Рада директорів акціонерного товариства

Рада директорів акціонерного товариства – виконавчий орган акціонерного товариства (корпорації), який вирішує найважливіші питання управління товариством у період між зборами акціонерів і створює правління для оперативного керування справами товариства. Р. д. а. т. обирають акціонери. Основним керівним органом акціонерної компанії є загальні збори акціонерів, що, як правило, скликаються раз на рік для вирішення основних питань розвитку фірми. Завдання Р. д. а. т. – нагляд за роботою вищих адміністраторів, контроль за роботою фірми, виходячи

з інтересів акціонерів, передусім власників великих пакетів цінних паперів. Р. д. а. т. призначає адміністраторів компанії, у період між загальними зборами акціонерів приймає або готує для затвердження нормативні документи, що регламентують роботу корпорації. здійснює поточний контроль за діяльністю адміністрації. До складу Р. д. а. т. входять провідні індивідуальні акціонери, представники фінансових інститутів, які мають значні пакети акцій, окремі члени адміністрації корпорації. У 500 провідних корпораціях США Р. д. а. т. налічує від 11 до 14 осіб, а у наймогутніших з них, як правило, налічує до 80% і більше
зовнішніх членів, які представляють інтереси інших корпорацій, фінансових інститутів, фондів, що зацікавлені в отриманні прибутків монополій. Зовнішні директори зміцнюють зв’язки компанії з іншими корпораціями, полегшують урахування впливів навколишнього середовища (ринки, державні установи, фінансові інститути та ін.). Р. д. а. т. призначає президента компанії, одного або кількох віце-президентів, скарбника, секретаря та головного адміністратора. Вона затверджує усі важливі рішення адміністрації компанії: питання отримання та розподілу прибутків, нарахування дивідендів, розробки напрямів ринкової стратегії та ін. Члени адміністрації щорічно звітують перед Р. д. а. т. про результати господарської та комерційної діяльності корпорації. Член вищої ланки управління компанією має бути власником певної кількості акцій товариства. Кількість цінних паперів, яку повинен мати адміністратор, регламентується статутом компанії, але не може бути меншою за суму, що дає право участі в роботі загальних зборів акціонерів. У ФРН для контролю за роботою корпорації загальні збори акціонерів обирають наглядову раду. Залежно від типу компанії вона може формуватися з акціонерів або з робітників і службовців; в інших випадках – з членів ради від акціонерів або членів ради від робітників і службовців. До її складу можуть входити й інші члени товариства. У деяких компаніях таку раду створюють лише з акціонерів. Наглядова рада звіряє обіг цінних паперів, контролює правильність ведення документів, оголошує про скликання загальних зборів акціонерів. Кількість членів наглядової ради регламентована законодавством, залежить від розмірів основного капіталу компанії. Кількість її членів має бути кратна трьом, мінімальна кількість – 3 особи, максимальна – 21 особа. Наглядова рада призначає голову правління компанії. Члени правління мають право на привласнення частки річних прибутків корпорації. Провідні акціонери мають також можливості для впливу на керівництво корпорації, на курс її акцій. Великий акціонер може брати безпосередню участь у Р. д. а. т., наглядовій раді чи правлінні: маючи великий пакет акцій, він може кооптувати себе або свою довірену особу до складу вищих органів. Водночас відставка добре відомого серед бізнесменів менеджера нерідко обертається зменшенням довіри до корпорації. В Україні виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, передбачений статутом. Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається відповідно до статуту акціонерного товариства. Правління вирішує питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, які є компетенцією загальних зборів і ради акціонерного товариства (наглядової ради). Загальні збори можуть ухвалити рішення про передання частини належних їм прав у компетенцію правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і раді акціонерного товариства (наглядовій) і організовує виконання їхніх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства в межах, передбачених законом і статутом акціонерного товариства. Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається згідно зі статутом акціонерного товариства. Однак внаслідок кланово-номенклатурного характеру приватизації в Україні загальні збори акціонерів до 2005 не скликались роками, права переважної більшості акціонерів ігнорувались, що призводило до значного поглиблення корпоративних конфліктів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Рада директорів акціонерного товариства - Економічний словник


Рада директорів акціонерного товариства