РИНОК ЗЕМЛІ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ

УРОК № 47. РИНОК ЗЕМЛІ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ

Мета уроку: розширити знання учнів про функціонування ринку землі; навчити розрізняти поняття “об’єкти купівлі-продажу”, “суб’єкти ринку”, характеризувати принципові відмінності ринків капіталу та грошей, будувати криві попиту та пропозиції на ринку капіталу; розвивати економічне мислення.

Основні поняття: рента.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II.

Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Ринок землі: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку

Ринок природних ресурсів являє собою ділянки землі, які можуть бути використані для обробки, видобування корисних копалин і будівництва, тобто передбачається купівля-продаж або надання в оренду землі як ріллі, лісової ділянки, місця видобування сировини або ділянки під забудову.

Ціна, що формується на ринку ресурсів, називається рентою (R).

Попит на землю залежить від ціни продукції, яка на ній вирощується, від продуктивності ділянки землі та її місцезнаходження. Пропозиція на ринку

землі є абсолютно нееластичною, оскільки кількість землі є величиною фіксованою.

 РИНОК ЗЕМЛІ: ОБЄКТИ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ, СУБЄКТИ РИНКУ. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ: ОБЄКТИ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ, СУБЄКТИ РИНКУ

На ринку землі рівновага встановлюється як результат взаємодії попиту та пропозиції (RE – величина рівноважної ренти).

Ринок інформації: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку

На нинішньому етапі розвитку науково-технічного прогресу внаслідок поглиблення та розвитку міжнародних економічних зв’язків, коли все більш складною і різноманітною стає структура виробництва країн, великого значення набуває своєчасна і точна інформація з того чи іншого питання. У зв’язку з цим сформувався та існує ринок інформації як сукупність економічних відносин з приводу збирання, опрацювання, систематизації інформації та продажу її кінцевому споживачу.

Об’єктом купівлі-продажу на ринку інформації є інформаційний ресурс. До нього належить сукупність знань: документальних, речових відомостей і даних, потрібних і достатніх для створення нового конкурентноздатного виробу.

Інформація – це рідкісне благо, оволодіння яким вимагає певних витрат. Між виробником і споживачем на ринку інформації стають посередники, основна функція яких полягає у збиранні, опрацюванні та продажі різноманітної інформації. За цей вид послуг посередники беруть плату у формі комісійних. Особливою ціною на ринку інформації є плата за рекламу. В Україні ринок інформації лише почав формуватися і потреби в ньому стають дедалі відчутнішими.

III. Вивчення нового матеріалу

1). Технологія “Цитата”

Учитель наводить відоме висловлювання, а учні повинні пояснити його зміст.

Хто володіє інформацією, той володіє світом.

2). Установіть відповідність.

1. Установіть відповідність між ринками й товарами, які на них продаються.

1) Ринок праці

2) Ринок землі

3) Ринок капіталів

4) Ринок інформації

A. Комбайн

Б. Проектна документація

B. Орне поле

Г. Кошти в сумі, необхідний для купівлі комбайна

2. Установіть відповідність між ринками певних товарів і ціною.

1) Ринок праці

2) Ринок землі

3) Ринок капіталів

4) Ринок цінних паперів

A. Рента

Б. Ставка відсотка

B. Ставка зарплати

Г. Курсова вартість

3. Установіть відповідність між покупцями й відповідними ринками.

1) Ринок праці

2) Ринок землі

3) Ринок капіталів

4) Ринок цінних паперів

A. Позичальник

Б. Роботодавці

B. Землекористувачі

Г. Акціонери

3). Закінчіть речення.

1. Різні ділянки землі приносять своїм власникам різні доходи, оскільки ділянки відрізняються за…

2. Рента, яку сплачують орендарі за користування будь-якою землею, називається…

3. Первинний і вторинний ринки акцій відрізняються тим, що…

4. Якщо за сталого рівня виплачуваних дивідендів ставка банківського вьісотка зросте, то курс акції…

IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Тест

(Час виконання – 5 хв., одна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Укажіть, що з переліченого є товаром на ринку праці:

А) трудові контракти;

Б) робоча сила;

В) працівники різних спеціальностей;

Г) трудові книжки.

2. Укажіть, що з переліченого не є товаром на ринку землі:

А) земельні ділянки під забудову;

Б) сільськогосподарські угіддя;

В) земельні площі кар’єру з видобування торфу;

Г) сільськогосподарські працівники.

3. Укажіть, що з переліченого є товаром на ринку інформації:

А) комп’ютери;

Б) послуги праці програмістів;

В) гроші для придбання комп’ютера;

Г) комп’ютерні програми.

4. Укажіть, як називається ціна цінних паперів на вторинному ринку:

А) номінальна вартість;

Б) курсова вартість;

В) реальна вартість;

Г) дивіденд.

5. Визначте, що з наведеного є правильним стосовно пропозиції землі в короткостроковому періоді:

А) пропозиція землі є абсолютно еластичною;

Б) пропозиція землі є абсолютно нееластичною;

В) пропозиція землі є одинично еластичною;

Г) пропозиція землі є нееластичною.

6. Укажіть, яка ознака не характеризує сучасний ринок праці:

А) ресурсний ринок;

Б) значна роль профспілок і держави в регулюванні ставок заробітної плати;

В) заробітна плата є одночасно витратами підприємців і доходом домогосподарств;

Г) попит на працівників є первинним відносно попиту на продукцію, яку виготовляють ці працівники.

7. Укажіть, як змінюється обсяг індивідуальної пропозиції праці за умов зростання ставки зарплати:

А) зростає;

Б) зменшується;

В) спочатку зменшується, потім зростає;

Г) спочатку зростає, потім зменшується.

8. Укажіть, яке з наведених тверджень є більш точним:

А) споживач завжди віддає перевагу поточному споживанню, не заощадженням;

Б) споживач завжди обмежує своє поточне споживання для накопичення коштів для витрат у майбутньому;

В) споживач схиляється до збільшення поточного споживання за низької ставки відсотка і до заощаджень – за високої ставки відсотка;

Г) споживач, обираючи між споживанням і заощадженнями, ніколи не орієнтується на розмір відсоткової ставки.

9. Укажіть, чим визначається ставка ренти на ринку землі сільськогосподарського користування в короткостроковому періоді:

А) змінами попиту на сільськогосподарську продукцію;

Б) родючістю земельних ділянок;

В) місцем розташування земельних ділянок;

Г) бажанням землевласників продати свої угіддя якнайдорожче.

10. Визначте, що з наведеного призведе до зростання попиту на земельні ділянки під будівництво багатоповерхових житлових будинків:

А) підвищення цін на будівельні матеріали;

Б) підвищення цін на сільськогосподарську продукцію;

В) зростання попиту на сільськогосподарську продукцію;

Г) зростання попиту на житло.

11. Укажіть, хто є продавцем акцій на вторинному ринку цінних паперів:

А) підприємство-емітент, що залучає кошти до статутного фонду підприємства;

Б) уряд, що намагається залучити кошти для погашення державного боргу;

В) акціонери;

Г) власники облігацій.

12. Укажіть, чим переважно визначається курс акцій на вторинному ринку цінних паперів:

А) номінальною вартістю акції;

Б) розміром дивіденду і номінальною вартістю акції;

В) розміром дивіденду і ставкою банківського відсотка;

Г) рівнем ставки банківського відсотка і номінальною вартістю акції.

V. Підсумок уроку

Питання для обговорення

Чому попит на землю постійно зростає впродовж періоду існування людства?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


РИНОК ЗЕМЛІ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ - Плани-конспекти уроків по хімії


РИНОК ЗЕМЛІ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ