Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

ТЕМА І ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ДОВКІЛЛЯ

§ 2. Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

Предмет, об’єкт і завдання науки про довкілля.

У розвинутих країнах світу під терміном “екологія” традиційно розуміють “біоекологію”. Для широкого трактування сучасної екології використовують терміни “наука про довкілля”, “система наук про довкілля” тощо. Підтвердженням цьому є визначення екології сучасними провідними вченими.

“Екологія – міждисциплінарна галузь знань про будову і функціонування

багаторівневих систем у природі і суспільстві та їхні взаємозв’язки. Нині екологія оформилася в принципово нову інтегральну дисципліну, яка пов’язує фізичні і біологічні явища і створює міст між природничими і суспільними науками* (Ю. Одум, 1980, 1986).

“Сучасна екологія – нова галузь знань, наука про виживання у навколишньому середовищі, фундаментальна основа для природоохоронного і середовищеохоронного знання… Для неї характерний широкий, системний міжгалузевий погляд, вона із суто біологічної науки перетворилася на значний цикл знань, увібравши в себе розділи багатьох наук(М. Реймерс,

1992).

“Екологія – у недалекому минулому одна з біологічних наук – стала міждисциплінарною наукою, проблеми якої набули глобального характеру” (К. Ситник, 1997).

Отже, сучасна екологія – це комплекс наук про будову, функціонування, взаємозв’язки полікомпонентних і багаторівневих систем “природа – суспільство” та засоби кореляції взаємного впливу техносфери і біосфери з метою збереження життя на Землі.

Об’єктом дослідження науки про довкілля є екосистеми всіх рівнів та їхні елементи. Основи концепції про екосистеми розробив англійський ботанік А. Тенслі (мал. 3) у 1935p., а вчення про них оформилося в 50-х роках XX ст. Найпростішу модель екосистеми зображено на малюнку 4.

Предметом дослідження науки про довкілля є взаємозв’язки між живими організмами, їхніми групами різних рангів, живою і неживою природою, а також особливості впливу природних і антропогенних чинників на функціонування екосистем біосфери.

Серед основних завдань сучасної науки про довкілля варто назвати такі:

 Предмет, обєкт, завдання і методи науки про довкілля

Мал. 3. А Тенслі

 Предмет, обєкт, завдання і методи науки про довкілля

Мал. 4. Найпростіша модель екосистеми

Вивчення загального стану сучасної біосфери, умов і чинників його формування, причин і обсягів змін під впливом різних природних і антропогенних чинників.

Прогнозування динаміки стану екосистем і біосфери загалом у часі і просторі.

Розробка способів гармонізації взаємовідносин суспільства і природи, збереження здатності біосфери до саморегуляції і самовідновлення внаслідок оптимізації антропогенних навантажень на природні системи.

Методи дослідження науки про довкілля. Оскільки екологія – це комплексна наука, вона використовує багатий арсенал різноманітних методів дослідження (мал. 5). Будь-яке екологічне дослідження розпочинається зі спостережень. Сучасні спостереження проводяться за допомогою різноманітних приладів і технічних засобів. Для реалізації інтегральних спостережень застосовують комплексні стаціонари, які розміщують у типових і особливих біотопах так, щоб вони давали найхарактернішу інформацію про екосистему. Глобальний фоновий моніторинг екосистем земної кулі проводиться за програмою “Людина і біосфера” з 1972 р. мережею біосферних заповідників і резерватів.

У зв’язку зі складністю екологічних систем і обмеженням безпосереднього втручання у природні процеси в екології застосовують методи моделювання. Моделювання екологічних об’єктів є обов’язковою передумовою прийняття виважених рішень. Наприклад, застосовують такі види моделей: словесні, графічні, математичні, геоінформаційні тощо. Важливими екологічними методами є методи прогнозного моделювання змін і динаміки як природних процесів, так і компонентів природи.

На завершальному етапі екологічних досліджень використовують оптимізаційні методи, які дають змогу знайти найкращі антропогенні навантаження на природу, оптимальну ландшафтно-екологічну організацію території тощо.

Аргументи і факти

У сучасних екологічних дослідженнях широко використовують методи суміжних наук. їх можна об’єднувати у різні групи за різноманітними критеріями. Наприклад, Г. Білявський розглядає 11 груп методів екологічних досліджень: оціночні та реєстраційні методи: методи кількісного обліку; методи вивчення взаємозв’язків у екосистемах; методи моделювання;. геоінформаційні методи; геоекологічні методи; техноекологічні методи; медико-екологічні методи; соціоекологічні методи; методи екоконтролю; оптимізаційні методи.

 Предмет, обєкт, завдання і методи науки про довкілля

Мал. 5. Методи науки про довкілля

ВИСНОВКИ

1. Сучасна екологія вивчає переважно системи вище рівня організмів.

2. Об’єктом сучасної екології є екосистеми, геосистеми, соціоекосистеми, техноекосистеми тощо.

3. Під час досліджень екологія послуговується багатим методичним апаратом, в якому розрізняють загальнонаукові і спеціальні методи дослідження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля - Екологія


Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля