Природні комплекси. Географічна оболонка

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

§ 51. Природні комплекси. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі

Пригадайте, з яких компонентів складається природа.

Що таке природний комплекс? Рослини й тварини, які населяють будь-яку ділянку суходолу або водойми, мають спільні та відмінні вимоги до умов існування, тобто залежать від неживої природи – гірських порід, повітря, води. Нежива природа, у свою чергу, змінюється під впливом діяльності організмів. Отже, у природі все взаємопов’язано, і жодну її частину або компонент

не можна розглядати окремо від інших.

 Природні комплекси. Географічна оболонка

Мал. 134. Взаємозв’язок компонентів природи

Природні комплекси (ПК) (ландшафт) – це поєднання взаємопов’язаних компонентів природи (гірських порід. вод, повітря, грунтів, організмів) на певній ділянці земної поверхні.

При зміні одного компонента природного комплексу змінюється весь природний комплекс (мал. 134). Наприклад, при знищенні комарів, яких уважають шкідливими комахами, зменшиться кількість риби, що живиться їх личинками; стануть біднішими грунти, які не будуть збагачуватися рештками комарів; загинуть рослини,

а потім і тварини, зміниться клімат території. У природі немає “шкідливих” і “корисних” організмів: кожний із них є необхідним компонентом природного комплексу.

Назва природного комплексу відображає пануючий тип рослинності: ліс, степ, лука тощо (мал. 135).

Літосфера, атмосфера, гідросфера та біосфера – компоненти географічної оболонки. Вони формуються й розвиваються під впливом і за участю складових частин інших оболонок. Так, складові частини літосфери зазнають руйнувань під впливом повітря, води, живих організмів. Атмосфера насичується вологістю гідросфери, запилюється дрібними часточками літосфери, підтримує існування всього живого на Землі. Живі організми в процесі життєдіяльності використовують ресурси літосфери, атмосфери й гідросфери.

Географічна оболонка – це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу й біосферу. Вона не має чітко визначених меж, оскільки взаємодія різних компонентів у різних частинах нашої планети неоднакова. Саме в межах географічної оболонки зародилось і розвинулося життя на Землі, найактивніше змінюється її зовнішній вигляд.

Потужність географічної оболонки від її нижньої межі (у надрах літосфери) до верхньої (в атмосфері) не перевищує 55 км.

 Природні комплекси. Географічна оболонка

Мал. 135. Український степ

Загальні закономірності розвитку географічної оболонки: цілісність. кругообіг речовин та енергії, ритмічність і зональність.

Цілісність. Основними частинами географічної оболонки є природні компоненти: гірські породи, форми рельєфу, поверхневі й підземні води, повітряні маси, рослинність і тваринний світ. Цілісність географічної оболонки – це взаємозв’язок і взаємозалежність її компонентів. Навіть найменші зміни в одному з компонентів природного комплексу неминуче зумовлюють цілу низку змін в інших компонентах.

Наприклад, винищення людиною хижаків на деяких ділянках африканських саван спричинило різке збільшення поголів’я диких травоїдних тварин. Вони знищили весь трав’яний покрив, що призвело до ерозії грунту, пересихання джерел, і, зрештою, ці території перетворилися на пустелі.

Надмірне вирубування лісів у Карпатах є причиною більш швидкого танення снігу навесні, що призводить до великих руйнівних повеней. Крім того, змінюється характер грунтового покриву, тваринного світу та місцевого мікроклімату.

Тому людина, використовуючи ресурси кожної з оболонок Землі, має враховувати закон цілісності географічної оболонки й намагатися зробити свій вплив якомога меншим.

Кругообіг речовин та енергії. На нашій планеті, як і в Усесвіті, усе перебуває в постійному русі. Навіть скелі, які здаються непорушними, з роками зазнають значних змін унаслідок вивітрювання та процесів, що відбуваються в літосфері. Одні речовини руйнуються, інші невпізнанно змінюються, а деякі назавжди зникають, увійшовши до складу живих організмів.

У географічній оболонці відбувається кругообіг речовин та енергії. Як вам уже відомо, завдяки кругообігу води в природі волога переноситься на великі відстані, зволожується грунт, змінюється мінеральний склад водойм, вивітрюються й утворюються гірські породи та мінерали.

Рушієм кругообігу речовин є сонячна енергія. Завдяки засвоєнню енергії Сонця та вуглекислого газу й азоту рослинами підтримується газова рівновага атмосферного повітря. У процесі фотосинтезу вони виділяють кисень, який використовують для дихання тварини, видихаючи при цьому вуглекислий газ.

Тварини споживають рослинну їжу, до складу якої входять речовини, які є продуктами спільної роботи Сонця, води, мінеральних речовин літосфери та рослин. Надалі рештки тваринних організмів, розкладаючись, повертають атмосфері та літосфері елементи, які входили до їх складу, і самі формують нові мінерали й гірські породи. Так. наприклад, крейда формується з мільярдів решток панцирів мікроскопічних організмів.

Учені вважають, що поклади більшості горючих корисних копалин – це продукти життєдіяльності давніх живих організмів, а отже, спалюючи їх, людина використовує “законсервовану” в давні часи енергію Сонця й повертає в атмосферу вуглекислий газ.

Ритмічність і зональність. Ритмічністю називається періодична повторюваність певних процесів у часі й просторі, що спостерігається б усіх оболонках Землі.

Зміна дня та ночі, пір року відбувається внаслідок добового й річного обертання нашої планети. Гірські породи та мінерали на поверхні Землі зазнають періодичного нагрівання й охолодження, що спричиняє вивітрювання. Регулярно змінюється напрямок бризів і мусонів. В океанах і морях спостерігаються періодичні припливи та відпливи, на водоймах суходолу – сезонні повені й зниження рівня води.

Дуже чітко простежуються ритми в рослин і тварин, які прямо залежать від пори року та часу доби.

Восени в помірних і приполярних широтах рослини заздалегідь готуються до зими. Дерева й чагарники скидають листя та виробляють у своїх організмах певні речовини, щоб уберегтися від холоду; багаторічні трав’яні рослини відкладають поживні речовини в бульбах і кореневищах, щоб навесні з новою силою розквітнути й розпочати наступний період життя. Протягом доби можна спостерігати періодичне розкривання й закривання квіток і навіть їх повертання в напрямку до сонця.

Тварини теж пристосовуються до сезонних ритмів. Одні напередодні зими засинають на довгі місяці, інші змінюють хутряний покрив на тепліший та інакше забарвлений, птахи відлітають у теплі краї.

Такі ритми відбувалися протягом багатьох мільйонів років. Дослідження вчених свідчать, що з давніх-давен на Землі спостерігалися періодичні похолодання та потепління клімату, підняття й опускання рівня Світового океану, зміна магнітного поля Землі тощо.

Планетарною географічною закономірністю є широтна зональність – зміна природних комплексів від екватора до полюсів. Найбільші зональні комплекси географічної оболонки – географічні пояси, у межах яких розміщені природні зони.

Повторимо головне

– Природні комплекси (ПК) – це поєднання взаємопов’язаних компонентів природи (гірських порід, вод. повітря, грунтів, організмів) на певній ділянці земної поверхні.

– Усі оболонки Землі взаємодіють між собою та проникають одна в одну, утворюючи географічну оболонку, або геосферу.

– Географічна оболонка – це цілісна оболонка Землі, яка охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу й біосферу.

– Для географічної оболонки характерні загальні закономірності: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність і зональність.

Ключові терміни і поняття

– Природний комплекс, компоненти природи, географічна оболонка (геосфера), цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність і зональність.

Запитання та завдання

1. Що таке природний комплекс?

2. Наведіть приклад того, як у результаті зміни одного компонента змінюється весь природний комплекс.

3. Що називають географічною оболонкою? Які оболонки Землі її утворюють?

4. Наведіть приклади взаємозв’язків оболонок Землі.

5. Що таке цілісність географічної оболонки?

6. Розкажіть про кругообіг речовин та енергії в географічній оболонці.

7. Наведіть приклади ритмічних явищу географічній оболонці.

Розгляньте фізичну карту світу. Наведіть приклади природних комплексів.

Доведіть, що світовий кругообіг води пов’язує компоненти географічної оболонки.

Скарбничка дослідника

Слово комплекс у перекладі з латини означає “зв’язок”, “поєднання”. Комплекс – це поєднання предметів і явищ, які становлять одне ціле. Природні комплекси мають будову “матрьошки”. Наприклад: материк Африка – це природний комплекс. А пустеля Сахара в Африці – це також природний комплекс. Це тому, що її природа не подібна до природи інших частин Африки, наприклад до її лісів.

Люди – теж частина природи – займаються на цій планеті різними видами господарської діяльності. Вони добувають корисні копалини, обробляють землю, випасають худобу, виплавляють метали, будують електростанції. Види господарської діяльності, якими займаються людина на будь-якій території, залежать від природи цієї території.

Отже, господарська діяльність пов’язана з усіма елементами природи цієї території, тобто вона теж входить у комплекс. Тільки він уже буде називатися не природний, а природно-господарський.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Природні комплекси. Географічна оболонка - Географія


Природні комплекси. Географічна оболонка