Правопис та відмінювання числівників

Тема 5. Українська морфологія. Роль морфологічних засобів у ділових паперах

4. Правопис та відмінювання числівників

Відмінювання числівників

– Числівник один відмінюється за родами, числами та відмінками, як займенник той (подібно до прикметників): один, одного, одному, Н/Р. в., одним, на одному/на однім.

– 3, 4, кілька, багато та всі збірні відмінюються за зразком відмінювання числівника 2 (у збірних числівниках у непрямих відмінках суфікс – еро відпадає, у збірному числівнику обидва, обидві відпадає частина –

два, – дві. Лише числівники чотири (четверо) і багато в О. в. мають закінчення – ма: чотирма, багатьма. Числівники обидва, обидві, обоє в непрямих відмінках мають однакові форми: обох, обом, обома.

Н. два, дві

Р. двох

Д. двом

З. Н\Р.

О. двма

М. на двох

Н. п’ятеро.

Р. п’ ятьох

Д. п’ятьом

З. Н/Р.

О. п’ятьома

На п’ятьох

– Числівники від 5 до 80 (крім 40), кільканадцять, кількадесят відмінюються, як числівник 5 (у складних числівниках 50-80 відмінюється лише друга частина):

Н. п’ять

Р. п’яти, п’ятьох

Д. п’яти, п’ятьом

З. Н/Р. в.

О. п’ятьма,

п’ятьома

М. на п’яти, п’ятьох.

Н. п’ятдесят

Р. п’ятдесяти

Д. п’ятдесяти

З. Н/Р. в.

О. п’ятдесятьма

М. на п’ятдесяти

– 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім Н. в. і З. в., мають однакове закінчення – а:

Н. сорок

Р. сорока

Д. сорока

З. сорок

О. сорока

М. на сорока

– У складних числівниках 200-900, кількасот змінюються обидві частини: перша – як числівник 2 або 5, друга – як іменник місто в множині. Пишуться вони разом:

Н. п’ять міст – п’ятсот

Р. п’яти міст – п’ятисот

Д. п’яти містам – п’ятистам

З. п’ять міст – п’ятсот

О. п’ятьма містами – п’ятьмастами

М. на п’яти містах – на п’ятистах

– 0, 1000, 100000, мільярд відмінюються, як іменники відповідної відміни й групи:

Н. нуль

Р. нуля

Д. нулю, нулеві

З. нуль

О. нулем

М. нулі, нулеві

Н. тисяча

Р. тисячі

Д. тисячі

З. тисячу

О. тисячею М. тисячі

– Порядкові числівники змінюються за родами, числами й відмінками, як прикметники: третій – як прикметники м’якої групи, усі інші – як прикметники твердої групи. Причому в складених порядкових змінюється тільки останнє слово (у складених кількісних числівниках – усі складові частини).

Н. тисяча сьомий

Р. тисяча сьомого

Д. тисяча сьомому

З. Н/Р. в.

О. тисяча сьомим

М. на тисяча сьомому

Н. тисяча сім.

Р. тисячі семи

Д. тисячі семи

З. тисячу сім

О. тисячею сьома

М. тисячі семи.

– У дробових числівниках чисельник відмінюється, як відповідний кількісний числівник, а знаменник – як порядковий. Причому після чисельників дві, три, чотири знаменник ставиться у формі називного відмінка множини, а після п’ять та більше – у формі Р. в. множини: дві треті (частини), дев’ять десятих (частин).

Н. одна десята

Р. однієї десятої

Д. одній десятій

З. одну десяту

О. однією десятою

М. на одній десятій

Написання числівників

1. У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак не пишеться: п’ятдесят, п’ятсот, шістнадцять.

2. Порядкові числівники на – сотий, – тисячний, – мільйонний, – мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у Р. в. (крім 100, 90): двохсотий, трьохсот десятимільйонний (але стотисячний).

3. У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: п’ятдесятий.

4. На початку складних слів числівники 1, 2, 4, 4 мають відповідно форми одно-, дво-, три-, чотири: однозвучний, двоповерховий (а не двохповерховий), чотирикутник, триярусний. Форми двох-, трьох-, чотирьох – вживаються тільки перед частинами, що починаються з голосного: двохелементний, трьохактний.

5. 5 і більше (крім 100, 90) на початку складних слів мають форму Р. в.: п’ятиденний, пятисоткілограмовий (але стодоларовий). Це стосується й 2, 3, 4, якщо вони є частиною складеного числівника: двадцять два роки – двадцятидвохрічний (але дворічний), тридцять три дні – тридцятитрьохденний (але триденний).

6. Якщо перша частина від числівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується безпосередньо до цифр через дефіс: 49-мільйонний, 125-річчя.

7. Букви дописуються до цифр тільки на позначення порядкових числівників: 7-1, 11-го, 12-му, 1990-і.

8. Якщо закінчення числівника позначається однією буквою, то до цифри дописується тільки закінчення (від основи букви не відриваються): перша – 1-а, десяту – 10-у. Якщо закінчення числівника позначається двома чи трьома буквами, то до цифри дописуються лише ті букви, які йдуть після букви, що позначає голосний: першої – 1-ї, першого – 1-го, першому – 1-му, першим – 1-м, перших – 1-х.

9. До римських цифр букви не дописують: І квартал, з ІІІ кварталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Правопис та відмінювання числівників - Плани-конспекти уроків по українській мові


Правопис та відмінювання числівників