Правовий статус іноземців

Правовий статус іноземців – певні права і обов’язки іноземних громадян щодо країни перебування. В Україні П. с. і. визначається Конституцією України і Законом України “Про правовий статус іноземців”. До іноземців закон прирівнює також осіб без громадянства. Іноземці мають ті самі права і свободи та виконують ті самі обов’язки, що й громадяни України, за певними винятками. Іноземці рівні перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії,

роду і характеру занять, інших обставин. Вони мають право на трудову, інвестиційну та підприємницьку діяльність, відпочинок, охорону здоров’я, соціальний захист, житло, освіту, свободу совісті, участь в об’єднаннях громадян, інші майнові та особисті немайнові права; рівні з громадянами України права і обов’язки в шлюбних і сімейних відносинах. Іноземці не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та самоврядування, а також брати участь у референдумах. Вони не можуть призначатися
на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України це пов’язано з належністю до громадянства України. Іноземці, які скоїли злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах.
Правовий статус іноземців