Позначення звуків мови на письмі

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Позначення звуків мови на письмі

Графіка (від гр. Grapho – письмовий) – це розділ мовознавства, який вивчає сукупність мовних знаків для передачі на письмі усного мовлення. В ідеальному варіанті кожний звук мовлення повинен мати своє графічне позначення (літеру).

Для передачі звуків української мови на письмі використовують особливі знаки – літери. Сукупність літер мови, розташованих у певному усталеному порядку, називають Алфавітом. Слово “алфавіт” належить

грецькій мові,- це фактично перелік перших літер грецького алфавіту, “альфи” і “бети” (віти). Українським варіантом цієї назви є “абетка”.

В українській абетці для передачі на письмі звуків існує 33 літери, два типи накреслення: велика літера й мала літера. Голосні звуки позначаються А, о, у, и, є, і, а також Є, ю, я, ї, які передають використані 10 літер на позначення голосних.

На позначення приголосних звуків уживаються 22 літери (2 африкати дз, дж). Кожна літера має свою назву. Наприклад: в – ве, м – ем, ф – еф.

Літера Назва літер Літера Назва літер

Аа  а   Нн   єн

Бб  бе  Оо  

о

Вв   ве  Пп   пе

Гг  ге  Рр  ер

Гг   ге   Сс   ес

Дд   ДЄ  Тт  те

Ее  є   Уу   У

Єє   йе  фф   еф

Жж  же   Хх   ха

Зз  зе   Цц   це

Ии   и   Чч   че

Іі   і   Шш  ша

Її   йі   Щщ  ща

Йй   й (йот)   ь   м’який знак

Кк   ка  Юю  йу

Лл   ел  Яя   йа

Мм  ем    

Українське письмо належить до буквено-звукового типу. В українській графіці більшості літер притаманний один звук. Проте повної відповідності між звуками й літерами немає. М’які приголосні звуки, крім, позначаються тими самими літерами, що й парні з ними тверді. М’якість приголосних позначається по-різному: літерами І, я, ю, є, м’яким знаком.

Одна літера може позначати два звуки: Щирий – , Яблуко – . Один звук може позначатися кількома літерами: Дзвінок – , Лінь – . В українській абетці є також Ь (м’який знаК), що не передає звуків, а тільки вказує на м’якість приголосного, та знак надрядковий – апостроф, який позначає тверду вимову попереднього приголосного.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Позначення звуків мови на письмі - Довідник з української мови


Позначення звуків мови на письмі