ПОВЕДІНКА ТВАРИН

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Скільки існує людство, стільки воно задумується над поведінкою тварин.

І. Акімушкін

&47. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Основне поняття: ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Пригадайте! Що таке подразливість?

Поміркуйте

Наука про поведінку тварин називається етологією. Її засновниками вважають Конрада Лоренца (1903-1989), Ніколаса Тінбергена (1907-1988) та Карла фон Фріша (1886-1982), які у 1973 році отримали Нобелівську премію з медицини й і фізіології за відкриття, пов’язані зі створенням і встановленням моделей індивідуальної й групової

поведінки тварин. А хіба знання поведінки тварин мають для людини таке велике значення?

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

ЗМІСТ

Які особливості поведінки тварин?

ПОВЕДІНКА ТВАРИН – сукупність пристосувальних виявів зовнішньої активності, спрямованої на встановлення життєвонеобхідних зв’язків організму з навколишнім середовищем. В основі формування поведінки тварин лежить подразливість як здатність організму реагувати на впливи довкілля. Прикладами поведінки тварин можуть бути й реакція маленької гідри й великої медузи на дотик, і полювання хижаків та захист їх потенційної здобичі,

і шлюбні ігри та турбота про нащадків, і міграції та кочування тощо.

Поведінка тварин за своїми проявами є більш різноманітною й складною, ніж у рослин чи грибів. Це зумовлено їхньою здатністю до активного руху й пошуку оптимальних умов існування. Наявність збудливості в клітин, функціонування м’язових й нервових тканин, спеціалізація органів на функціях, розвиток опорно-рухової й нервової систем та органів чуття – ось далеко неповний перелік того, що визначає прояви поведінки тварин.

Найчастіше в поведінці тварин виділяють природжені та набуті форми поведінки. У рослин спостерігаються лише природжені прояви поведінки. Складність поведінки тварин залежить від рівня розвитку їхньої нервової системи.

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Іл. 188. Турбота про потомство в шимпанзе

Отже, поведінка тварин є основою їх пристосованості до середовища і являє собою різноманітні активні дії що є реакціями на впливи середовища.

Які методи вивчення поведінки тварин?

Базовим методом науки про поведінку тварин є спостереження в природних умовах існування. Це найпростіший із методів, сутністю якого є цілеспрямоване й організоване дослідження організмів та їх життя.

Науковці спостерігають, оцінюють елементи поведінки тварин, а потім їх старанно й точно описують. У етології застосовуються два основних способи опису поведінки: опис за допомогою ілюстрацій (малюнків, фотографій) і письмовий опис. Вони доповнюють один одного. Значно полегшують спостереження й описування сучасна аудіо – й відеоапаратура, яка здійснює прискорене й сповільнене, постійне й періодичне, денне й нічне фіксування різних проявів поведінки.

Після того, як усі поведінкові акти належним чином описані, дослідник може відповісти на чотири запитання. Які причини цієї поведінки? Як ця форма поведінки розвивається упродовж життя? Як відбувалося становлення цієї поведінки в процесі еволюції? Яке значення такої поведінки в пристосуванні організмів до умов існування? Будь-який, справді повний, аналіз поведінки повинен дати відповіді на всі ці запитання.

Щоб відповісти на запитання, досить часто застосовують метод порівняння й проведення аналізу поведінки особин одного чи різних видів, як споріднених, так і віддалених за їх місцем у системі тваринного світу.

Згодом ці наукові дані стають основою для всебічного вивчення поведінки тварин із залученням екологічних, фізіологічних, генетичних, анатомічних та інших методів.

Вивчати поведінку тварин у природі досить важко й потребує великих затрат, тому серед методів етології мають місце й лабораторні дослідження із залученням експериментального методу. Відомими в цьому плані є дослідження поведінки шимпанзе, дельфінів, восьминогів на виявлення в них проявів розумової діяльності.

Поведінка тварин дуже різноманітна, тому розібратися в її формах допомагає метод класифікації. Форми поведінки класифікують за функціями, за причинами, за походженням тощо. Найпоширенішою є класифікація, згідно з якою виділяють інстинкти, научіння та розумову діяльність.

Особлива увага в етології приділяється методам мічення. Найпоширенішим та найдавнішим методом мічення є кільцювання мітками, на яких нанесено адресу організації та порядковий номер. У такій спосіб відбувається мічення птахів, кажанів, ссавців, плазунів, амфібій, риб. Мітки у вигляді смужок алюмінієвої фольги або кольорової плівки, що наклеюються на крила, використовують для вивчення пересування денних метеликів та бабок. Найсучаснішим методом мічення є використання радіопередавачів та іншої аналогічної апаратури.

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Іл. 189. Емблема Українського центру кільцювання

Отже, для вивчення поведінки тварин використовуються найрізноманітніші класичні й сучасні методи дослідження.

Яке значення для людини мають етологічні знання?

Дослідження поведінки тварин є дуже важливими для різних галузей діяльності людини. Наприклад, у селекції для того, щоб створювати нові породи тварин з корисними особливостями поведінки як для людини, так і для самої тварини. Етологічні знання потрібні не лише для виведення порід, але й для догляду за ними, для утримання, лікування й розмноження наших улюблених домашніх тварин.

Людина, досліджуючи реакції тварин на зміну погоди, способи орієнтації в просторі, сприйняття впливів середовища, навчається й пізнає принципи та механізми явищ, які використовуються чи можуть бути використані в техніці для створення технічних систем і приладів. Так, у багатьох тварин відкриті особливі, невластиві людині види чутливості: у слонів – здатність за допомогою ніг сприймати низькочастотні коливання грунту, у ящірок – здатність сприймати слабкі підземні поштовхи, у бджіл та раків-богомолів – здатність сприйняття ультрафіолетових променів та поляризованого світла.

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Іл. 190. Біо-тек – новий напрям в архітектурі. Дім Наутілус, Мехіко: зовнішній (1) внутрішній інтер’єр (2)

Особливе значення знання поведінки тварин мають для охорони природи. Так, відновлення фауни, яка постраждала від людської діяльності, можна здійснювати шляхом вирощування тварин у штучних умовах з подальшим переміщенням їх у дику природу.

У тварин дуже різноманітні способи спілкування. Якби людина вивчила “мови” тварин, вона могла б отримувати масу корисної інформації. Так, спілкування з дельфінами й китами допомогло б зрозуміти життя морських глибин, розуміння мови птахів може допомогти розкриттю таємниць їхнього вміння орієнтуватися під час перельотів, дослідження мови комах допомогло б зрозуміти можливості спілкування за допомогою невеликої кількості хімічних речовин.

Отже, знання поведінки тварин мають значення в найрізноманітніших галузях діяльності людини.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ТВАРИН

Мета: розвивати уміння спостерігати та описувати поведінку тварин; закріплювати знання про методи дослідження поведінки тварин.

Хід роботи

1. Найпростішими видами вродженої форми поведінки є спрямовані рухові реакції (таксиси) та природжені реакції-відповіді на дію життєво важливих чинників (безумовні рефлекси). Поспостерігайте за діями своїх домашніх тварин і назвіть приклади проявів вродженої поведінки.

2. Найпростішими видами набутої форми поведінки є звикання, научіння шляхом спроб та помилок та набуті реакції-відповіді на дію певного чинника, який не був спочатку для них важливим (умовні рефлекси). Поспостерігайте за діями своїх домашніх тварин і назвіть приклади проявів набутої поведінки.

3. Сформулюйте висновок. Які органи й системи органів відповідають за поведінку тварин? Чим відрізняється поведінка тварин від поведінки рослин?

Біологія + Біокомунікація

Про мову танців бджоли медоносної, відкритої в двадцяті роки минулого століття відомим зоологом Карлом фон Фришем, відомо майже кожній людині. Спосіб, яким бджоли передають інформацію, – це одне з найбільш вражаючих чудес природи. Бджолина мова – це мова танців. Коли бджола знаходить нектар або пилок, вона повертається додому й починає танцювати. Танець привертає увагу інших бджіл і розказує їм, де був знайдений нектар або пилок, як далеко вони знаходяться й у якому напрямі. Яким чином кодується інформація у цій мові? Чи можна людині спілкуватися з бджолами за допомогою цієї мови?

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке етологія? 2. Що таке поведінка тварин? 3. Назвіть основні методи вивчення поведінки тварин. 4. Наведіть приклади проявів поведінки тварин. 5. Назвіть основні форми поведінки тварин. 6. Наведіть приклади галузей діяльності людини, де використовуються знання поведінки тварин.

7-9

7. Які особливості поведінки тварин? 8. Які методи вивчення поведінки тварин? 9. Яке значення для людини мають етологічні знання?

10-12

10. Чим відрізняється поведінка тварин від поведінки рослин?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ПОВЕДІНКА ТВАРИН - Біологія


ПОВЕДІНКА ТВАРИН