Що вивчає фізична географія України

ВСТУП

– Що вивчає фізична географія України

§ 1. Географічна розминка

Зважаючи на зміст географії 6-го та 7-го класів, поміркуйте, що має вивчати фізична географія України.

Пригадайте з курсу “Географія материків і океанів” методи географічних досліджень.

Географія про природні умови і природні ресурси рідної країни.

Саме такою є фізична географія України. Подібно до будь-якої іншої науки, вона має свій предмет вивчення. Пригадайте, загальна географія вивчає властивості окремих оболонок Землі та географічної

оболонки в цілому. Географія материків і океанів вивчає властивості природних об’єктів і природних комплексів у межах окремих материків та океанів. Предметом вивчення фізичної географії України є властивості природних компонентів і комплексів, зміни їх у часі та закономірності поширення їх територією України.

Отже, третій рік поспіль ми наче розглядаємо Землю під мікроскопом, постійно збільшуючи зображення – від планети до материка і, нарешті, до окремої країни (мал. 1). Це не тільки цікаво, а й дуже корисно. Адже природа нашої країни досить різноманітна, і в ній, ніби в краплині води, віддзеркалюється

природа всієї земної кулі. Тому знання із загальної географії та географії материків і океанів часто допомагають нам зрозуміти географію нашої країни. І навпаки, поглиблене географічне вивчення відносно невеликої ділянки земної кулі, як-от України, сприяє загальному географічному кругозору.

 Що вивчає фізична географія України

Мал. 1. Місце України на планеті Земля (космічні фотознімки)

Для пізнання природи України географи застосовують уже відомі вам географічні методи дослідження. Серед них і дотепер одним з основних є метод спостереження та вимірювання (мал. 2). їх широко застосовують під час експедицій або на спеціально облаштованих майданчиках, як-от на метеорологічних станціях. Спостереження та вимірювання здійснюють за допомогою науково-дослідницьких суден, штучних супутників Землі, з літаків-лабораторій тощо. При цьому традиційно використовують метод опису окремих характеристик географічних об’єктів, у тому числі засобами фото – та відеозйомки.

Зібрані первинні географічні дані дають змогу вченим застосовувати методи аналізу та порівняння. Наприклад, для пошуку корисних копалин порівнюють потужність шару осадових порід та їхній склад у різних частинах території країни. Аналіз і порівняння нерідко супроводжуються методом моделювання. Він передбачає створення моделей, приміром формування характерних для території України циклонів або формування Українських Карпат. Не менше значення мають графічні методи, зокрема створення різноманітних графіків і діаграм. Серед таких, наприклад, побудова багаторічного графіка зміни кількості атмосферних опадів або діаграми вітрів на території України.

 Що вивчає фізична географія України

Мал. 2. Географічні методи дослідження – спостереження та вимірювання

Так само для упорядкування географічної інформації використовують метод таблиць, прикладом яких є відома вам геохронологічна шкала. Під час створення такої таблиці не обійтися без палеогеографічного методу, що дає змогу дізнатися про природні умови минулого на нашій території. Водночас таку таблицю не створити без застосування геохімічного методу, тобто вивчення поширення хімічних елементів у земній корі. Не менш важливим є у даному разі і геофізичний метод, що вивчає фізичні властивості гірських порід та ін.

Особливий метод – картографічний, за допомогою якого вдається відобразити просторове розміщення і взаємозв’язки різних природних об’єктів, явищ або процесів в Україні. Численні результати застосування цього методу ви знайдете в географічному атласі.

Одним із сучасних ефективних методів є застосування географічних інформаційних систем (ГІС). ГІС – це спеціальні комп’ютерні програми, які завдяки регулярному оновленню через Інтернет дають змогу не лише відстежувати та аналізувати різні географічні явища і процеси, а й регулярно поповнювати інформацію про них.

Практичне завдання

Складіть характеристику природи своєї місцевості, використовуючи різні географічні методи дослідження. Визначте результати, які ви одержали завдяки кожному з цих методів.

Формування території України. Сучасні межі території нашої країни не завжди були такими. Адже формування держави з назвою Україна – це тривалий процес. Назва “Україна” з’явилася в XII ст. у Київському, а дещо пізніше (XIII ст.) й у Галицько-Волинському літописах.

Історичні події неодноразово спричиняли зміни розмірів території країни, адже українські землі за різних часів потрапляли до складу інших держав. Із середини XIII ст. частина українських земель перебувала під владою Золотої Орди. У XIV-XVI ст. за них змагалися Велике князівство Литовське і Кримське ханство.

У XVI-XVIII ст. існувала Українська козацька держава – Запорізька Січ (мал. 3). Територія, яку заселяли козаки, охоплювала простори право – та лівобережної Наддніпрянщини і обіймала меншу площу, ніж сучасна Україна.

Історична довідка

Перша українська республіка. Січ (від слів “засіка”, “сікти”) – це дерев’яні укріплення, які споруджували для захисту від нападу кримських татар. Запорізькою її називали тому, що вона розташовувалася за дніпровими порогами. Центром Запорізької Січі був острів Мала Хортиця, що на Дніпрі (мал. 3).

 Що вивчає фізична географія України

Мал. 3. Острів Мала Хортиця – колишній центр Запорізької Січі

Подальші історичні події спричинили те, що Лівобережна Україна і Київ опинилися у складі Росії, Правобережна Україна належала Польщі, Азово-Чорноморське узбережжя потрапило під владу Туреччини. Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. українські землі перебували в межах Російської та Австрійської імперій.

У 1917 році були утворені Українська Народна Республіка (УHP) і Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР), до якої увійшли українські області Австро-Угорщини (Галичина, Буковина, Угорська Русь). У 1919 році вони об’єдналися в єдину державу (мал. 4). Проте 1922 року, коли Україна увійшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), Західна Україна опинилася під владою Польщі.

У 1939 році західні землі України (Східна Галичина і Західна Волинь), що раніше входили до складу Польщі, возз’єдналися з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (УРСР). А 1940 року з УРСР возз’єдналися Північна Буковина й Південна Бессарабія. До 1940 року у складі УРСР перебувала Молдавська Автономна РСР.

 Що вивчає фізична географія України

Мал. 4. Пам’ятник на честь об’єднання УНР і ЗУНР в Івано-Франківську

З утворенням Молдавської РСР 1940 року до її складу відійшла частина території Молдавської АРСР, що раніше належала Україні.

Після закінчення Другої світової війни (1945 р.) за договором між Чехословаччиною і Радянським Союзом Закарпатська область возз’єдналася з УРСР. У 1945 році між Польщею і СРСР був підписаний договір, згідно з яким частину території УРСР передано Польщі. У 1954 році Кримську область, що входила до Російської РФСР, було передано до складу УРСР. Відтоді територія України набула сучасних розмірів і обрисів.

Сучасний адміністративно-територіальний устрій. Він передбачає поділ території країни на окремі частини (адміністративно-територіальні одиниці) і призначений для полегшення управління нашою державою. Головними адміністративно-територіальними одиницями у нас є автономна республіка і області. Нині до складу України входять Автономна Республіка Крим і 24 адміністративні області. Області поділяють на адміністративні райони, загальна кількість яких сягає 490. У всіх областях є міста обласного значення. Загалом налічують 170 міст обласного підпорядкування. Міста Севастополь і Київ мають особливий статус державного підпорядкування.

В Конституції України

 Що вивчає фізична географія України

Стаття 132. Територіальний устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Проблема

Останнім часом уряд країни розглядає питання щодо зміни кордонів сучасного адміністративного устрою з метою ефективнішого керування господарством. Яка ваша думка і які пропозиції з цього приводу?

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Предметом вивчення фізичної географії України є властивості природних об’єктів і комплексів, зміни їх у часі та закономірності поширення їх територією України.

Територія України формувалася тривалий час, неодноразово змінювалася і набула сучасних розмірів та обрисів 1954 року.

У систему адміністративно-територіального поділу входять Автономна Республіка Крим, 24 адміністративні області і 490 районів, а також міста державного підпорядкування – Київ і Севастополь.

Ключові терміни і поняття

Предмет вивчення фізичної географії України географічні методи дослідження території України адміністративно-територіальний устрій України

Самоперевірка

З огляду на характер роботи ваших батьків, доведіть, що їм також потрібно знати фізичну географію України.

Визначте найскладніший, на ваш погляд, метод географічних досліджень. Відповідь обгрунтуйте.

Назвіть адміністративно-територіальні одиниці вашого краю. Визначте сусідні з вами адміністративно-територіальні одиниці.

Як давно існує назва “Україна”? Що ви знаєте про зміни території України з минулих часів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Що вивчає фізична географія України - Географія


Що вивчає фізична географія України