ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 42. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Про те, як назва одного предмета (ознаки, дії) переноситься на інший, та взагалі про виразність і образність мовлення

ПРИГАДАЙМО. У яких стилях мовлення широко використовують слова в переносному значенні?

339 І. Прочитайте текст. Визначте, у якому значенні (прямому чи переносному) вживається в ньому прикметник золотий. Поміркуйте, як виникають переносні значення слів.

На селі в нас казали, що в Івашка Манжули золоті руки. Коли я вперше про те почув, то став приглядатися до Івашка:

які вони, золоті руки?.. Зроблені із золота і блищать, як у діда Тимофія зуби або в моєї мами сережки?.. Аж ні!.. Звичайнісінькі, такі, як у всіх. Тоді тато пояснив: золотими їх тільки звуть, тому що вони дуже вмілі. І справді, Івашко – мастак!.. За що б не взявся – одразу зробить! (За О. Пархоменком)

II. Складіть якомога більше словосполучень, у яких прикметник золотий уживався б у переносному значенні.

Пряме значення

Багатозначні слова можуть уживатися в прямому й переносному значеннях.

Пряме значення – це властиве слову звичайне значення. Наприклад: сокіл – хижий птах родини соколиних.

Переносне

значення

Переносне значення – це значення образне, пов’язане за смислом із прямим. Таке значення виникло внаслідок перенесення назви одного предмета (ознаки, дії, явища) на інший на основі схожості форми, кольору, функції тощо. НАПРИКЛАД. сокіл – юнак або чоловік, який відзначається красою, сміливістю.

Порівняймо

Пряме значення

Переносне значення

Гострий меч промінь світла сходити на зупинці

Гостре слово промінь надії сходить ранок

Зверніть увагу

У тлумачних словниках переносне значення слова подано з позначкою перен.

340 Випишіть з кожної групи одне сполучення слів, у якому багатозначне слово вжито в переносному значенні. Складіть речення з одним виписаним сполученням.

1. Глибока криниця – глибокі знання.

2. Вершина знань – вершина гори. 3. Зерно пшениці – зерно істини. 4. Солодкий торт солодкі слова. 5. Ллється музика – ллється вода. 6. Пливе думка – пливе корабель.

7. М’яка тканина – м’який характер. 8. Сяє обличчя – сяє сонце.

 ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

341 І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Розкажіть, чому лелека не відлетів до вирію і хто його доглядав.

ПОКЛИК ЛЕЛЕЧИЙ

На довгих ніжках ішов великий птах. Я впізнав у ньому лелеку, званого ще бузьком. Тільки чому він записався в пішоходи, замість того, щоб міряти крилами небесні простори?

І чому йде по втоптаному сніжку так, як міг би йти по шовковій луговій траві?

Біля колодязя, де сріблилася намерзлою кригою вода, лелека спинився. Стрельнув довгою шиєю в один та другий бік, тоненько клацнув дзьобом. І потягнувся поглядом у вечірні небеса. Може, йому вже причувався в сизій висоті поклик лелечий. Але ще не час повертатися лелекам додому, ще не пора озиватися в глибоких небесах. Наприкінці серпня він не зміг одлетіти з побратимами до вирію, бо переламав крило, а тому й зостався на догляд дітей у людському гнізді (За Є. Гуцалом).

II. Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Простежте, як ці слова роблять мовлення образним, поетичним.

342 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть усно з кожним словом по два сполучення: один з вас використовує подане слово в переносному значенні, а другий – у прямому.

ЗРАЗОК. Краяти*: краяти хліб, краяти небо.

М’який, теплий, вершина, сіяти.

*Краяти – різати що-небудь на шматки, розрізувати; перен. вриватися, врізуватися в простір, у воду тощо.

343 Складіть і запишіть три речення з багатозначним словом зелений у таких значеннях: 1) один із семи кольорів веселки; 2) недостиглий, недозрілий; 3) недосвідчений через свою молодість Яке із цих значень переносне?

344 І. Прочитайте уривки з народних пісень. Знайдіть епітети, які виражено за допомогою прикметників, ужитих у переносному значенні. Яка роль епітетів в усній народній творчості?

1. Ой коню мій, коню, та золота грива, возьми мене, коню, де дівчина мила.

2. Шовкова трава на покоси лягає, козак дівчину та й про життя питає. 3. Стояла тополя край чистого поля. Стій, тополенько, стій, не розвивайсь, буйному вітроньку не піддавайсь. 4. Чи я в лузі не калина була, чи я в лузі не червона була? Взяли ж мене поламали і в пучечки пов’язали – така доля моя! Гірка доля моя!

II. Простим чи складним є друге речення? Визначте його граматичну основу.

 ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Малюнок Надії Бондар, 11 років

345 ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА. Дайте відповіді на запитання і поміркуйте, що стало основою формулювання цих запитань.

1. Що біжить без ніг? 2. Що летить без крил? 3. Що плаче без сліз? 4. Яким словом можна зігріти? 5. Якого променю не побачиш?

Зверніть увагу

Слова з переносним значенням роблять мовлення виразним, образним, поетичним. Тому їх широко використовують у художньому стилі.

346 І. Доберіть до поданих іменників прикметники або дієслова з переносним значенням. Утворені сполучення запишіть.

Земля, річка, сонце, хмаринка, листя, ліс, весна.

II. Напишіть твір-опис на тему “Пробудження весни” (5-7 речень), використавши деякі з утворених сполучень слів, а також епітети й порівняння. Якого стилю мовлення ви будете дотримуватися?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2,00 out of 5)


ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА - Українська мова


ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА