й океанічну (осадовий, базальтовий шари).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які розрізняють групи порід і мінералів за способом утворення?

2. Як утворюються магматичні породи? Наведіть приклади таких порід

3. Які бувають з а утворенням осадові породи?

4. Які породи називають метаморфічними?

5. Назвіть дві основні ознаки, за якими материкова земна кора відрізняється від океанічної.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Розгляньте зразки гірських порід і мінералів. Охарактеризуйте їх за такими ознаками: 1) колір; 2) твердість (щільна / пухка); 3) розчинність у воді (роз­чинна/нерозчинна): група 1 – кам’яна сіль; група 2 – граніт; група 3 – пісок.

Наведіть приклади використання людиною мінералів і порід, які ви описували.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ - Географія


ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ