Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 5

ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

3. Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій

Кредит починає існувати як актив з того часу, коли банк взяв на себе безвідкличне зобов’язання з кредитування клієнта (контрагента). У разі коли дата операції (дата укладення контракту) і дата перерахування коштів клієнту не збігаються, тобто виникає розрив між цими двома операціями, банк відображає поза балансом факт виникнення зобов’язання. Отже, поза балансом

обліковуються майбутні активні операції банку. їхній вплив на активи залежить від виконання певних умов. Зобов’язання вважаються безвідкличними, виконання яких у разі настання цих умов обов’язкове (винятком можуть бути лише форс-мажорні обставини).

До кредитних операцій, що обліковуються позабалансом, належать:

– гарантії, тобто не що інше як умовні зобов’язання, імовірність виконання яких залежить від платоспроможності та фінансового стану контрагента. До них належать надані акцепти та індосаменти, підтверджені безвідкличні акредитиви;

– тверді зобов’язання з кредитування,

за якими банк повинен виплатити або авансувати грошові кошти в разі прийнятого контрагентом рішення скористатися ними. До них належать невикористані кредитні лінії, залишок за овердрафтом, непокриті акредитиви.

Позабалансові зобов’язання, які виникають як наслідок укладених контрактів, обліковуються за розділами 90-95 класу 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків. За відповідними рахунками цих розділів обліковуються також умовні виплати, точна сума яких буде визначена при фактичному виконанні певних умов або настанні подій. їх умовність буде змінена на зобов’язання, тільки-но вони стануть імовірними. До настання цього вони не мають характеру кредитного ризику (наприклад, виплати штрафів, що знаходяться на стадії судового розгляду). Тому банки мають оцінювати ризик відтоку коштів та створювати резерви за цими ризиками та платежами.

Комісійна винагорода, яку отримують банки при здійсненні позабалансових кредитних операцій, прирівнюється до відсоткової, а отже, обліковується за відповідними рахунками 609 групи Плану рахунків. Як гарантії, так і умовні зобов’язання виникають того дня, коли банк підтверджує, що зобов’язання контрагентом перед третьою стороною будуть виконані. Саме тому такі операції класифікуються як гарантійні і означають, що в разі неплатоспроможності контрагента (або за будь-яких інших подібних обставин) банк як гарант погасить усі зобов’язання контрагента перед третьою стороною.

До гарантійних операцій належать поручительства, операції акцепту платіжних документів, авалювання векселів, індосаменту, боргових цінних паперів, підтвердження безвідкличних акредитивів. За Планом рахунків гарантії та інші умовні зобов’язання класифікуються за контрагентами:

– гарантії, надані клієнтам від імені банків, обліковуються як гарантії банкам;

– гарантії, надані банкам від імені клієнтів, обліковуються як гарантії клієнтам;

– гарантії, отримані від Уряду України, обліковуються окремо.

Такий підхід означає, що кредит, у разі неплатоспроможності контрагента (банку чи суб’єкта господарської діяльності), йому буде наданий, оскільки банк виступив гарантом за виконання зобов’язань перед третьою стороною.

Гарантії бувають надані та отримані.

Гарантії, які були надані клієнтам і за якими існує реальна ймовірність того, що банк змушений буде платити за зобов’язаннями цього клієнта, обліковуються на відповідних рахунках сумнівних гарантій (табл. 13).

Невикористані позабалансові зобов’язання можуть списуватися з обліку в разі:

– отримання клієнтом кредиту в межах відкритої кредитної лінії;

– використання можливостей овердрафту;

– виплати банком коштів у погашення виданої гарантії.

Таблиця 13

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ГАРАНТІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

Дебет

Кредит

Операція

9010 “Прості гарантії, що отримані від банків”

9900 Контррахунок

Відображення зобов’язання щодо відкриття кредитної лінії

9129 “Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам”

9900 Контррахунок

Зобов’язання перед клієнтом

2020 “Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями”

2026 “Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності”

Відображення векселя за номінальною вартістю під відкриту гарантію

2020 “Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями”

2600 “Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності”

Відображення неамортизованого дисконту

2026 “Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності”

6022 “Відсоткові доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями”

Амортизації дисконту

2028 “Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності”

6022 “Відсоткові доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями”

Нарахування відсоткових доходів

9010 “Прості гарантії, що отримані від банків”

9900 Контррахунок 65 000

Відображення зобов’язання щодо відкриття кредитної лінії

1819 “Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками”

2020 “Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями”

Погашення векселя іншим Банком (беніфеціаром)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій - Бухгалтерський облік


Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій