ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, НАСЛІДКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Мета:

– актуалізувати, поглибити та систематизувати знання про природні ресурси материків і океанів; ознайомити з основними видами природних ресурсів; формувати практичні вміння розрізняти раціональне та нераціональне природокористування, виявляти ознаки змін природних ландшафтів;

– розвивальна: формувати вміння організовувати навчальну співпрацю з учителем та однолітками, формулювати, аргументувати та відстоювати свою точку зору;

– виховна: формувати екологічну свідомість на основі ощадливого ставлення до природних

багатств та раціонального природокористування.

Обладнання: фізична карта світу, підручники, атласи, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть назвати види природних ресурсів, характеризувати сфери їх господарського використання.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Прийом “Бліцопитування”

– Які материки й океани ви знаєте? Покажіть їх на карті.

– Умови яких кліматичних поясів і природних зон найбільш сприятливі для життя і

діяльності людини?

– Які види природних багатств використовують люди на Землі?

– Які види господарської діяльності людей мають найбільш негативний вплив на навколишнє середовище?

– Чому в останні роки проблеми охорони природи стоять перед людством найбільш гостро?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Приваблива мета”

Нові методи географічної науки дозволили зрозуміти, як глибоко пов’язані між собою різні процеси на Землі, природа й людина. Перші ж космічні знімки скупчень міст та їхніх промислових викидів, димових шлейфів від лісових пожеж, вирубок лісів й опустелювання дозволили усвідомити масштабність наслідків цих явищ. І головне – закласти підвалини нового світогляду, який сприймає нашу Землю як єдину систему, усі елементи якої тісно пов’язані між собою, включаючи й людину. Саме від людини залежить майбутнє нашої планети. Адже Земля – це наш Спільний Дім; від того, як люди будуть берегти його, доглядати, “чистити” й “ремонтувати”, залежить їхнє майбутнє. Першим кроком до майбутнього є заощадливе ставлення до тих багатств, що подарувала нам природа, – природних ресурсів.

Для того щоб навчитися їх раціонально використовувати, спочатку ознайомимося з видами природних ресурсів, що потрібні людині, та їхніми особливостями.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види природних багатств материків та океанів

Природні ресурси – це компоненти природи, які забезпечують існування людського суспільства та використовуються в господарстві.

Залежно від сфер використання, виділяють мінеральні, земельні, водні, біологічні, лісові, кліматичні ресурси, ресурси Світового океану.

Робота в групах

Прийом “Географічний практикум”

Завдання. Прочитайте текст підручника, виявіть особливості одного з видів природного ресурсу та доведіть його необхідність для людей.

Мінеральні ресурси – це корисні копалини, які залягають зазвичай у надрах Землі.

Щорічно з надр Землі видобувають понад 100 млрд т мінеральної сировини і палива. Це руди чорних і кольорових металів, вугілля, нафта, будівельні матеріали – всього понад 200 різних видів.

Водні ресурси – це насамперед прісні води, що зосереджені в річках, озерах, водосховищах, підземних водах. Найбільшим споживачем води є землеробство – 72 % від загального обсягу, багато води споживає промисловість – 20 %. Чимало води йде на побутові й господарські потреби.

Земельні ресурси – території, які необхідні для життєдіяльності людей: для будівництва міст і сіл, фабрик і заводів, доріг, поховання відходів і, звичайно ж, для сільського господарства.

Біологічні ресурси – багатства рослинного та тваринного світу Землі.

Серед біологічних ресурсів важливе значення для людей мають ліси. У наш час лісами вкрито близько 30 % поверхні суходолу.

Кліматичні ресурси належать до невичерпних природних багатств, куди входять сонячна енергія, волога й енергія вітру.

Ресурси Світового океану. Біологічні ресурси океану (90 % яких становить риба).

Мінеральні ресурси: на шельфі інтенсивно ведуть видобування нафти й газу, кам’яного вугілля, руд металів, будівельних матеріалів. У самій морській воді розчинено близько 100 хімічних елементів, у тому числі й золото. Енергетичні ресурси Світового океану: поки що з них найбільше використовують енергію припливів і відпливів. У перспективі передбачається й використання термальної енергії океанських вод і енергії хвиль.

Висновок 1. Людське суспільство не може існувати без природних ( ресурсів. Запаси багатьох природних ресурсів є обмеженими й вичерпними. Тому їх використання повинно бути ощадливим.

2. Порушення природної рівноваги

Прийом “Мозковий штурм”, “2 – 4 – усі разом”

Чому використання природних багатств материків та океанів призводить до порушення природної рівноваги?

Висновок 2. Порушення природної рівноваги виникає через надмірне використання природних ресурсів, роботу промислових підприємств, транспорту; велику кількість людей на планеті та надмірну концентрацію людей у великих містах, перетворення природних ландшафтів на антропогенні. Це призводить до виснаження природних багатств материків та океанів, забруднення навколишнього середовища; ризиків для існування цивілізації.

3. Природокористування

Природокористування – наукова й виробнича діяльність, спрямована на задоволення потреб людства за допомогою природних ресурсів.

1) Раціональне (тобто розумне, продумане, правильне) – досить повне використання природних ресурсів, що добуваються, забезпечення відновлення природних багатств, повне і багаторазове використання відходів виробництва (тобто організоване безвідходне виробництво), що’ дозволяє значно зменшити забруднення навколишнього середовища. Приклади: будівництво очисних споруд, застосування технологій замкнутого водопостачання, комплексна переробка сировини, розробка і застосування нових екологічно безпечних видів сировини, переробка відходів; створення та розширення природоохоронних територій.

2) Нераціональне природокористування – використання доступних природних ресурсів у великих кількостях і не повною мірою, що спричиняє їх швидке виснаження. Наслідками нераціонального природокористування є вирубування лісів, збільшення викидів у річки та озера, забруднення атмосфери та гідросфери, виснаження грунтів, збіднення органічного світу тощо.

Висновок 3. Для подолання екологічної кризи доцільним є перехід усіх країн світу до раціонального природокористування.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах

Завдання 1. Знайдіть та покажіть на карті частини материків:

1) найбільш багаті різними видами мінеральних ресурсів;

2) найкраще забезпечені водними ресурсами;

3) найбільше придатні для сільського господарства

4) найбільш багаті на лісові ресурси;

Завдання 2. Знайдіть та покажіть на карті райони океанів, найбільш освоєні людиною.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом “Мікрофон”

Учні висловлюють думку щодо питання: “Який вид природного ресурсу ви вважаєте найважливішим для людства?” Обгрунтуйте свою думку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Дізнатися, на які види природних ресурсів багата ваша місцевість. Як позначається їх використання на стані природних ландшафтів вашої місцевості?

3. Випереджальне (групам 1-7). Розпочати дослідження за темою “Шляхи розв’язування екологічних проблем”. Розподілити роботу за темами:

1) Основні види та джерела забруднення навколишнього середовища.

2) Екологічні кризи в історії розвитку людства.

3) Наслідки забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери.

4) Найбільш забруднені райони Землі.

5) Аналіз причин та наслідків забруднення своєї місцевості.

6) Прогнози вчених щодо подальшого розвитку екологічної ситуації на Землі.

7) Шляхи подолання наслідків забруднення Землі.

Результати роботи представити у вигляді доповіді (до 5 хв) з мультимедійною презентацією.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, НАСЛІДКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ - Плани-конспекти уроків по географії


ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, НАСЛІДКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ