Позабалансовий облік необоротних активів та запасів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ XII.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.2. Позабалансовий облік необоротних активів та запасів

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцією про його застосування, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 передбачено ведення позабалансового обліку орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні, непередбачених активів та бланків

суворого обліку.

Для обліку орендованих необоротних активів призначений рахунок 01 “Орендовані необоротні активи”. На цьому рахунку обліковуються за видами активи у вигляді основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.

Прийняті в операційну оренду основні засоби і нематеріальні активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 “Орендовані необоротні активи” за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що

зазначається в договорі операційної оренди чи копіях наданих орендарю інвентарних карток.

Збільшення залишку за рахунком 01 “Орендовані необоротні активи” відбувається при прийнятті на облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що отримані в операційну оренду, зменшення – при їх поверненні орендодавцю та у випадках перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами активів та інвентарними одиницями.

Активи на відповідальному зберіганні” обліковуються на позабалансовому рахунку 02 “Активи на відповідальному зберіганні”, який призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.07.94 № 69, усі товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені для власних цінностей.

Позабалансовий рахунок 02 “Активи на відповідальному зберіганні” має такі субрахунки:

– 021 “Устаткування, прийняте для монтажу”;

– 022 “Матеріали, прийняті для переробки”;

– 023 “Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні”;

– 024 “Товари, прийняті на комісію”;

– 025 “Майно в довірчому управлінні”.

На позабалансовому субрахунку 021 “Устаткування, прийняте для монтажу” обліковуються підрядною організацією обладнання, устаткування та інші товарно-матеріальні цінності, які надійшли від замовника та прийняті для монтажу. Аналітичний облік обладнання, устаткування та інших товарно-матеріальних цінностей, прийнятих для монтажу, ведеться за замовниками, за видами товарно-матеріальних цінностей, окремими об’єктами й агрегатами та місцями їх розташування. Облік затрат на монтаж цих цінностей здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості самих цінностей, прийнятих для монтажу).

На позабалансовому субрахунку 022 “Матеріали, прийняті для переробки” ведеться облік руху надходження сировини та матеріалів від замовника, які прийняті для переробки (давальницька сировина) і не оплачуються одержувачем, та їх вибуття (в тому числі в іншому матеріальному вигляді). Аналітичний облік давальницької сировини ведеться за замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи переробки. Облік затрат з переробки чи доробки давальницької сировини здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості давальницької сировини замовника).

На позабалансовому субрахунку 023 “Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні” ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання у разі відмови від акцепту розрахункових документів постачальників; одержаних від постачальників, але несплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру, ніж в видаткових документах постачальників; сплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні, оформлених охоронними розписками, та не вивезених з причин, не залежних від підприємства тощо. Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться за підприємствами-власниками, за видами, сортами та місцями зберігання. Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, мають зберігатися окремо від власних.

На позабалансовому субрахунку 024 “Товари, прийняті на комісію” обліковуються одержані товари у межах договорів комісії (консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами (консигнантами). Цей субрахунок використовують переважно торговельно-посередницькі підприємства, які приймають цінності на комісію та консигнацію від фізичних та юридичних осіб.

Приймання товарів на комісію від фізичних осіб оформлюється квитанцією, яка заповнюється в трьох примірниках і є письмовим виразом договору комісії. Другий примірник квитанції (товарна картка) служить підставою для оприбуткування товару на позабалансовому рахунку за ціною, узгодженою з комітентом. Документування руху товарів на комісії (консигнації) здійснюють матеріально-відповідальні особи, які складають товарні звіти, до яких додають:

– реєстри документів, що надійшли за товарними картками;

– реєстри документів на повернуті товари з квитанціями, комітентськими картками, товарними ярликами;

– реєстри документів на продані товари.

Товарні звіти подаються до бухгалтерії, де після їх перевірки відображається реалізація товарів на синтетичних рахунках та одночасно їх рух на позабалансовому рахунку.

У разі надходження на комісію (консигнацію) товарів від постійних клієнтів при часто повторюваній номенклатурі, субрахунок 024 доцільно вести за принципом оборотної відомості, яка має графи “Надходження”, “Продаж”, “Повернення”, “Залишок на кінець місяця”.

На позабалансовому субрахунку 025 “Майно в довірчому управлінні” обліковується майно, що надійшло в довірче управління, а також товарно-матеріальні цінності, які надійшли повіреному при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення від третіх осіб. Аналітичний облік ведеться за об’єктами, видами товарно-матеріальних цінностей, місцезнаходженням та власниками.

Якщо орендовані необоротні активи та активи на відповідальному зберіганні не є власними, то бланки суворого обліку належать до власних активів, а тому їх облік здійснюється як на балансових так і позабалансових рахунках. На балансових рахунках вони відображаються за собівартістю, а на позабалансових за умовною вартістю. На позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку” ведеться облік наявності та руху бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про освіту та інші); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів та інші); довіреностей на одержання цінностей та інших.

Перелік документів, які належать до бланків суворого обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Типові форми первинного обліку бланків суворого обліку затверджені наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 № 67, а саме:

– СЗ-1 “Прибутково-видаткова накладна № на бланки суворої звітності”;

– СЗ-2 “Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності”;

– СЗ-З “Акт на списання використаних бланків суворої звітності”;

– СЗ-4 “Акт перевірки наявності бланків суворої звітності”;

– СЗ-5 “Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності”.

Для обліку бланків довіреностей Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на отримання цінностей, затвердженої наказом Мінфіну України від 16.05.96 № 99, затверджено такі форми:

– журнал реєстрації довіреностей типової форми № М-3;

– акт списання бланків довіреностей типової форми № М-2а.

Збільшення залишку за рахунком 08 “Бланки суворого обліку” відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення – після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком, матеріально – відповідальними особами та місцями їх зберігання.

Для обліку непередбачених активів призначений субрахунок 041 “Непередбачені активи” рахунку 04 “Непередбачені активи й зобов’язання”. Непередбачені активи – це активи, що виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основних характеристики непередбачених активів:

1) наявна обставина;

2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини;

3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

На субрахунку 041 “Непередбачені активи” ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигод у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

Інформація про існування таких активів необхідна для розкриття її в примітках до фінансових звітів.

В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій зазначено, що для забезпечення збереження малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному виразі. Проте окремого позабалансового рахунка для такого обліку Планом рахунків не передбачено. Ми вважаємо, що облік малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації необхідно вести за місцями збереження і матеріально відповідальними особами у кількісному і вартісному виді на позабалансовому рахунку, наприклад 010 “Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Позабалансовий облік необоротних активів та запасів - Бухгалтерський облік


Позабалансовий облік необоротних активів та запасів