Природно-територіальні комплекси. Ландшафти та їхня класифікація

Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Тема 1. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

У природі все розумно взаємопов’язано. Розуміння цих взаємозв’язків і врахування їх у господарській діяльності визначає географічну культуру кожного, хто безпосередньо працює в природі. Агроному потрібно враховувати взаємозв’язки між компонентами природи, щоб не порушити їх, наприклад, у сівозміні. Ліснику слід пам’ятати, що через вирубування дерев на схилах гір невдовзі можуть статися небажані зсуви чи підвищиться рівень води

в річках. Екологу необхідні знання про природні комплекси, щоб якомога більше їхніх ділянок зберегти недоторканими для майбутніх поколінь. А для економіста природні комплекси є основою господарського районування території.

§33 . Природно-територіальні комплекси. Ландшафти та їхня класифікація

Географічна розминка

– Подумайте, чому природу порівнюють з книгою.

Прогулюючись своєю місцевістю, визначте, які комплекси – природні чи культурні – у ній переважають.

Природно-територіальні комплекси. Слово “комплекс” у перекладі з латинської мови означає “зв’язок, сполучення”.

Складні й тісні взаємозв’язки та взаємодія природних компонентів посприяли утворенню на окремих територіях або акваторіях природних комплексів, які називають відповідно природно-територіальними комплексами (ПТК) на суходолі та природно-аквальними комплексами (ПАК) у водному середовищі. Отже, природно-територіальний комплекс – це частина земної поверхні з відносно однорідними, однотипними природними умовами, що сформувалися в результаті тривалої взаємодії природних компонентів.

Географія культури

Природні комплекси у міфах. У міфах багатьох народів існує образ так званого дерева життя, що росте від землі до неба і ніби з’єднує три світи: верхній (небо), середній (землю) і нижній (підземний світ). Інколи світів, крізь які росте дерево життя, значно більше. Такі уявлення можна вважати відображенням ідеї взаємозв’язків між великими природними комплексами – різними оболонками Землі.

Природно-територіальний комплекс – це цілісний природний “організм”, в якому кожному з компонентів відведена своя роль. Вилучення або кількісна чи якісна зміна одного з компонентів порушує існуючі зв’язки і призводить до зміни всього комплексу.

Природно-територіальні комплекси за своїми властивостями і внутрішньою структурою дуже різноманітні – від невеликих (схил яру, долина маленької річки) (мал. 151) до великих, які охоплюють значну площу, наприклад географічна оболонка; від простих за внутрішньою будовою до складних, але всім їм властиві загальні риси. Це – цілісність; певна залежність від природного комплексу вищого порядку; переважання якогось одного або кількох природних процесів, які відбуваються у природно-територіальному комплексі завдяки постійному обміну речовиною і енергією між його компонентами.

 Природно територіальні комплекси. Ландшафти та їхня класифікація

Мал. 151. Природно-територіальні комплекси річкової долини

Безкінечний колообіг води. Ось як про нього писав відомий український поет Платон Воронько, підкреслюючи тим самим постійний обмін речовиною і енергією у природі:

Я піду по бездоріжжі Потім слід нехай розтане

На круті Карпати Ранньою весною.

У незайманім засніжжі Потече поміж кущами

Свій слідок топтати. Ріками у море

Може, хтось на нього стане І повернеться з дощами

І піде за мною. Піснею на гори.

Основними чинниками формування ПТК є зональні й азональні чинники. Зональними чинниками є кліматичні особливості території, зокрема кількість сонячної радіації, співвідношення тепла й вологи. Азональними чинниками є тектонічна неоднорідність земної кори та різноманітність рельєфу.

Практичне завдання

За картою на форзаці підручника встановіть, які природні комплекси в межах України є зональними, а які – азональними.

Усі природно-територіальні комплекси зосереджені у приземному шарі, де найміцніше взаємодіють і взаємопроникають природні компоненти. Цю частину географічної оболонки називають ландшафтним ярусом. У ньому виокремлюють географічні пояси і природні зони, фізико-географічні країни і фізико-географічні області, які створюють так званий регіональний ряд ПТК. Він дійсно відображає природні комплекси кожного регіону Землі, якими є насамперед материки і океани.

Ландшафти та їхня класифікація. Основним комплексом з-поміж численних природно-територіальних комплексів земної кулі більшість учених вважає ландшафт. Це певна територія, що вирізняється однорідністю походження і спільністю геологічного розвитку, єдиним тектонічним фундаментом, однотипним рельєфом і кліматом, а також пануванням одного типу грунтів і рослинності. Наприклад, у межах Донецького кряжа закономірно поєднуються степові та лісостепові рівнинно-височинні ландшафти.

Ландшафт – дуже складний природний комплекс, який поділяється на типові для нього, але менші за розмірами ПТК. Так, дрібнішими ПТК ландшафтів Донецького кряжа є комплекс схилів різної орієнтації, комплекс дна балки чи яру та ін. Тобто дрібні ПТК ландшафту виділяють на основі не всієї крупної форми рельєфу, а з урахуванням окремих її елементів (схил, дно) та однакового складу гірських грунтоутворювальних порід.

Кожний ландшафт має свої особливості, а тому він неповторний. Водночас близькі за походженням, природними умовами і зовнішнім виглядом ландшафти можна вважати типовими або ландшафтами – аналогами. Тому й виникла потреба їх упорядкувати, певним чином систематизувати (класифікувати), щоб швидко їх розпізнавати і наносити на карту. (Пригадайте з біології, за якими ознаками систематизують рослини і тварини.)

У нашій країні, як і в інших державах світу, ландшафти поділяють на класи (підкласи ), типи (підтипи) і види (підвиди ). Класи виділяють за переважаючою формою рельєфу. Тож в Україні існує два класи ландшафтів – рівнинні й гірські (мал. 152). Рівнинні ландшафти поділяють на підкласи низовинних і височинних ландшафтів, гірські – на підкласи передгірних, низькогірних, середньогірних та ін. ландшафтів.

Типи і підтипи виділяють на основі зонального розподілу насамперед кліматичних компонентів. Клас рівнинних ландшафтів України об’єднує такі типи: ландшафти мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепові і степові. А клас ландшафтів Українських Карпат і Кримських гір складається з гірських лучно-лісових комплексів з різноманітними підтипами, які утворюються залежно від особливостей рельєфу і клімату в конкретній частині гір – від підніжжя до вершини. За особливостями природних процесів, складом гірських порід виділяють види і підвиди ландшафтів. Видів ландшафтів у межах України налічують понад 35.

Практичне завдання

Проаналізуйте карту ландшафтів України (див. атлас) і наведіть приклади видів ландшафтів в межах Донецького кряжа і Придніпровської височини. Зробіть висновок про основний чинник виділення видових природних комплексів.

 Природно територіальні комплекси. Ландшафти та їхня класифікація

Мал. 152. Класифікація ландшафів

Важливими функціями ландшафту, крім природної, є життєва функція, тобто будь-який ландшафт є середовищем життя людей, та господарська – ландшафт є основою господарського освоєння території.

Цими двома функціями ландшафт забезпечує територіальну основу для економічної активності людини, є джерелом природних ресурсів. Оскільки в результаті господарської діяльності людини природні ландшафти зазнають значних перетворень, то на їхньому місці утворюються інші, так звані культурні ландшафти. (Пригадайте з курсу географії 7-го класу, що це за ландшафти, на які групи за ступенем впливу людини їх поділяють.) Нині існує багато ландшафтів, які повністю створила людина. Це – антропогенні ландшафти. Такими є сільськогосподарські угіддя, водосховища, кар’єри, шахти тощо.

Проблема

Швидкість перетворення природних ландшафтів на антропогенні в Україні дуже висока. У лісостепу і степу ландшафти у природному вигляді існують лише в заповідниках. В антропогенних ландшафтах значних змін зазнають рослинність і тваринний світ, грунти, мікрорельєф. Відносно мало змінюється геологічний фундамент і клімат. Подумайте, чи можливо природні ландшафти відновити. Чи потрібно відновлювати природні ландшафти на всій території їхнього колишнього поширення?

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Природно-територіальні комплекси виникають унаслідок взаємодії природних компонентів.

ПТК залежно від чинників їх формування поділяють на зональні (географічні пояси та природні зони) й азональні – фізико-географічні країни і фізико-географічні області.

Ландшафт – основний природно-територіальний комплекс.

У межах України розрізняють класи, типи і види природних ландшафтів.

Ландшафти, які змінила людина, називають антропогенними.

Ключові терміни і поняття

Природно-територіальний комплекс чинники формування ПТК ландшафт природний класифікація ландшафтів ландшафт антропогенний

Самоперевірка

Складіть класифікаційну схему ландшафтів вашої місцевості: клас, тип, вид.

Поясніть вислів: “Природа – єдина книга, кожна зі сторінок якої наповнена глибоким змістом

ландшафтів у вашій місцевості.

Наведіть приклади типів ландшафтів у вашій місцевості.

Наведіть приклади типів ландшафтів, які поширені в Україні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Природно-територіальні комплекси. Ландшафти та їхня класифікація - Географія


Природно-територіальні комплекси. Ландшафти та їхня класифікація