Порушення рівноваги в природі

Розділ 3 ЗЕМЛЯ НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

Тема 1. Людина і природа

§66 Порушення рівноваги в природі

Пригадайте

Що таке колообіг речовини й енергії в природі?

Які вам відомі природні колообіги?

До яких наслідків призводить порушення зв’язків між природними компонентами?

Природний баланс порушує людина. Багато процесів у геогра­фічній оболонці мають характер колообігів, коли між природними компонентами триває постійний обмін речовиною та енергією. У при­родних колообігах не буває відходів, адже всі компоненти природи, взаємодіючи

між собою, використовуються знову й знову. У резуль­таті між ними встановлюється певна рівновага. Однак людина своєю діяльністю, втручаючись у природні колообіги, порушує цю рівнова­гу. При цьому не лише руйнуються природні комплекси, а й різко погіршується стан довкілля й, відповідно, якість життя людини. При цьому немає особливого значення, який саме компонент зазнав видозмін. Рано чи пізно по ланцюжку природних зв’язків відлуння необачного вторгнення дійде й до самої людини.

Серед основних загроз, пов’язаних із порушенням природної рівно­ваги, є знищення лісів планети і, як наслідок,

спустелення земель, забруднення повітря і водойм, утрата родючості грунтів.

Відомо, що площа листяних лісів, які існували в Європі в давнину, значно скоротилася. Це пов’язано з поширенням землеробства й стрімким збільшенням кількості міст. І нині тиск людини на ліси в усьо­му світі не зменшився. Адже ліси є важливою частиною господарства багатьох країн, що виробляють з деревини будівельні матеріали, меблі, папір та ін. Однак втручання людини в природні комплекси лісів загро­жує їм загибеллю. Серйозні проблеми виникають і тоді, коли на місці вирубаних лісів насаджують Інші породи дерев. Це порушує середовище життя тварин, різко змінює весь природний комплекс.

Поблизу екватора в Африці, Південній Америці, Євразії розкину­лися вологі екваторіальні ліси. Незважаючи на всю їхню значущість, ці ліси зникають із загрозливою швидкістю. Як наслідок в атмосфері накопичується вуглекислий газ, через що значно підвищується тем­пература повітря на Землі.

Факти сьогодення

Важливий ресурс планети. Вологі екваторіальні ліси відігра­ють важливу роль у регулюванні клімату планети: вони є головною ланкою в колообігах кисню, вуглецю й води. Ці ліси – цінне джерело продуктів харчування: 1650 видів рослин, що є в цих лісах, поживні! Щоразу, коли ми п’ємо какао, каву або напої з горіхом кола, їмо шо­колад, банани та інші тропічні плоди або користуємося каучуком, ми торкаємося дарів сельви та гілей (мал. 222). Екваторіальний ліс дає медицині багато ліків. Навіть отруту кураре, яку добувають із кори дерев сельви, використовують у медицині для знеболювання під час операцій. Однак на Землі вже знищено понад 50 % цих важливих лісів. Причина масового нищення лісів криється в постійному попиті на деревину.

На нашій планеті неухильно збільшується площа пустель. За остан­ні 50 років вона зросла на 9 млн км2, що дорівнює половині території Південної Америки. І нині пустелі охоплюють понад 40 % загальної площі суходолу.

Наступ пустелі на савану особливо відчувається в зоні Сахеля, розташованій на межі пустелі Сахари і саван. Значні посухи, що охо­пили Африку в 70-80-х роках XX ст., є відлунням безгосподарського використання угідь у саванах і рідколіссях. Боротися зі спустеленням дуже важко.

 Порушення рівноваги в природі

Мал. 222. Скарби вологих екваторіальних лісів

Практичне завдання

За картою форзаца визначте, на яких материках найбільше пустель.

Значення раціонального природокористування. Визначальною умовою вирішення проблем, що виникають у разі порушення рівноваги в природі, є раціональне природокористування. Змінюючи природу, ми водночас маємо зберегти її для сучасного й майбутнього поколінь. У ряді країн Європи, Азії й Америки вже існують способи очищення, які дають змогу помітно зменшити викиди забруднювальних речо­вин. Широко застосовують так зване оборотне водопостачання, коли стоки підприємств очищують і повертають у виробництво, при цьому вони не потрапляють у річки, озера, підземні води. Існують також підприємства, де як сировину використовують відходи іншого підприємства. Адже безвідходне виробництво не “втручається” без­посередньо в природу й зберігає її рівновагу.

 Порушення рівноваги в природі

Мал. 223. Використання нетрадиційних джерел енергії: вітрової (1), сонячної (2), енергії припливів (3, 4)

Особливе значення має поступова заміна екологічно небезпечних видів палива на більш “чисті”, так звані нетрадиційні джерела енергії, зокрема сонячної, вітрової, енергії припливів, внутрішньої енергії Землі (мал. 223). Використання біологічних засобів захисту рослин дає змогу значно зменшити застосування отрутохімікатів.

Практичне завдання

Поміркуйте, чи не порушуєте ви природну рівновагу в результаті своєї життєдіяльності.

Комплекси, які створили люди. На всіх материках промисловість, сільське господарство й зростання міст перетворили природні зони або їхні окремі ділянки на комплекси нового типу. Комплекси, які людина змінила або штучно створила на природній основі, називають антро­погенними. Нині вони є невід’ємною частиною земної поверхні.

Як вам відомо, найчастіше людина змінює склад рослинності, за­стосовує осушення чи додаткове зрошення земель. Крім того, вона вирівнює схили чи закладає на них тераси, забудовує поверхню або, навпаки, риє на ній кар’єри, шахти, а також заповнює водою заглиб­лення, змінює русла річок чи одягає їх у бетонні береги (мал. 224). Все це не лише змінює зовні тип природного комплексу, а й порушує при­родні процеси.

За особливостями й ступенем змін природи сучасні антропогенні комплекси поділяють на слабо змінені, змінені, перетворені (куль­турні) і штучні.

До слабозмінених комплексів належать ті, в яких природні зв’язки майже не порушені. Це території, які охороняють (національні парки, заповідники та ін.), природні луки, ліси. (Пригадайте природо­охоронні території на кожному з материків.)

Змінені комплекси виникають внаслідок тривалого нераціональ­ного використання природних комплексів. Це вторинні збіднені ліси й чагарники, що з’явилися в районах підсічно-вогняного господар­ства, напівпустелі – унаслідок перевипасання худоби в сухих саванах, покинуті гірничі шахти та кар’єри в місцях видобутку корисних копалин, занедбані перезволожені ділянки місцевості. Відновити в них природні процеси неможливо, тому їх називають антропогенним бедлендом (у перекладі з англійської мови означає дурні землі, непри­датні для обробітку).

 Порушення рівноваги в природі

Мал. 224. Як людина змінює природні комплекси

 Порушення рівноваги в природі

Мал. 225. Парк для відпочинку в Таїланді

Культурні комплекси – це поля, сади, плантації культурних рос­лин, сіяні луки, лісосмуги, парки для відпочинку, в яких природні зв’язки змінені цілеспрямовано і які постійно підтримує людина (мал. 225).

Штучні комплекси людина створює на природній основі. До них на­лежать, наприклад, міста, села, транспортні шляхи, наземні комуні­кації, греблі тощо. На кожному материку такі комплекси створюють залежно від переважаючого типу господарської діяльності, її трива­лості та залежно від природних особливостей території (мал. 226).

 Порушення рівноваги в природі

Мал. 226. Частка антропогенних комплексів (%)

Практичне завдання

Користуючись діаграмами (мал. 226), назвіть материки, природні комплекси яких змінені найбільше.

Людина освоїла, експлуатує і змінила тією чи іншою мірою при­родні комплекси майже на 60 % території нашої планети, а на 1/5 частині суходолу змінила їх докорінно. Помічено, що у формуванні сучасних антропогенних комплексів існує такий ланцюжок: промис­лово-міські комплекси тиснуть на сільські, а вони, у свою чергу, роз­ширюються за рахунок лісів і природних луків.

Наука стверджує

Людина наступає на природу. За останні 60 років розораність суходолу зросла вдвічі, площа зрошуваних земель за останні 200 років збільшилася в 25 разів. Щорічно під забудови, комунікації та інші наземні споруди забирається понад 30 млн га сільськогоспо­дарських земель.

ПІДСУМКИ

Господарська діяльність людини призводить до порушення при­родної рівноваги.

Основними шляхами збереження природної рівноваги є раціональне природокористування та нові способи ведення гос­подарства.

На місці природних комплексів виникають антропогенні: слабо-змінені, змінені, перетворені (культурні) і штучні комплекси.

Запитання і завдання для самоперевірки

Спрогнозуйте, як зміниться природний комплекс, наприклад, унаслідок прокладання дороги через ділянку лісу.

Назвіть приклади антропогенних комплексів у вашій місце­вості. Як вони виникли?

Які головні шляхи вирішення проблеми порушення рівноваги в природі?

Наведіть приклади порушення природної рівноваги в природних комп­лексах вашої місцевості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Порушення рівноваги в природі - Географія


Порушення рівноваги в природі