Рельєф і корисні копалини

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§40 Рельєф і корисні копалини

Пригадайте

Які основні етапи формування рельєфу Землі?

Геологічна будова та рельєф. Переважно рівнинні простори цент­ральної частини Північної Америки на сході й заході оточені гірськими хребтами, що, як і в Південній Америці, простягаються здебільшого з півночі на південь і тяжіють до узбережжя (мал. 144).

Такі особливості рельефу материка зумовлені передусім будовою земної кори його території. В основі континенту лежить давня Північноамериканська

платформа. Хвиляста поверхня її фундамен­ту сприяла формуванню різних за висотою рівнин. Так, на півночі, в області щита, утворилася височина, а південніше, де фундамент давньої платформи поховано під потужною товщею осадових відкладів, – Центральні та Великі рівнини. Одна з м’яких гірських порід, що перекривають давній фундамент, – лесоподібні суглинки. Вони легко розмиваються, і тому територія Центральних і Великих рівнин подекуди сильно почленована річковими долинами та ярами.

 Рельєф і корисні копалини

Мал. 144. Профіль рельєфу материка

Навколо Мексиканської затоки в межах молодої

платформи палео­зойського віку утворилася При мексиканська низовина.

Практичне завдання

У За картою будови земної кори (див. форзац) визначте місцеполо­ження щита й плит Північноамериканської платформи.

В області складчастості, що на сході Північної Америки, розташо­вані дуже згладжені й невисокі гори Аппалачі, які нагадують наші Карпати. У передгір’ях Аппалачів залягають вапнякові породи, в яких утворилася найдовша у світі система карстових печер – Флінт-Мамонтова. Довжина її близько 500 км.

Найбільша область складчастості виникла на заході материка. Саме тут підносяться Кордильєри – одна з найвеличніших гірських систем земної кулі. Найвища її вершина – гора Мак-Кінлі сягає висо­ти 6194 м. Кордильєри побудовані досить складно. Це два величезні ланцюги високих хребтів, як-от Скелясті гори (мал. 145), між якими простягається третій ланцюг, утворений плоскогір’ями та нагір’ями. Між окремими хребтами Кордильєр розташовані численні улоговини, які через панівну рослинність називають парками. Широковідомий Єллоустон – перший у світі національний парк, який було створено ще 1872 року. Тут, зокрема, охороняють численні гейзери й гарячі мінеральні джерела (мал. 146).

 Рельєф і корисні копалини

Мал. 145. Скелясті гори

 Рельєф і корисні копалини

Мал. 146. Гарячі джерела (1) й гейзери (2) Єллоустону

Наука стверджує

Гірські вершини можуть знижуватися. Такі факти й справді зареєстровані в Кордильєрах. Так, деякі місцеві гірські маси­ви, що здіймалися в минулому понад 4000 м, нині знизилися більш ніж на 1000 м. Щоправда, це сталося не одразу. Втрачати висоту вони почали близько 50 млн років тому. Таке явище спричинене активним у цьому регіоні процесом розтягування земної кори, що спрямований зі сходу на захід.

Простягаючись більш як на 9000 км і досягаючи завширшки 800-1600 км, гірський ланцюг Кордильєр продовжується у Пів­денній Америці. Утворення Кор­дильєр, як і Анд, безпосередньо пов’язане з формуванням запа­дини Тихого океану. Тут, на заході Америки, Тихоокеанська літосфер­на плита занурюється під мате­рикову, зминаючи її у величезні складки.

Численні розломи на дні Тихого океану продовжуються в хребтах Кордильєр. З ними пов’язані ви­верження вулканів і руйнівні зем­летруси, що стаються тут і донині (мал. 147).

У формуванні рельєфу Північної Америки брали активну участь і зовнішні процеси. Багато тисяч років тому північні райони материка вкривав льодовик, що розмірами вдвічі перевищував площу Ав­стралії. Рухаючись на південь, він вирівнював поверхню, шліфуючи навіть скелі. Він захоплював величезну кількість піску, гальки, глини, валунів і залишав їх на своєму шляху у вигляді тисячі горбів завдовжки у кілька кілометрів.

 Рельєф і корисні копалини

Мал. 147. Розлом Сан-Андреас свідчення безперервного руху літосферних плит

 Рельєф і корисні копалини

Мал. 148. Великий Каньйон Колорадо

Формували рельєф Північної Америки також поверхневі води. Так, річка Колорадо створила один із найглибших у світі (до 1800 м) Великий Каньйон (мал. 148). Підземні води, розчинюючи вапняки, сприяли виникненню найдовшої на земній кулі карстової печери – Флінт-Мамонтової.

Корисні копалини. Територія Північної Америки багата на корисні копалини, родовища яких тісно пов’язані з тектонічною будовою ма­терика.

На півночі материка, де в межах давнього кристалічного щита не­глибоко залягають магматичні й метаморфічні породи, утворилися одні з найбільших у світі покладів руд металів: заліза, нікелю, міді, урану, молібдену тощо. У потужній товщі осадових порід Централь­них рівнин розташовані родовища кам’яного вугілля, на Нримексиканській низовині – значні поклади нафти й газу. їх добувають на суходолі та із дна Мексиканської затоки.

Практичне завдання

За тектонічною картою атласу визначте, які групи корисних копа­лин (рудні чи нерудні) переважають у межах щита й плити Північно­американської платформи, а також в областях складчастості.

Великі запаси кам’яного вугілля зосереджені також у міжгірних улоговинах Аппалачів. А Кордильєри багаті на корисні копалини як магматичного, так і осадового походження. Тут трапляються руди кольорових металів, родовища золота, поклади нафти та кам’яного вугілля тощо (мал. 149).

 Рельєф і корисні копалини

Мал. 149. Кар’єр з видобутку поліметалевих руд (США) (1). Нафтопровід на Алясці (2)

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження)

Позначення на контурній карті основних географічних

Об’єктів материка

Позначте на контурній карті Примексиканську низовину, Цент­ральні й Великі рівнини; гори: Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі.

ПІДСУМКИ

Більша частина Північної Америки розташована в межах плат­форм, тому її рельєф переважно рівнинний. На заході материка простягаються молоді Кордильєри, а на сході – давні Аппалачі.

Особливості будови земної кори континенту зумовили наявність тут значних і різноманітних покладів корисних копалин.

Запитання і завдання для самоперевірки

Чому на заході Африки немає суцільного гірського поясу, а в Америці він є?

За допомогою тектонічної карти визначте, що спільного в по­ходженні родовищ корисних копалин світового значення півострова Лабрадор і Бразильського плоскогір’я.

На формування рівнинного рельєфу Північної Америки вплинули зовнішні сили, невідомі рівнинам Південної Америки. Що це за сили і який слід вони залишили?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Рельєф і корисні копалини - Географія


Рельєф і корисні копалини