ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 5. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

§56. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

– Пригадайте, як організми взаємодіють із неживою природою.

ЩО ТАКЕ ПРИРОДНИЙ КОМПЛЕКС. Вивчаючи геогра­фію, ви вже зрозуміли, що в природі все взаємопов’язане. Рослини не можуть існувати без грунту, води і повітря. Грунти утворюються в результаті взаємодії гірських порід, вологи, тепла й організмів. Якщо не буде рослин, зміниться газовий склад повітря. Організми частково складаються з води й мінеральних речовин. Відмираючи, вони утворюють відклади

порід на дні морів, океанів і на суходолі. Повітря й вода, впливаючи на породи, руйнують їх.

Усі компоненти (складники) природи – гірські породи, води, повітря, грунти, організми – тісно пов’язані між со­бою і утворюють одне ціле – природний комплекс (мал. 260).

Природні комплекси називають також ландшафтами. Слово ландшафт у перекладі з німецької має два значення: 1) краєвид, пейзаж; 2) край, країна. Але в географії поняття про ландшафт не зводиться до пейзажу, тобто кар­тини природи, а використовується саме в другому значенні – яккрай, країна, тобто як певна ділянка території. Розгляньте мал.

261. На одному з них зо­бражено рельєф – усі нерівності земної поверхні. Ми бачимо гірський рельєф, тобто відразу вказуємо на основну характерну ознаку певної місцевості. Але рельєф голий, безжиттєвий. Проте якщо на ньому розмістити поля і ліси, річки й озера, вер­шини гір укрити снігом, а схили рослинністю, то рельєф оживе і стане вже ландшафтом. Компо­нентами ландшафту є рельєф, маси повітря, води, фунти, рослинність і тваринний світ.

Подорож у слово

Слово комплекс пе­рекладається з ла­тинської як зв’язок, поєднання і означає сукупність компо­нентів – складників, частин чогось (пред­метів або явищ), що становлять одне ціле.

 ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

Мал. 260. Компоненти природного комплексу

 ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

Мал. 261. Вигляд місцевості

Природні комплекси мають різні розміри. Великі природні комплекси – це окремі материки й океа­ни, менші – гори і рівнини, ліси, степи, пустелі, ще менші – галявини, яри, балки, озера, болота тощо. Кожний із них має своєрідне поєднання природних компонентів (мал. 262).

ЗМІНИ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ. Унаслідок господарської діяльності на Землі поширеними стали природні комплекси, змінені людиною. Такими, на­приклад, є поля на місці луків або осушених боліт, сад на місці лісу, водосховище на ділянці річки, кар’єр або населений пункт на рівнині.

Змінюючи природні комплекси для своїх потреб, люди повинні враховувати, що всі компоненти в них тісно взаємопов’язані й урівноважені. Зміна одного з них призводить до ланцюга природних змін. Так, вирубування лісу стає причиною зниження рівня фунтових вод. Унаслідок цього зникають джерела та струмки. Лісові рослини і тварини втрачають середовище свого існування. З часом відбувається зміна мікроклімату місцевості. Не забаряться й негативні наслідки – поверхня, не закріплена корінням дере в, руйнується, утворюються яри; поверхневі води змивають грунти; міліють і замулюються річ­ки; зникає вода в криницях то що. Тому втручання в природні комплекси має бути науково обгрунтованим і виваженим.

 ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

 ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

Мал. 263. Природний комплекс

 ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

Мал. 264. Комплекс, змінений людиною

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Природний комплекс (ландшафт) – це поєднання взаємопов’язаних компо­нентів природи (гірських порід, вод, повітря, фунтів, організмів) на певній ділянці земної поверхні.

– Розрізняють природні комплекси і комплекси, змінені людиною.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Із яких компонентів формується природний комплекс?

2. Наведіть приклади різних за розмірами природних комплексів.

3. Чи збереглися у вашій місцевості природні комплекси, що не зазнали змін унаслідок діяльності людини?

4. Наведіть приклади комплексів своєї місцевості, змінених людиною.

5. Яке значення для людей мають знання про природні комплекси?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8 (екскурсія)

Тема: Ознайомленням одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між його компонентами.

1. Під час екскурсії ознайомтеся з яким-небудь природним комплексом своєї місцевості: яром, берегом річки, лісом, парком або ін.

2. Виявіть зв’язки між компонентами комплексу: кліматом і поверхневими водами; рельєфом і поверхневими водами; кліматом і рослинністю; рос­линністю і грунтами; рослинністю і тваринним світом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ - Географія


ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ