Потенціал інформаційний

Потенціал інформаційний – інформаційні ресурси і потужності різних економічних суб’єктів, а також можливість їх збільшувати з урахуванням оптимальної структури, вміння раціонально використовувати в інтересах суспільства. Такими суб’єктами є окрема людина, трудовий колектив, підприємство, фірма, компанія, соціальні верстви і групи, класи, держава та її органи, країна, а також різні суб’єкти в межах світового господарства. Виокремлюють П. і. фахівця певної професії, передусім ученого, організатора, менеджера; П. і. трудового колективу,

соціальної верстви, групи тощо. Залежно від П. і. зростає ефективність діяльності цих суб’єктів. У взаємодії окремих підсистем та елементів П. і. і за наявності в кожного з них відповідних інформаційних ресурсів виникає якісно новий інтегративний П. і. суспільства, який сприяє значному зростанню соціально-економічної ефективності суспільного виробництва. Основні інформаційні ресурси постачає система науково-технічної інформації, яка перебуває у розпорядженні цих суб’єктів і міститься у
книгах, журналах, описах винаходів тощо. За сучасних умов важливу роль серед інформаційних ресурсів відіграють програми ЕОМ, а їх носіями є бази різноманітних даних, відповідна інформаційна техніка, система засобів зв’язку і спілкування людей, електронна пошта, мультимедіа та ін. Важливою характеристикою П. і. є ступінь тих змін (кількісно-якісних, сутнісних та ін.), які зумовлені переданням повідомлень, відомостей від одного суб’єкта або системи до іншого суб’єкта чи системи, що зумовлює певні зміни у становищі останніх. Такому розумінню П. і. відповідає трактування інформації як усього того, що трансформує, а назви відповідної дисципліни – як теорії зв’язку. Звідси випливає така важлива ознака П. і., як його цінність, корисність. Водночас залежно від ступеня впливу на поведінку іншого суб’єкта чи системи визначається ступінь цінності та корисності такої інформації. У даному разі необхідно вирізняти поняття “потік інформації”, яке означає комплекс повідомлень, відомостей, даних та ін., що циркулюють у межах певної системи і необхідні для управління нею. Основними аспектами цього поняття є спрямованість і періодичність отримуваної інформації, її обсяг і структура, щільність і місткість окремих повідомлень, відомостей, а також ступінь їх використання.
Потенціал інформаційний