Що таке метафізика?

Філософія посбіник

Тема 2. МЕТАФІЗИКА

§ 1. Що таке метафізика?

Термін походить від сполучення грецьких слів “мета і фізика”. Сло-восполучення позначає “те, що йде після фізики”. Оскільки грецьке “фізіс” має в собі й значення “природа”, термін “метафізика” позначає дещо позаприродне – Бога, душу, основи буття природи, закони її впорядкованості.

Кажуть, що метафізика “є спробою дослідити царину надчуттєвого, є пізнанням надчуттєвої реальності”. Оскільки таке пізнання та можливість його істинних

результатів (знань) споконвічно були під сумнівом, то саме з метафізики виросла гносеологія – філософська наука про пізнаваність позачуттєвих реалій. З неї ж виросла і формальна логіка – метод умоглядного пізнання і перевірки істинності отриманих знань.

Головний термін формальної логіки у її традиційному вигляді – поняття. Німецький філософ Імануіл Кант цінував логіку як знаряддя метафізики, бо вважав останню дослідженням реальності з самих лише понять. І через це відмежовував її від науки, яка завжди спирається на чуттєвий досвід. Знаменитий німецький класик Георг Гегель теж визначав

метафізику як науку про умосяжні речі, які осягаються думкою.

Метафізика – наука про граничні умови реального буття сущого та принципи істинного знання про нього.

В. Гусєв.

Метафізика с дослідженням останньої кінцевої реальності.

П. Інванген.

Складність метафізики як розділу філософії і філософської науки полягає в тому, що вона при дослідженні першооснов буття має брати до уваги не лише окремі явища або системи явищ, не тільки природний, а й соціальний світ, не виключно зовнішні щодо людини реалії, але й реалії внутрішнього, духовного світу та взаємостосунків між ними. Тому метафізика завжди є цілісним світоглядом (згадаємо визначення останнього). Усю багатоманітність світу повинна взяти вона до уваги, прагнучи віднайти єдину основу, начало його істинного розуміння. Вважається, що це і є той максимум, якого прагне досягти метафізика, в цьому полягає суть “максимально мислимої реальності”, котра становить її предмет.

Назва метафізики як філософського розділу введена в обіг Олександрійським бібліотекарем Андроніком Родоським, який систематизував трактати Аристотеля і після його суто фізичних творів “Фізика”, “Про небо”, “Метерологія” помістив твір про “першу філософію” або “про перші розділи сущого” та інші, які назвав метафізичними – тими, що йдуть за фізикою.

Після Андроніка назва вкоренилась і наповнилась новим змістом. Метафізика постала як вчення про зверхчуттєві (трансцендентні) основи і принципи буття, альтернативне не лише фізиці, але й натурфілософії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що таке метафізика? - Довідник з філософії


Що таке метафізика?