Санація підприємства

Санація підприємства (лат. Sanatio – лікування, оздоровлення) – комплекс організаційно-економічних та правових заходів, спрямованих на запобігання банкрутству і ліквідації підприємства (фірми, компанії) шляхом передання за рішенням суду функцій управління його діяльністю державному органу або раді кредиторів, що складається з компетентних та уповноважених у справах неспроможності фахівців. До таких заходів належать ліквідація або скорочення нерентабельних чи збиткових підрозділів, удосконалення організаційної структури підприємства,

зміна адміністрації, створення потужних стимулів до праці у працівників (як основна функція менеджменту), зміна форми господарювання та ін. До фінансових заходів С. п. (у даному разі – компаній) належать випуск нових цінних паперів (передусім акцій або облігацій) з метою мобілізації фінансових ресурсів, зменшення виплат на дивіденди, отримання нових банківських кредитів і субсидій держави тощо. Серед правових заходів С. п. найважливішу роль за сучасних умов відіграє корпоративна реорганізація, тобто формальне припинення існування акціонерного товариства як юридичної особи і створення на його основі нової юридичної особи.
Санація підприємства