Придніпровський район

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ

§44. Придніпровський район

Географічна розминка

Поміркуйте, які області, що розташовані в басейні Дніпра, належать до Нижнього Придніпров’я.

Пригадайте, спираючись на знання з фізичної географії України, де зосереджені найбільші в Україні родовища залізної та марганцевої руд.

Склад та економіко-географічне положення району. Придніпровський район охоплює Дніпропетровську і Запорізьку області й розташований у нижній течії Дніпра

(мал. 138). Площа району – 59,1 тис. км2. Він має вигідне економіко-географічне положення, оскільки лежить близько до паливної бази країни – Донбасу, має вихід до Азовського моря. До того ж Придніпровський район межує з багатьма розвиненими районами України, серед яких на півночі – Північно-Східний, на заході – Центральний, на сході – Донецький, на півдні – Причорноморський. З усіма ними він підтримує господарські зв’язки. Район перетинають найбільш вантажонапружені залізничні й автомагістралі.

Населення. У Придніпровському районі проживає понад 5 млн осіб, що порівняно з окремими сусідніми

районами небагато. Проте район відрізняється високою густотою населення – понад 90 осіб/км2. Найгустіше заселені райони вздовж Дніпра, Криворізького басейну і морського узбережжя. Для району характерні значна частка міських жителів і високий рівень урбанізації (понад 70 %). Близько 40 % трудових ресурсів працює в промисловості, останнім часом швидко зростає частка залучених до невиробничої сфери. При цьому чимало людей у пошуках роботи мігрують із сіл до міст і між сусідніми містами.

Проблема

Однією з найбільших проблем району є надто повільні темпи зростання кількості населення. Причинами цього є не тільки низький природний приріст, а й великий відтік населення, особливо молодого віку, в інші області України та в Росію. Як можна призупинити відтік трудових ресурсів з Придніпров’я? Запропонуйте способи вирішення цієї проблеми.

Природні умови і ресурси. Район має різноманітні корисні копалини, запаси деяких із них найбагатші в Україні. Дніпропетровська область має величезні запаси залізної і марганцевої руд, кам’яного і бурого вугілля, нафти, природного газу, рідкісних і кольорових металів, будівельних матеріалів. Запорізька область багата на поклади залізних руд і марганцю. Промислове значення мають граніти, каоліни, глини і вапняки.

З паливно-енергетичних ресурсів є буре вугілля і природний газ.

Придніпровський район розташований у степовій природній зоні, грунтово-кліматичні умови якої сприятливі для розвитку сільського господарства. Рекреаційні ресурси Придніпров’я – мінеральні води, лікувальні грязі, морські й річкові пляжі тощо. За лісовими ресурсами цей район посідає останнє місце, а тому його потреби в діловій деревині задовольняють завдяки завозу з інших районів України і зарубіжжя.

Водні ресурси є лімітуючим чинником розвитку господарства району, насамперед таких водомістких галузей, як кольорова металургія і сільське господарство.

Особливості розвитку господарства. У Придніпров’ї сформувався господарський комплекс зі значним переважанням промисловості над сільським господарством, співвідношення яких у виробництві товарів і послуг становить 6:1. Тут виробляють 24 % промислової продукції України, територіальна концентрація якої майже удвічі вища, ніж у середньому по країні. В районі створюють понад 9,0 % української сільськогосподарської продукції. На Придніпров’я припадає 15 % валового національного доходу.

Основними галузями промислової спеціалізації району є металургія, машинобудування й електроенергетика. З-поміж інших важливих галузей варто виділити хімічну та нафтохімічну (мал. 146), промисловість будівельних матеріалів, а також добувну галузь, легку і харчову. Район є одним із провідних виробників сталевих труб, готового прокату, сталі, чавуну, вугілля, цементу, автомобілів, тракторів, соди, шин, шпалер тощо.

У розвитку сільського господарства провідними є виробництво зернових, олійних, овочевих і плодово-ягідних культур, продукції молочно-м’ясного скотарства, птахівництва, свинарства та вівчарства, які зумовлюють його спеціалізацію в міжрайонному поділі праці.

Практичне завдання

Визначте за картами атласу основні центри промислового виробництва району. Порівняйте сільськогосподарську спеціалізацію Дніпропетровської і Запорізької областей, поясніть відмінності.

 Придніпровський район

Мал. 146. ВАТ “АЗМОЛ” – виробник хімічної та нафтохімічної промисловості

 Придніпровський район

Мал. 147.СП ЗАТ “АвтоЗАЗДЕУ”

За обсягом зовнішньої торгівлі Придніпровський район посідає перше місце серед інших економічних районів України. Основні експортні галузі – це металургія і обробка металів, виробництво машин і обладнання. Значну частку експортної продукції складають прокат чорних металів, труби, феросплави. Останнім часом швидко зростає частка експорту готової продукції, зокрема галузей машинобудування. Тільки в цій галузі є понад 140 підприємств, які вивозять свою продукцію в різні країни світу. Серед них у Дніпропетровській області – завод Південмаш імені Макарова, підприємство Авіаагрегат, заводи газової апаратури, гірничошахтного обладнання, медобладнання, електротехнічного обладнання, ВАТ “Завод гірничого машинобудування”, ВАТ “Машинобудівний завод”, ВАТ “Нікопольський крано-будівний завод” та інші. У Запорізькій області – ВАТ “Завод надпотужних трансформаторів”, ВАТ “Запоріжавтоматика”, ВАТ “Мотор Січ”, ВАТ “Кабельний завод”, СП ЗАТ “АвтоЗАЗ-ДЕУ” (мал. 147), ВАТ “Азовкабель” (Бердянськ) та ін.

Реали сьогодення

Високе техногенне навантаження. Воно спричинене потужним розвитком промисловості й оцінюється пересічно майже у 200 тис. м3/рік на кожний квадратний метр території району. Вже нині на території Криворізького залізорудного басейну та Дніпропетровського району Дніпропетровської області спостерігається критичний рівень навантаження, який перевищує середній показник у 8-9 разів. Загрозливими є масштаби забруднення довкілля шкідливими речовинами. Пересічно одним підприємством району викидається за рік понад 600 тонн шкідливих речовин. Це вдвічі більше, ніж в середньому по Україні.

Крім екологічної, серйозною проблемою Придніпровського району є наявність диспропорції в розвитку матеріального виробництва і соціальної сфери, дефіцит окремих видів ресурсів, виснаженість родовищ важливих корисних копалин, неефективне використання трудових ресурсів тощо. Перспективи розвитку Придніпровського соціально-економічного району значною мірою пов’язані з вирішенням цих проблем. Крім того, важливим завданням є проведення реструктуризації господарства в бік зростання частки наукомістких галузей, пошук інвестицій для реалізації важливих соціальних програм, інноваційне оновлення усіх сфер життя.

Найбільші міста району. Це – Дніпропетровськ, Запоріжжя, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Бердянськ та ін. (мал. 148).

Дніпропетровськ не тільки обласний центр, а й потужне ядро господарського тяжіння всього Придніпровського району. Він є головним осередком металургії країни, а за машинобудуванням поступається лише Києву і Харкову. Разом із Дніпродзержинськом і Новомосковськом формує великий промисловий вузол і міську агломерацію. Особливий імідж Дніпропетровську надають єдині в Україні та одні з найбільших у світі підприємства з виробництва космічної техніки – державне підприємство ВО “Південний машинобудівний завод” і конструкторське бюро “Південне”. Потужний промисловий комплекс Дніпропетровська та його науковий потенціал є важливим чинником виходу України з економічної скрути і завоювання світових ринків. Дніпропетровськ є великим освітнім і культурним центром. Тут на порівняно невеликій площі зосереджено багато об’єктів культури, освіти, науки й релігії.

 Придніпровський район

Мал. 148. Дніпропетровськ, Запоріжжя – найбільші міста Придніпров’я

Запоріжжя – важливий історичний, адміністративний, промисловий і культурний центр України. Економічними велетнями міста є металургійні і машинобудівні заводи, які випускають найрізноманітнішу продукцію як для потреб країни, так і на експорт. Місту належить найбільший острів на Дніпрі – Хортиця, бастіон українського козацтва від самого початку створення Запорізької Січі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

До складу Придніпровського району входять дві області – Дніпропетровська та Запорізька.

Район вирізняється високою густотою населення, значною кількістю міського населення, високим рівнем урбанізації.

У районі зосереджені різноманітні родовища мінерально-сировинних ресурсів, запаси яких найбагатші в Україні.

Основними галузями промислової спеціалізації району є металургія, машинобудування та електроенергетика.

У розвитку сільського господарства провідними є виробництво зернових, олійних, овочевих та ін. культур, скотарство, птахівництво, свинарство та вівчарство.

За обсягом зовнішньої торгівлі Придніпровський район посідає перше місце в Україні.

Ключові терміни і поняття

техногенне навантаження диспропорція розвитку

Самоперевірка

Оцініть конкурентні переваги та чинники, що сприяють інвестиційній привабливості Придніпровського району.

Поясніть, чому в регіоні надзвичайно гостро постала екологічна проблема.

Порівняйте галузі спеціалізації Дніпропетровської та Запорізької областей. Що в них спільного й відмінного?

Перелічіть усі чинники, які сприяють розвитку господарського комплексу Придніпров’я.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Придніпровський район - Географія


Придніпровський район