Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО”

 Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання

ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

§21. Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання .

Під природними ресурсами розуміють елементи природи, які залучені до матеріального виробництва і формують його сировинну та енергетичну бази. Тому основними ресурсами промислового виробництва є сировина, \ паливо, енергія.

– Сировина як промисловий ресурс. Сировиною називають природні та штучні матеріали, котрі використовують для

виробництва продукції. Це один із найважливіших елементів виробництва, від якості та ефективності використання якого залежить як економічна, так і екологічна ефективність роботи підприємств.

Сировину можна класифікувати за такими ознаками:

– агрегатним станом – тверду (руда, вугілля, деревина тощо), рідку (нафта, кислоти, вода, розчини тощо), газоподібну (повітря, природний газ, коксівний газ тощо);

– походженням – природну (вугілля, нафта, руда, льон, вовна), штучну (чавун, пластмаси, хімічні волокна тощо), вторинну (відходи і побічна продукція певних виробництв);

– за цінністю

– основну (текстиль для тканин, метали і сплави для машин, деревина для меблів) і допоміжну (барвники для тканин, вода для охолодження, спеції до продукції тощо);

Серед основних характеристик сировини виділяють її якість, яка істотно впливає на параметри готової продукції. Важливе значення має комплексна переробка сировини, яка впливає на ефективність використання ресурсу і відходність виробництва.

Особливе місце серед промислових ресурсів займає мінеральна сировина. В Україні видобувають понад 40 основних видів корисних копалин, річний видобуток яких перевищує 1 млрд т, що становить 5 % світового обсягу. До основних видів мінеральної сировини України належать: графіт, сірка, залізна і марганцева руди, кам’яна і калійна сіль, буре і кам’яне вугілля, гіпси, торф, облицювальний і будівельний камінь тощо (мал. 26).

– Паливні ресурси та їхня класифікація. До паливних ресурсів відносять горючі речовини, головним складником яких є карбон. До них належать нафта і нафтопродукти, вугілля, торф, газ, деревина, а також ядерне і ракетне паливо. Під час згоряння вони виділяють значну кількість тепла і забруднюючих речовин.

Паливні ресурси класифікують за такими ознаками:

– походженням – природні (вугілля, нафта, природний газ, сланці) і штучні (кокс, бензин, деревне вугілля тощо);

– питомою теплотворністю – висококалорійні (понад 4200 кДж/кг), середньокалорійні (2500-4200 кДж/кг) і низькокалорійні (менше 2500 кДж/кг);

– агрегатним станом – тверді, газоподібні, рідкі;

– характером використання – енергетичні (отримання теплової енергії), технологічні (використання у плавильних, випалювальних та інших печах), комплексні;

 Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання

Мал. 26. Основні види мінеральної сировини України: кам’яна (1) і калійна (2) сіль, сірка (3), облицювальний і будівельний камінь (4, 5, 7), марганцева (6) і залізна (8) руди, кам’яне вугілля (9)

– за відновлюваністю в природі – відновлювальні (деревина, торф) і не відновлювальні (нафта, природний газ, вугілля).

До властивостей палива належить його склад, теплота спалювання, енергоємність.

– Енергія як ресурс промислового виробництва. Енергія є загальною кількісною мірою руху і взаємодії всіх видів матерії. Вона в природі не виникає з нічого і не зникає, тільки переходить з однієї форми в іншу. Розрізняють такі види енергії: електричну, теплову, хімічну, світлову, механічну, ядерну, біотичну.

Джерелами електричної енергії є теплові, атомні, гідравлічні, вітрові, сонячні, геотермальні електростанції (мал. 27, 28).

В Україні розвинута теплова, атомна та гідравлічна електроенергетика, а також швидкими темпами розвивається будівництво вітрових, сонячних та інших видів електростанцій.

– Особливості використання природних ресурсів. Про особливості використання природних ресурсів у промисловості свідчить той факт, що відходність промислового виробництва становить близько 90 %. Це зумовлено масштабними втратами природних ресурсів, у тому числі готової продукції. Висока частка відходів промислового виробництва є основною причиною його низької екологічності. Так, частка підприємств

 Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання

Мал. 27. Різні типи електростанцій в Україні: Ташлицька ГАЕС (1), Південноукраїнська АЕС (2), Тарханкутська ВЕС (3), Київська ГЕС (4),

Зуївська ТЕС (5)

Теплової енергетики, чорної і кольорової металургії у структурі промислових викидів в атмосферу становить близько 55 %. Тому утилізація і знешкодження промислових відходів нині є серйозною екологічною проблемою на національних, регіональних і глобальному рівнях.

Аргументи і факти

 Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання

Мал. 28. Світове виробництво електроенергії за роками, млрд кВт· год

Наприкінці XX ст. загальна потужність електростанцій світу становила 2750 ГВт (мал. 28). Перше місце серед країн світу за виробництвом електроенергії посідають США (3123 млрд кВт – год), Китай (1008 млрд кВт- год), Японія (1040 млрд кВт – год), Росія (834 млрд кВт – год). Україна, виробляючи 178 млрд кВт – год, посідає 15 місце у світі. В Україні накопичено понад 25 млрд т твердих відходів, 5 % яких переробляється. У країнах Західної Європи переробляється від 30 до 50 % відходів, США та Японії – 60-75 %. Нині у світі щорічно утворюється близько 10 тис. м3 радіоактивних відходів. Проблема утилізації і захоронення радіоактивних відходів є особливо актуальною в Україні. В зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС зосереджено понад 1000 тимчасових могильників, які містять десятки мільйонів кубічних метрів радіоактивних відходів загальною радіоактивністю понад 200 тис. Кі.

ВИСНОВКИ

1.Нині у промисловому виробництві використовують понад 200 видів мінеральної сировини різних типів. Тенденції її використання свідчать про зростання як кількості видів, так і обсягів видобутку та переробки мінеральних ресурсів.

2. Висока ресурсоємність виробництва і його відходність є основними чинниками промислового забруднення навколишнього середовища. З екологічної точки зору наявні технології виробництва є варварськими щодо природного середовища, оскільки опосередковано спрямовані на його руйнацію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання - Екологія


Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання