Ресурсозбереження

Ресурсозбереження – один із важливих напрямів підвищення ефективності виробництва. Досягається Р. за рахунок комплексу науково-технічних, організаційних, економічних заходів, спрямованих на найбільш раціональне, економне використання всіх видів ресурсів Із зростанням чисельності населення, його потреб збільшується виробництво товарів і послуг. Але це повинно здійснюватися не за рахунок нарощування видобутку сировини, виробництва матеріалів, енергії, а за рахунок їх економного використання. Розвинуті країни досягли великих успіхів

у Р. внаслідок використання науково-технічних досягнень, впровадження нових технологій, 8 тому числі й безвідходних, більш ефективної матеріалозберігаючої техніки, кращої організації виробництва і праці. В республіках колишнього СРСР, в т. ч. і в Україні, матеріаломісткість товарів, валового сукупного національного доходу є надто високою. На одиницю національного доходу Україна витрачає в 2,5 раз більше енергії, ресурсів, ніж розвинуті країни Заходу та Японії Україна відчуває гостру нестачу енергоносіїв, лісу, сировини, матеріалів не тільки тому, що їх мало, а й тому, що вони неекономно використовуються.
Основними напрямами Р. є впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології Принципово нові технології – електронно-променева, плазмова, імпульсна, біологічна, мембранна та інші дають змогу багатократно підвищувати ефективність використання ресурсів і знизити матеріаломісткість продукції. Р. досягають також завдяки комплексному використанню сировини та повному вилученню сировини з надр, переробці вторинних ресурсів (металолому, скла, макулатури тощо). Такі інженерно-технічні заходи Р. можуть бути реалізовані тільки у комплексі з економічними, організаційними заходами спрямованими на підвищення зацікавленості трудового колективу, кожного його члена у впровадженні режиму економії матеріало-сировинних ресурсів. Водночас повинна існувати й відповідальність за перевитрати ресурсів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ресурсозбереження - Економічний словник


Ресурсозбереження