Розвиток здібностей – ЗДІБНОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ЗДІБНОСТІ

Розвиток здібностей
Нині перед суспільством гостро стоїть проблема виявлення закономірностей і механізмів формування та розвитку здібностей. Це висуває відповідні вимоги до психології.
Природну основу розвитку здібностей становлять задатки – природжені анатомом фізіологічні особливості нервової системи й мозку, які проявляються в типологічних особливостях людини. Однак задатки є лише передумовою здібностей. Лише своєчасний вияв і розвиток задатків людини через виховання

зумовлює формування у неї здібностей. Для цього найчастіше застосовують систематичні тренування, які передбачають активне включення в діяльність.
Першою ознакою зародження здібностей є нахил – стійка орієнтованість індивіда на певну діяльність, якою він прагне займатися. Справжній нахил поряд із тяжінням до діяльності зумовлює швидке досягнення високих результатів. Хибний нахил, на відміну від справжнього, може виявлятися у споглядальному ставленні до чогось або, незважаючи на активне захоплення, дає посередні результати.
Крім задатків, важливе значення для розвитку здібностей має врахування
у виховному процесі сенситивних періодів формування функцій. Кожна дитина у своєму розвиткові проходить періоди підвищеної чутливості до певних виховних впливів, до засвоєння тих чи інших видів діяльності. Наприклад, у віці 2-3 років дитина інтенсивно оволодіває мовою оточення, яка згодом стає для неї рідною. Важливо підкреслити, що періоди особливої готовності до оволодіння певними видами діяльності рано чи пізно закінчуються. Якщо ту чи іншу функцію не було розвинено у сензитивний період, то згодом її розвиток виявиться ускладненим, а то й зовсім неможливим. Саме тому, люди, які прагнуть вивчити іноземну мову в дорослому віці, докладають багатьох зусиль, але майже ніколи не володіють нею краще, ніж рідною.
Специфічним видом розвитку здібностей особистості є її психологічна підготовка до того чи іншого виду діяльності. Наприклад, психологічна готовність особистості до професійної діяльності передбачає сформованість у неї знань й умінь з фаху, а також певних моральних та емоційно-вольових властивостей.
Якісний аналіз здібностей спрямовано на виявлення таких індивідуальних характеристик людини, які є необхідними для ефективного здійснення будь-якого конкретного виду діяльності. Кількісні виміри здібностей характеризують міру їх наявності.
Для оцінки рівня розвитку здібностей досить широко використовують різноманітні тести (тести досягнень, тести інтелекту, тести креативності тощо). Дослідження конкретно-психологічних характеристик різних здібностей дають змогу виокремити загальні властивості індивіда, які відповідають вимогам не одного, а багатьох видів діяльності (наприклад, інтелект), а також спеціальні властивості, які відповідають вужчому колу вимог конкретної діяльності (спеціальні здібності). Урахування рівня розвитку здібностей під час вибору професії та в доборі кадрів сприяє підвищенню ефективності діяльності людини й ступеня її задоволеності результатами своєї діяльності.

Контрольні питання:
– Що становлять собою здібності?
– Який взаємозв’язок задатків і здібностей?
– Які рівні здібностей Ви знаєте?
– У чому виявляються загальні здібності?
– У чому виявляються спеціальні здібності?
– На які види поділяються здібності?
– Які особливості розвитку здібностей?
Література:
Айзенк Г. Проверьте ваши способности / Пер. с англ. – М.: Мир, 1972. Барков В. І., Тютюнников A. M. Як визначити творчі здібності дитини. – К.: Україна, 1991. Видинеев Н. В. Природа интеллектуальных способностей человека. – М.: Мысль, 1989. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика, педагогіка І Пер. з рос. – К.: ВІПОЛ, 1993.
Голубева Е. А. Комплексное исследование способностей // Вопр. психологии. – 1986. – №5. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – М.: Лантерна: Вита, 1995. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: У 2 т. – К.: Форум, 2002. Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1996. Психология XXI века: Учебник для вузов / Под ред. В. Н. Дружинина. – М.: ПЕР СЭ, 2003. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова, 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Розвиток здібностей – ЗДІБНОСТІ - Довідник з психології


Розвиток здібностей – ЗДІБНОСТІ