ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

Урок № 26

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Мета: повторити правопис слів іншомовного походження; удосконалювати уміння правильно писати слова іншомовного походження, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів гідність за свою Батьківщину, а також толерантність, повагу до культури, історії й мови інших народів.

Внутрішньонредметні зв’язки:

Лексикологія:

запозичені слова.

Синтаксис: речення, текст.

Культура мовлення і стилістика: вживання слів іншомовного походясення, стилі мовлення.

Міжпредметні зв’язки:

Російська мова: орфографічні особливості деяких слів іншомовного походження, відмінних від україїїських.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів

Вступне слово вчителя з елементами евристичної бесіди

Слова іншомовного походження

все більше входять у життя сучасного українця. Це пов’язано з розвитком техніки, інформаційних технологій та глобалізацією суспільного простору.

> До речі, які слова іншомовного походження були мною названі?

> Чи додільне їх уживання в наведеному контексті?

Для назви понять, що не мають відповідників власне українського походження виправдано використовувати іншомовні слова як в усному, так і в писемному мовленні. Написання слів іншомовного походження має деякі особливості, що регламентуються орфографічними правилами (та винятками з цих правил).

Бесіда з учнями з метою відтворення знань, які необхідні будуть на уроці

– Уживання апострофа та м’якого знака ми вже повторили. Пригадайте, в яких випадках в іншомовних словах пишуться ці знаки?

– Коли в іншомовних словах пишуться букви и, і, ї?

– Чи розрізняються в іншомовних словах букви е, є? У яких випадках?

– Коли відбувається подвоєння звуків у загальних, іншомовних назвах. А коли не відбувається? Розкажіть винятки з цього правила.

– Чи зберігається подвоєння приголосних у власних іншомовних назвах та словах, похідних від них?

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Спостереження над мовним матеріалом

> Переписати речення. Знайти запозичені слова й пояснити правопис апострофа в них.

1. Об’єктом у мовознавстві називається другорядний член речення додаток, суб’єктом – головний член речення підмет.

2. Кабінет міністрів чи Раду міністрів у багатьох країнах очолює прем’єр-міністр. 3. Економічна кон’юнктура західних країн значною мірою вплинула на введення євровалюти. 4. К’ят – грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п’я. 5. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора чи академіка. 6. Слово “комп’ютер” походить від лат. compute – “рахую, обчислюю”. 7. Бюджет – це затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави на певний строк (За “Словником іншомовних слів”).

Орфографічний практикум

> Записати слова українською мовою. Пояснити написання голосних и, і, ї, е, є, у та подвоєних приголосних.

Ассистент, аккредитив, касеа, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, змиссия, тонна, зффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

> 3 виділеними словами скласти речення.

> Переписати речення, розкриваючи дужки. Пояснити правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами (О. Гончар). 3. Мадо(н)а – це жінка з маленьким дитям на руках (Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко).

> Переписати текст, визначити стиль та основні реквізити документа. Знайти слова іншомовного походження, пояснити правопис голосних в них.

Заступнику директора

Інституту української мови

Гальченку О. М.

Доповідна записка

23. 02. 13 м. Київ

Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України лексикографічним відділом підготовлені матеріали до нового “Українсько-російського словника”.

Інформаційно-обчислювальний центр Інституту у зв’язку з великою кількістю фактичного та ілюстративного матеріалу перевантажений. Для якісного укладання і видання словника виникла необхідність залучення інших комп’ютерних центрів для машинної обробки матеріалів. Цю роботу ефективно виконає обчислювальний відділ Інституту кібернетики Академії наук України. Прошу узгодити це питання з Інститутом кібернетики.

Завідувач відділу (підпис) О. С. Михальченко

> Перекласти українською мовою. Порівняти вживання подвоєних букв в іншомовних словах у російській та українській мовах.

1. Я слышал зти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький). 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Короленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І. Тургенєв). 5. Производить зффект – их наслаждение (М. Лермонтов).

> Переписати слова й вставити, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Пояснити правопис слів.

Р..шел..э, Ц..ц..рон, Т..ц..ан, Вандрі..с, Фе..рбах, П..ємонт, Варб..юс, К..юв..э, Н..ютон, Мол..єр, Рос..іні, Рус..о, Лес..інг, Монтеск..є, Лавуаз..є, Руж..є, Тор..іч..ел..і, Верг..лій, Гал..лей, Гр..г, Д..дро, К..пл..нг, Паган..ні, У..тмен, Хем..нгуей, Шексп..р, Ш..л..ер, Пал..адій, Бокач..о, Гр..м.. .

> Перекласти тексти з російської мови на українську. Визначити, до якого стилю вони належать. Знайти запозичені слова й пояснити правопис у них м’якого знака й апострофа. Текст 1

Карьерой называют быстрое и успешное продвижение в служебной, общественной, научной и другой деятельности, достижение популярности. Это путь к успехам, видному положенню в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положення. Часто можно услышать о людях преуспевающих – “он сделал карьеру”, “у него блестящая карьера”. О неудачнике говорят – “его карьера не удалась”.

Карьерой называют также и род занятий, деятельности (артистическая карьера, карьера врача).

Но следует отличать само понятие карьеры от карьеризма – гонки за личными успехами в служебной или другой деятельности из-за честолюбия, выгоды, корыстолюбия.

Текст 2

Модное ныне слово досье обозначает собрание документов, относящихся к какому-либо вопросу, делу, лицу, а также папку с такими документами. Чаще всего слово употребляется для обозначения дел, касающихся преступности и шпионажа. В последнее время слово “досье” вытесняет английское заимствование файл – папка, дело, досьє (3 газети).

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Диктант-самоперевірка

> Записати слова під диктовку. Перевірити їх правильність. Виправити помилки. Сказати, у яких словах були допущені помилки та розказати правила на ці орфограми.

П’еса, дисидент, партитура, гриль, гірлянда, букініст, динаміт, трикотаж, кювет, кур’єр, Оттава, брутто, сюрреалізм, Діккенс, ванна, піца, спагеті, конферансьє, брошура.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

> Навести два приклади текстів різних стилів, у яких уживаються слова іншомовного походження. Виписати їх (не менше 10 з кожного тексту) та подати їх значення, користуючись словником іншомовних слів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ