Що таке тоталітаризм?

47 Що таке тоталітаризм?

Слово “тоталітаризм” у перекладі з латини означає повний, цілковитий, увесь. У політології під ним розуміють напрям політичної думки, що виправдовує необмежене одержавлення суспільного життя, а також політичний режим, головною ознакою якого є тотальний контроль держави над усіма сферами суспільства.

Цей термін уперше був запропонований Дж. Джентіле як засіб обгрунтування політичної практики італійського фашизму. Ідейним джерелом тоталітаризму можна вважати соціальні утопії початку XX ст., коли масові

вождистські партії прагнули монополізації державної влади, претендуючи на створення “нового світу” або “нового порядку”. Соціальною базою тоталітаризму ставали маргінальні та люмпенізовані прошарки населення, що найбільше сприймали пропаганду тоталітаристських доктрин.

Тоталітаризм має як об’єктивні, так і суб’єктивні передумови. До перших належать: руйнація традиційного суспільства та формування підвалин масової суспільної організації; етатизація (одержавлення) суспільства в міру розвитку державно-монополістичного капіталізму; створення системи масових комунікацій і засобів

масової інформації. До других – девальвація традиційних цінностей, наростання соціального відчуження; формування масових вождистських партій та репресивного державного апарату; розробка й упровадження утопічних доктрин, які обіцяють утвердження нового суспільного ладу.

Ознаки тоталітарного режиму такі:

– монополізація влади єдиною масовою партією, її зрощення з державним апаратом;

– усунення будь-якої опозиції, запекла боротьба зі справжніми або уявними ворогами;

– мілітаризація суспільного життя, функціонування розгалуженого репресивного апарату;

– панування офіційної ідеології, що пронизує всі сфери суспільного життя;

– ліквідація демократичних прав і свобод заради утвердження нового суспільного ладу;

– суворий контроль держави над економікою, її одержавлення;

– монополія держави на засоби масової інформації, сувора цензура та контроль над суспільною свідомістю;

– періодичні репресії, терористична ротація кадрів панівної верхівки.

Знищення громадянського суспільства й певна автономізація соціуму на користь однієї партії дали можливість тоталітаризму відігравати інтегративну суспільну роль – перевлаштовувати соціум на форми, які відповідали б потребам абсолютизації влади. До різновидів тоталітаризму можна віднести комуністичний тоталітаризм – штучну форму соціалістичної інтеграції, що грунтується на класократичному підході, ліквідації приватної власності, фактичному знищенні суверенізації особистості. Іншою формою тоталітаризму є фашизм, який у первісному італійському варіанті тяжів до забезпечення “Корпоративної ідентичності на культурному та етнічному грунті під патронажем сильної державної організації. Тоталітаризмом є і націонал-соціалізм, що уособлював політичну і суспільну повноту функціональних можливостей тоталітарного державного устрою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Що таке тоталітаризм? - Довідник з політології


Що таке тоталітаризм?