Розвиток сталий

Розвиток сталий – не зворотні та закономірні сутнісно-якісні зміни суспільства на основі оптимального поєднання і раціоналізації економічної, екологічної та соціальної сторін такого розвитку з урахуванням потреб майбутніх поколінь. Необхідність P. c. з часу загострення глобальних проблем людство усвідомлює дедалі більше (див. Глобальні проблеми людства). Поняття P. c. почали вживати з 80-х XX ст. Вагому роль у його обгрунтуванні відіграли конференція ООН з проблем довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро 1992, зокрема тоді створено спеціальну комісію

з такого розвитку; дослідження членів Римського клубу, передусім їх еколого-етична спрямованість. З метою характеристики сталості економічної, екологічної та соціальної складових P. c. ООН запропонувала понад 20 показників, які доповнюються 6 показниками інституціональної сфери. В межах теорії P. c. учені виокремлюють концепцію “суворої сталості” (передбачає не погіршення екологічної сфери у процесі соціально-економічного розвитку та відсутність взаємозаміни природних і економічних ресурсів,
а загалом пріоритет екології над економікою); “критичної сталості” (за якої допускається критичний рівень якості навколишнього природного середовища, а отже, взаємозамінюваність природних і економічних ресурсів у процесі соціально-економічного розвитку) та “слабкої сталості” (за якої ці два види ресурсів у процесі соціально-економічного розвитку є взаємозамінними). Важливою умовою P. c. є якісне економічне зростання. Заслуговує на увагу поглиблений аналіз концепції P. c. вітчизняними вченими А. Урсулом, Е. Семенюком та іншими і їх трактування поняття “ноосферна стратегія P. c.”, в якому акцентується увага на нерозривному зв’язку P. c. з глибиною розумності життя суспільства, оскільки через накопичення елементів ірраціональності людство може загинути. Внаслідок цього реалізація ноосферної моделі сталого P. c. стала важливою умовою виживання людства шляхом запровадження досягнень інформаційної революції (див. Інформаційна революція). Поряд з урахуванням еколого-економічно-соціальних критеріїв розвитку суспільства, необхідно орієнтуватись на морально-етичний, національно-етнічний, культурний, духовний та інші аспекти життя народів. Важливу роль для правового забезпечення P. c. матиме прийняття екологічної Конституції Землі, в якій передбачається визначити допустимі норми екологічно нераціональної поведінки всіх держав світу. Вимоги P. c. в Україні не дотримуються. Так, за даними ООН, за 1992-2000 енергоємність у розрахунку на 1000 дол. ВВП за паритетом купівельної спроможності зросла на 5%.
Розвиток сталий