Практична робота №10

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

УРОК 102. Практична робота №10

Тема. Виявлення професійних схильностей.

Мета: визначити за допомогою тестування свої схильності до певного типу професій; виявити, чи збігається ваше бажання опанувати визначену професію з професійними схильностями.

Обладнання: диференційовано-діагностичний питальник.

Хід роботи

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання диференційовано-діагностичного питальника. Кожне питання складається з двох частин,

позначених а) і б). Біля тієї частини, якій ви віддаєте перевагу, ставте знак “+”.

Диференційовано-діагностичний питальник

1

2

1.

А) доглядати за рослинами;

Б) обслуговувати машини і при­лади;

2.

А) допомагати хворим людям, лікувати їх;

Б) складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин;

3.

А) спостерігати за якістю книж­кових ілюстрацій, плакатів;

Б)

спостерігати за станом і роз­витком рослин;

4.

А) обробляти матеріали (дерево, тканини, метал);

Б) доставляти товар споживачеві (рекламувати, продавати);

5.

А) обговорювати науково-популярні книги, статті;

Б) обговорювати художні книги, п’єси, концерти;

6.

А) вирощувати молодняк тварин;

Б) тренувати ровесників або молодших школярів у виконанні яких-небудь дій (трудових, на­укових, спортивних);

7.

А) копіювати малюнки, зобра­ження, настроювати музичні інструменти;

Б) управляти вантажопідйомни­ком, транспортним засобом (під­йомним краном, трактором);

8.

А) повідомляти, роз’яснювати людям потрібні їм відомості (до­відкове бюро);

Б) художньо оформляти вистав­ки, вітрини або брати участь у підготовці п’єс, концертів;

9.

А) ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку, житло);

Б) шукати і виправляти помилки в текстах або таблицях;

10.

А) лікувати тварин;

Б) виконувати обчислення, роз­рахунки;

11.

А) створювати нові сорти рос­лин;

Б) конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг);

12.

А) розбиратися в протиріччях між людьми, переконувати, заохочу­вати, карати;

Б) розбиратись в схемах, крес­леннях, таблицях (перевіряти, уточнювати);

13.

А) працювати в гуртках худож­ньої самодіяльності;

Б) спостерігати, вивчати життя організмів;

14.

А) вивчати, ремонтувати (на­строювати) медичні прилади, апарати;

Б) надавати людям медичну до­помогу при пораненнях, опіках та ін.;

15.

А) складати точний опис явищ, подій, які досліджуються за до­помогою вимірювальних при­ладів;

Б) художньо описувати, зображу­вати події, які спостерігаєте або уявляєте;

16.

А) проводити лабораторні аналі­зи у лікарні;

Б) приймати, оглядати хворих, вести бесіду з ними, призначати лікування;

17.

А) фарбувати або розмальовува­ти стіни приміщень або поверх­ні виробів;

Б) монтувати будинки, збирати машини;

18.

А) організовувати культпохо­ди ровесників або молодших школярів у театри, музеї, на екскурсії;

Б) грати на сцені театру;

19.

А) виготовляти за кресленням деталі, вироби, будувати будин­ки;

Б) виготовляти креслення, копі­ювати карти;

20.

А) боротися з хворобами рослин, шкідників лісу, саду.

Б) працювати з комп’ютером.

Завдання 2. Перенесіть знак “+” у перелік відповідей, де номери і буквені позначення відповідають позначенням запитань анкети.

Відповіді

Людина-природа

Людина-техніка

Людина-людина

Людина-знакова система

Людина-художній образ

16

26

За

36

46

56

76

66

96

10а

106

86

11а

116

12а

126

13а

136

14а

146

15а

156

16а

176

166

196

17а

20а

19а

18а

206

186

Бали –

Бали –

Бали –

Бали –

Бали –

Завдання 3. Підрахуйте кількість знаків “+” у кожному вертикальному стовпчику, які відповідають п’ятьом типам професії за предметом праці. Найбільша кількість балів (плюсів) буде показником рівня визначення ваших схильностей до певного типу професій.

1. Зробіть висновки, відповівши на запитання:

А) До якого типу професій ви маєте схильності?

Б) Які професії належать до цього типу?

В) Яку професію ви хотіли б опанувати?

Г) Чи збігається ваше бажання опанувати визначену професію з професійними схильностями?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Практична робота №10