Система інформації рахунків бухгалтерського обліку

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

2.4. Система інформації рахунків бухгалтерського обліку

Узагальнення господарських операцій, що здійснює підприємство в систему показників, забезпечують бухгалтерські рахунки. Вони відкриваються на окремі види активів, власного капіталу, зобов’язань та господарських процесів.

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім

та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Рахунки бухгалтерського обліку формують два види інформації: моментну та інтервальну (рис. 2.4.1).

 Система інформації рахунків бухгалтерського обліку

Рис. 2.4.1. Характеристика інформації бухгалтерських рахунків

Моментна інформація визначається залишками активів, власного капіталу і зобов’язань підприємства та характеризує їх розмір на певні моменти часу, як правило на кінець останнього дня кожного місяця. На рахунках, де записуються активи, їх залишки (сальдо) відображають у лівій (дебетовій) частині, а власний капітал і зобов’язання – у правій (кредитовій).

Інтервальна

інформація визначається оборотами за рахунками, величина яких характеризує розміри господарських операцій відповідних класифікаційних ознак за певні періоди часу (місяць, квартал, рік). Важливе економічне значення має підсумування даних інтервальних показників. Сума даних інтервальної інформації оборотів за бухгалтерськими рахунками характеризує рівень показників за більш тривалий проміжок часу наростаючим підсумком.

Призначення бухгалтерських рахунків, схеми реєстрації і групування на них фактів господарської діяльності та формування інформаційних ресурсів наведено в табл. 2.4.1.

Для формування інформаційної бази фінансової звітності підприємства використовують три види рахунків: синтетичні – узагальненого обліку інформаційних ресурсів у грошовому виразі; субрахунки – для узагальнення інформації однорідних аналітичних рахунків; аналітичні – для деталізації змісту синтетичних рахунків і субрахунків у натуральному та грошовому вимірниках і забезпечення кількісно-сумової та якісної (марка, сорт, розмір тощо) інформації.

Інформаційна база про господарські операції на бухгалтерських рахунках формується в регістрах обліку (табл. 2.4.2).

Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валютах у касах, на поточних, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів тощо) та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього Журналу 1.1, 1.2, 1.3.

Журнал 1 використовується для відображення інформації за кредитом рахунків З0 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 33 “Інші кошти”. У відомостях до Журналу 1 відображається інформація за дебетом рахунків З0, 31, 33.

У Журналі 2 відображаються операції з одержання довгострокових і короткострокових позик та інші операції, облік яких ведеться на рахунках 50 “Довгострокові позики” і 60 “Короткострокові позики”.

У цьому Журналі відображається інформація за кредитом рахунків 50 і 60 у розрізі кореспондуючих рахунків. У розділі III цього Журналу відображаються аналітичні дані до рахунків 50 і 60 щодо позикодавців (банків) кредитів (позик) і строків їх погашення.

У аналітичних даних до рахунку 50 відображаються суми одержаних довгострокових позик, переведення короткострокових (відстрочених) у довгострокові позики, погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. У аналітичних даних до рахунку 60 відображаються суми одержаних короткострокових кредитів (позик) і сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик). Окремо наводяться дані про нараховані відсотки (проценти) за користування довгостроковими позиками і за короткостроковими позиками за поточний місяць і за період з початку року до кінця місяця, за який складається Журнал 2.

Формування інформації за розрахунками з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, виданими та отриманими короткостроковими векселями, виданими довгостроковими векселями, довгостроковими і поточними зобов’язаннями (крім зобов’язань, інформація з яких формується у Журналі 2), відстроченими податковими активами і зобов’язаннями здійснюється у Журналі 3 та відомостях аналітичного обліку 3.1-3.6.

Таблиця 2.4.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Клас 1. Необоротні активи

Основні засоби

10

101. Земельні ділянки

102. Капітальні витрати на поліпшення земель

103. Будинки та споруди

104. Машини та обладнання

105. Транспортні засоби

106. Інструменти, прилади та інвентар

107. Тварини

108. Багаторічні насадження

109. Інші основні засоби

Зміст інформації – наявність та рух основних засобів, що знаходяться в експлуатації, в тому числі одержані за фінансовою орендою та лізингом або здані в оперативну оренду. За дебетом – залишок, надходження;

За кредитом – вибуття.

Інші необоротні матеріальні активи

11

111. Бібліотечні фонди

112. Малоцінні необоротні матеріальні активи

113. Тимчасові (нетитульні) споруди

114. Природні ресурси

115. Інвентарна тара

116. Предмети прокату

117. Інші необоротні матеріальні активи

Зміст інформації – наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, що знаходяться в експлуатації.

За дебетом – залишок, надходження; за кредитом – вибуття.

Нематеріальні активи

12

121. Права користування природними ресурсами

122. Права користування майном

123. Права на знаки для товарів і послуг

124. Права на об’єкти промислової власності

125. Авторські та суміжні з ними права

126. Гудвіл

127. Інші нематеріальні активи

Зміст інформації – наявність та рух нематеріальних активів. За дебетом – залишок, придбання;

За кредитом – вибуття.

Знос необоротних активів

13

131. Знос основних засобів

132. Знос інших необоротних матеріальних активів

133. Накопичена амортизація нематеріальних активів

134. Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Зміст інформації – нарахована амортизація та індексація зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації. За дебетом – зменшення суми зносу; за кредитом – нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів.

Довгострокові фінансові інвестиції

14

141. Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

142. Інші інвестиції пов’язаним сторонам

143. Інвестиції непов’язаним сторонам

Зміст інформації – наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств. За дебетом – вартість довгострокових інвестицій; за кредитом – вибуття чи зменшення вартості.

Капітальні інвестиції

15

151. Капітальне будівництво

152. Придбання (виготовлення) основних засобів

153. Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154. Придбання (створення) нематеріальних активів

155. Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

Зміст інформації – витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

За дебетом – формування витрат; за кредитом – зменшення витрат (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених матеріальних і нематеріальних необоротних активів).

Довгострокові біологічні активи

16

161. Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

162. Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

163. Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

164. Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

165. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

166. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

Зміст інформації – наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів. За дебетом – залишок, надходження; за кредитом – вибуття.

Відстрочені податкові активи

17

За видами відстрочених податкових активів

Зміст інформації – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах. За дебетом – сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді;

За кредитом – зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді.

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

18

181. Заборгованість за майно, що передано в фінансову оренду

182. Довгострокові векселі одержані

183. Інша дебіторська заборгованість

184. Інші необоротні активи

Зміст інформації – наявність та рух дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках. За дебетом – залишок, збільшення активів; за кредитом – вибуття, погашення, списання активів.

Гудвіл при придбанні

19

191 Гудвіл

192 Негативний гудвіл

Зміст інформації – вартість гудвілу з моменту його виникнення. За дебетом – сума гудвілу, що визнана доходом; за кредитом – вартість гудвілу.

Клас 2. Запаси

Виробничі запаси

20

201. Сировина й матеріали

202. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203. Паливо

204. Тара й тарні матеріали

205. Будівельні матеріали

206. Матеріали, передані в переробку

207. Запасні частини

208. Матеріали сільськогосподарського призначення

209. Інші матеріали

Зміст інформації – наявність та рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів, запасних частин тощо. За дебетом – надходження; за кредитом – витрачання.

Поточні біологічні активи

21

211. Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

212. Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

213. Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Зміст інформації – наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва і рослинництва. За дебетом – надходження; за кредитом – вибуття.

Малоцінні та швидкозношувані предмети

22

За видами предметів

Зміст інформації – наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів. За дебетом – надходження за первісною вартістю; за кредитом – відпуск за обліковою вартістю.

Виробництво

23

За видами виробництва

Зміст інформації – витрати на виробництво продукції (робіт, послуг). За дебетом – витрати, незавершене виробництво; за кредитом – суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (робіт, послуг).

Брак у виробництві

24

За видами продукції

Зміст інформації – втрати від браку у виробництві. За дебетом – витрати в сумі виявленого зовнішнього та внутрішнього браку; за кредитом – суми, що відносяться на зменшення витрат.

Напівфабрикати

25

За видами напівфабрикатів

Зміст інформації – наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва. За дебетом – надходження (створення) напівфабрикатів; за кредитом – вибуття напівфабрикатів.

Готова продукція

26

За видами готової продукції

Зміст інформації – наявність та рух готової продукції підприємства. За дебетом – надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю; за кредитом – вибуття.

Продукція сільськогосподарського виробництва

27

За видами продукції

Зміст інформації – наявність та рух сільськогосподарської продукції підприємства. За дебетом – надходження сільськогосподарської продукції; за кредитом – вибуття.

Товари

28

281. Товари на складі

282. Товари в торгівлі

283. Товари на комісії

284. Тара під товарами

285. Торгова націнка

Зміст інформації – наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. За дебетом – надходження товарів (тари) і збільшення їх вартості; за кредитом – вибуття.

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Каса

З0

301. Каса в національній валюті

302. Каса в іноземній валюті

Зміст інформації – наявність та рух грошових коштів у касі. За дебетом – надходження грошових коштів у касу; за кредитом – вибуття грошових коштів із каси.

Рахунки в банках

31

311. Поточні рахунки в національній валюті

312. Поточні рахунки в іноземній валюті

313. Інші рахунки в банку в національній валюті

314. Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Зміст інформації рахунку – наявність і рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку і можуть бути використані для поточних операцій. За дебетом – надходження грошових коштів; за кредитом – вибуття грошових коштів.

Інші кошти

33

331. Грошові документи в національній валюті

332. Грошові документи в іноземній валюті

333. Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334. Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Зміст інформації – наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі підприємства, та коштів у дорозі. За дебетом – надходження; за кредитом – вибуття та списання.

Короткострокові векселі одержані

34

341. Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

342. Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Зміст інформації – наявність та рух заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за продукцію (товари, послуги), яка забезпечена векселями. За дебетом – отримання векселів; за кредитом – отримання коштів у погашення векселів.

Поточні фінансові інвестиції

35

351. Еквіваленти грошових коштів

352. Інші поточні фінансові інвестиції

Зміст інформації – наявність та рух поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у т. ч. депозитних сертифікатів. За дебетом – придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій; за кредитом – зменшення їх вартості та вибуття.

Розрахунки з покупцями та замовниками

36

361. Розрахунки з вітчизняними покупцями

362. Розрахунки з іноземними покупцями

363. Розрахунки з учасниками ПФГ

Зміст інформації – наявність та рух заборгованості при розрахунках з покупцями та замовниками. За дебетом – продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг; за кредитом – оплата заборгованості.

Розрахунки з різними дебіторами

37

371. Розрахунки за виданими авансами

372. Розрахунки з підзвітними особами

373. Розрахунки за нарахованими доходами

374. Розрахунки за претензіями

375. Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376. Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

377. Розрахунки з іншими дебіторами

Зміст інформації – розрахунки за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами. За дебетом – виникнення дебіторської заборгованості; за кредитом – погашення чи списання заборгованості.

Резерв сумнівних боргів

38

За дебіторами

Зміст інформації – резерви за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик повернення. За дебетом – списання сумнівної заборгованості; за кредитом – створення резерву сумнівних боргів.

Витрати майбутніх періодів

39

За видами витрат

Зміст інформації – здійснені витрати у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. За дебетом – накопичення витрат майбутніх періодів; за кредитом – списання витрат.

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Статутний капітал

40

За видами капіталу

Зміст інформації – наявність та рух статутного капіталу підприємства. За дебетом – зменшення статутного капіталу; за кредитом – збільшення капіталу.

Пайовий капітал

41

За видами капіталу

Зміст інформації – наявність та рух пайових внесків. За дебетом – зменшення пайових внесків; за кредитом – збільшення пайових внесків.

Додатковий капітал

42

421. Емісійний дохід

422. Інший вкладений капітал

423. Дооцінка активів

424. Безоплатно одержані необоротні активи

425. Інший додатковий капітал

Зміст інформації – суми: на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість; дооцінки активів; необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб. За дебетом – зменшення додаткового капіталу; за кредитом – збільшення додаткового капіталу.

Резервний капітал

43

За видами капіталу

Зміст інформації – наявність та рух резервного капіталу, створеного підприємством. За дебетом – використання резервів; за кредитом – створення резервів.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

44

441. Прибуток нерозподілений

442. Непокриті збитки

443. Прибуток, використаний у звітному періоді

Зміст інформації – нерозподілені прибутки чи непокриті збитки поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. За дебетом – збитки та використання прибутку; за кредитом – збільшення прибутку від усіх видів діяльності, списання збитків.

Вилучений капітал

45

451. Вилучені акції

452. Вилучені вклади та паї

453. Інший вилучений капітал

Зміст інформації – вилучений капітал у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо. За дебетом – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників; за кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Неоплачений капітал

46

За видами капіталу

Зміст інформації – зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом – заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства; за кредитом – погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

47

471. Забезпечення виплат відпусток

472. Додаткове пенсійне забезпечення

473. Забезпечення гарантійних зобов’язань

474. Забезпечення інших витрат і платежів

475. Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

476. Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

Зміст інформації – наявність та рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду. За дебетом – використання забезпечень; за кредитом – нарахування забезпечень.

Цільове фінансування та цільові надходження

48

За об’єктами фінансування

Зміст інформації – наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога). За дебетом – використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум; за кредитом – кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів.

Страхові резерви

49

491. Технічні резерви

492. Резерви із страхування життя

493. Частка перестраховиків у технічних резервах

494. Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

495. Результат зміни технічних резервів

496. Результат зміни резервів із страхування життя

Зміст інформації – наявність та рух страхових резервів. За дебетом – використання резервів; за кредитом – формування резервів.

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові позики

50

501. Довгострокові кредити банків у національній валюті

502. Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

503. Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

504. Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

505. Інші довгострокові позики в національній валюті

506. Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Зміст інформації – наявність та рух довгострокових позик банків. За дебетом – погашення заборгованості та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями; за кредитом – суми одержаних довгострокових позик.

Довгострокові векселі видані

51

511. Довгострокові векселі, видані в національній валюті

512. Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Зміст інформації – розрахунки з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням. За дебетом – погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем; за кредитом – видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями.

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

52

521. Зобов’язання за облігаціями

522. Премія за випущеними облігаціями

523. Дисконт за випущеними облігаціями

Зміст інформації – розрахунки з особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше 12 місяців з дати балансу. За дебетом – погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій; за кредитом – боргові зобов’язання за номінальною вартістю облігацій.

Довгострокові зобов’язання з оренди

53

531. Зобов’язання з фінансової оренди

532. Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

Зміст інформації – розрахунки з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди. За дебетом – погашення заборгованості, переведення до короткострокових зобов’язань, списання тощо; за кредитом – нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об’єкти довгострокової оренди.

Відстрочені податкові зобов’язання

54

За видами зобов’язань

Зміст інформації – сума податку на прибуток, яка підлягає сплаті в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування. За дебетом – зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов’язань; за кредитом – сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.

Інші довгострокові зобов’язання

55

За видами зобов’язань

Зміст інформації – розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов’язанням.

За дебетом – погашення довгострокових зобов’язань, переведення до короткострокових, списання тощо; за кредитом – збільшення довгострокових зобов’язань.

Клас 6. Поточні зобов’язання

Короткострокові позики

60

601. Короткострокові кредити банків у національній валюті

602. Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

603. Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

604. Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

605. Прострочені позики в національній валюті

606. Прострочені позики в іноземній валюті

Зміст інформації – розрахунки у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув. За дебетом – сума погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик); за кредитом – сума одержаних кредитів (позик).

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

61

611. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

612. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

Зміст інформації – розрахунки за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом 12 місяців з дати балансу. За дебетом – погашення поточної заборгованості, її списання; за кредитом – довгострокові зобов’язання, які підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

Короткострокові векселі видані

62

621. Короткострокові векселі, видані в національній валюті

622. Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Зміст інформації – розрахунки за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам, на яку підприємством видані векселі. За дебетом – погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо; за кредитом – видача векселів у забезпечення поставок постачальників та інших кредиторів.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

63

631. Розрахунки з вітчизняними постачальниками

632. Розрахунки з іноземними постачальниками

633. Розрахунки з учасниками ПФГ

Зміст інформації – розрахунки з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. За дебетом – погашення заборгованості, списання тощо; за кредитом – заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності.

Розрахунки за податками та платежами

64

641. Розрахунки за податками

642. Розрахунки за обов’язковими платежами

643. Податкові зобов’язання

644. Податковий кредит

Зміст інформації – розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. За дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо; за кредитом – нараховані платежі до бюджету.

Розрахунки за страхуванням

65

651. За пенсійним забезпеченням

652. За соціальним страхуванням

653. Зі страхування на випадок безробіття

654. За індивідуальним страхуванням

655. За страхуванням майна

Зміст інформації – розрахунки за обов’язковими зборами на обов’язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування, соціальне страхування на випадок безробіття тощо. За дебетом – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві; за кредитом – нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти.

Розрахунки з оплати праці

66

661. Розрахунки за заробітною платою

662. Розрахунки з депонентами

Зміст інформації – розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, з оплати праці, а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму оплати праці. За дебетом – виплата заробітної плати, премій, допомоги, а також суми утриманих податків, платежів тощо; за кредитом – нарахована персоналу підприємства заробітна плата, премії, допомога, інші нарахування.

Розрахунки з учасниками

67

671. Розрахунки за нарахованими дивідендами

672. Розрахунки за іншими виплатами

Зміст інформації – розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку. За дебетом – зменшення (погашення) заборгованості, в тому числі реінвестування доходів; за кредитом – збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства.

Розрахунки за іншими операціями

68

681. Розрахунки за авансами одержаними

682. Внутрішні розрахунки

683. Внутрішньогосподарські розрахунки

684. Розрахунки за нарахованими відсотками

685. Розрахунки з іншими кредиторами

Зміст інформації – розрахунки за іншими операціями (одержані аванси, внутрішні розрахунки, інші кредитори). За дебетом – погашення заборгованості; за кредитом – формування заборгованості.

Доходи майбутніх періодів

69

За видами доходів

Зміст інформації – одержані доходи у звітному періоді, які підлягають включенню до поточних доходів у майбутніх звітних періодах. За дебетом – списання доходів майбутніх періодів; за кредитом – сума одержаних доходів майбутніх періодів.

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Доходи від реалізації

70

701. Дохід від реалізації готової продукції

702. Дохід від реалізації товарів

703. Дохід від реалізації робіт і послуг

704. Вирахування з доходу

705. Перестрахування

Зміст інформації – доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг. За дебетом – списання доходу; за кредитом – одержання доходу.

Інший операційний дохід

71

710. Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

711. Дохід від реалізації іноземної валюти

712. Дохід від реалізації інших оборотних активів

713. Дохід від операційної оренди активів

714. Дохід від операційної курсової різниці

715. Одержані штрафи, пені, неустойки

716. Відшкодування раніше списаних активів

717. Дохід від списання кредиторської заборгованості

718. Одержані гранти та субсидії

719. Інші доходи від операційної діяльності

Зміст інформації – інші доходи від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). За дебетом – списання доходу; за кредитом – одержання доходу.

Дохід від участі в капіталі

72

721. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

722. Дохід від спільної діяльності

723. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Зміст інформації – доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, формування яких ведеться за методом участі в капіталі. За дебетом – списання; за кредитом – одержання доходу.

Інші фінансові доходи

73

731. Дивіденди одержані

732. Відсотки одержані

733. Інші доходи від фінансових операцій

Зміст інформації – доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема, дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності. За дебетом – списання; за кредитом – визнана сума доходу.

Інші доходи

74

741. Дохід від реалізації фінансових інвестицій

742. Дохід від реалізації необоротних активів

743. Дохід від реалізації майнових комплексів

744. Дохід від неопераційної курсової різниці

745. Дохід від безоплатно одержаних активів

746. Інші доходи від звичайної діяльності

Зміст інформації – доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. За дебетом – списання; за кредитом – одержання доходу.

Надзвичайні доходи

75

751. Відшкодування збитків від надзвичайних подій

752. Інші надзвичайні доходи

Зміст інформації – доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій. За дебетом – списання; за кредитом – формування доходу.

Страхові платежі

76

За видами страхування

Зміст інформації – страхові платежі за договорами страхування. За дебетом – повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування; за кредитом – збільшення у страховика страхових платежів.

Фінансові результати

79

791. Результат основної діяльності

792. Результат фінансових операцій

793. Результат іншої звичайної діяльності

794. Результат надзвичайних подій

Зміст інформації рахунку – фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За дебетом – витрати, а також належна сума нарахованого податку на прибуток; за кредитом – доходи.

Клас 8. Витрати за елементами

Матеріальні витрати

80

801. Витрати сировини й матеріалів

802. Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

803. Витрати палива й енергії

804. Витрати тари й тарних матеріалів

805. Витрати будівельних матеріалів

806. Витрати запасних частин

807. Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення.

808. Витрати товарів

809. Інші матеріальні витрати

Зміст інформації рахунку – матеріальні витрати списання витрат. За дебетом – суми визнаних матеріальних витрат; за кредитом – списання витрат.

Витрати на оплату праці

81

811. Виплати за окладами й тарифами

812. Премії та заохочення

813. Компенсаційні виплати

814. Оплата відпусток

815. Оплата іншого невідпрацьованого часу

816. Інші витрати на оплату праці

Зміст інформації – витрати на оплату праці. За дебетом – сума визнаних витрат на оплату праці; за кредитом – списання витрат.

Відрахування на соціальні заходи

82

821. Відрахування на пенсійне забезпечення

822. Відрахування на соціальне страхування

823. Страхування на випадок безробіття

824. Відрахування на індивідуальне страхування

Зміст інформації – витрати та відрахування на соціальні заходи. За дебетом – належна сума відрахувань на соціальні заходи; за кредитом – списання витрат.

Амортизація

83

831. Амортизація основних засобів

832. Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833. Амортизація нематеріальних активів

Зміст інформації – нарахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів. За дебетом – сума нарахованих амортизаційних відрахувань; за кредитом – списання витрат.

Інші операційні витрати

84

За видами витрат

Зміст інформації – витрати, що не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. За дебетом – сума визнаних витрат; за кредитом – списання витрат.

Інші затрати

85

За видами витрат

Зміст інформації – витрати на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрати від надзвичайних подій. За дебетом – сума визнаних витрат; за кредитом – списання витрат.

Клас 9. Витрати діяльності

Собівартість реалізації

90

901. Собівартість реалізації готової продукції

902. Собівартість реалізованих товарів

903. Собівартість реалізованих робіт і послуг

904. Страхові виплати

Зміст інформації – собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. За дебетом – виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг, фактична собівартість реалізованих товарів; за кредитом – списання витрат.

Загальновиробничі витрати

91

За видами витрат

Зміст інформації – виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного та допоміжних виробництв, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. За дебетом – сума визнаних витрат; за кредитом – списання витрат.

Адміністративні витрати

92

За видами витрат

Зміст інформації – загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. За дебетом – сума визнаних адміністративних витрат; за кредитом – списання витрат.

Витрати на збут

93

За видами витрат

Зміст інформації – витрати, пов’язані із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт, послуг. За дебетом – сума визнаних витрат на збут; за кредитом – списання витрат.

Інші витрати операційної діяльності

94

940. Витрати від первісного визнання та змін вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

941. Витрати на дослідження та розробки

942. Собівартість реалізованої іноземної валюти

943. Собівартість реалізованих виробничих запасів

944. Сумнівні та безнадійні борги

945. Втрати від операційної курсової різниці

946. Втрати від знецінення запасів

947. Нестачі і втрати від псування цінностей

948. Визнані штрафи, пені, неустойки

949. Інші витрати операційної діяльності

Зміст інформації – витрати операційної діяльності підприємства, крім витрат, які пов’язані з виготовленням готової продукції, виконанням робіт, наданням послуг та продажем товарів. За дебетом – сума визнаних витрат на збут; за кредитом – списання витрат.

Фінансові витрати

95

951. Відсотки за кредит

952. Інші фінансові витрати

Зміст інформації – витрати фінансової діяльності підприємства. За дебетом – сума визнаних витрат; за кредитом – списання витрат.

Втрати від участі в капіталі

96

961. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

962. Втрати від спільної діяльності

963. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Зміст інформації – втрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. За дебетом – сума визнаних витрат; за кредитом – списання витрат.

Інші витрати

97

971. Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

972. Собівартість реалізованих необоротних активів

973. Собівартість реалізованих майнових комплексів

974. Втрати від неопераційних курсових різниць

975. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

976. Списання необоротних активів

977. Інші витрати звичайної діяльності

Зміст інформації – витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг. За дебетом – сума визнаних витрат; за кредитом – списання витрат.

Податки на прибуток

98

981. Податки на прибуток від звичайної діяльності

982. Податки на прибуток від надзвичайних подій

Зміст інформації – суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За дебетом – нарахована сума податку на прибуток; за кредитом – списання нарахованих сум.

Надзвичайні витрати

99

991. Втрати від стихійного лиха

992. Втрати від техногенних катастроф і аварій

993. Інші надзвичайні витрати

Зміст інформації – втрати і витрати, пов’язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства. За дебетом – сума визнаних витрат; за кредитом – списання витрат.

Клас 0. Позабалансові рахунки

Орендовані необоротні активи

01

За видами активів

Зміст інформації – активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.

Активи на відповідальному зберіганні

02

021. Устаткування, прийняте для монтажу

022. Матеріали, прийняті для переробки

023. Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

024. Товари, прийняті на комісію

025. Майно в довірчому управлінні

Зміст інформації – цінності, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління.

Контрактні зобов’язання

03

За видами зобов’язань

Зміст інформації – зобов’язання за укладеними контрактами.

Непередбачені активи та зобов’язання

04

041. Непередбачені активи

042. Непередбачені зобов’язання

Зміст інформації – непередбачені (потенційні) активи та непередбачені (потенційні) зобов’язання.

Гарантії та забезпечення надані

05

За видами гарантій та забезпечень наданих

Зміст інформації – видані підприємством гарантії та забезпечення на виконання зобов’язань і платежів.

Гарантії та забезпечення отримані

06

За видами гарантій та забезпечень на отриманих

Зміст інформації – отримані гарантії та забезпечення на виконання зобов’язань та платежів.

Списані активи

07

071. Списана дебіторська заборгованість

072. Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Зміст інформації – дебіторська заборгованість, списана з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Бланки суворого обліку

08

За видами бланків

Зміст інформації – бланки суворої звітності.

Амортизаційні відрахування

09

За напрямами використання амортизації

Зміст інформації – нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

Таблиця 2.4.2

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У РЕГІСТРАХ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Найменування регістрів

Зміст інформації

1

2

Грошові кошти та грошові документи

Журнал 1

Вибуття грошових коштів

Відомість 1.1

Надходження грошових коштів

Відомість 1.2

Надходження безготівкових та інших коштів

Відомість 1.3

Довгострокові та короткострокові позики

Журнал 2

Надходження довгострокових і короткострокових позик

Розрахунки, довгострокові та поточні зобов’язання

Журнал 3. Розділ І

Оплата заборгованості покупцями і нарахування зобов’язань постачальникам

Журнал 3. Розділ II

Нарахування поточних і довгострокових зобов’язань

Відомість 3.1

Розрахунки з покупцями

Відомість 3.2

Розрахунки з різними дебіторами

Відомість 3.3

Розрахунки з постачальниками

Відомість 3.4

Розрахунки за векселями

Відомість 3.5

Розрахунки за іншими операціями

Відомість 3.6

Розрахунки з бюджетом

Журнал 4. Розділ І

Вибуття необоротних активів

Журнал 4. Розділ II

Списання та вибуття інвестицій

Відомість 4.1

Формування витрат за капітальними інвестиціями

Відомість 4.2

Формування витрат за фінансовими інвестиціями

Відомість 4.3

Надходження та вибуття нематеріальних активів

Витрати

Журнал 5. Розділ І і Журнал 5 А

Списання витрат

Журнал 5. Розділ II і Журнал 5А

Формування витрат

Журнал 5. Розділ III

Журнал 5А. Розділ III А

Формування та списання витрат за елементами

Журнал 5А. Розділ III Б

Формування витрат

Журнал 5. Розділ IV і Журнал 5 А

Надходження та списання товарів

Відомість 5.1

Доходи і результати діяльності

Журнал 6

Формування доходів

Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Журнал 7

Формування власного капіталу

Відомість 7.1

Дані про рух додаткового капіталу

Відомість 7.2

Формування і використання прибутку

Відомість 7.3

Формування та використання майбутніх витрат

Відомість 8

Надходження та списання активів і зобов’язань в сфері позабалансового обліку

Головна книга

Наявність, надходження і вибуття активів, власного капіталу, зобов’язань (нарахування і списання), доходів, витрат, фінансових результатів

Реєстр депонованої заробітної плати

Формування та виплата депонованої заробітної плати

Бухгалтерська довідка

Надходження та вибуття активів, власного капіталу і зобов’язань

Аркуш-розшифровка

У Журналі 3 відображається інформація за кредитом рахунків: у розділі І – 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68, у розділі II – 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69.

Формування інформації про векселі здійснюється у Відомості 3.4 з поділом на одержані і видані, короткострокові і довгострокові, в національній та іноземній валютах (рахунки 16, 34, 51, 62).

Відомість 3.1 призначена для формування інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Відомість 3.2 призначена для формування інформації про поточну дебіторську заборгованість (з підзвітними особами, за авансами виданими, за претензіями, з відшкодування завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями).

Відомість 3.3 призначена для формування інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, що відображаються на рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

За кредитом рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом – її погашення, списання тощо. Окремо у Відомості 3.3 відображається загальна сума, що належить до сплати постачальнику, підряднику за одержані товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, прийняті роботи і послуги.

Відомість 3.4 призначена для формування інформації про заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена одержаними векселями, а також для розрахунків за зобов’язаннями постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на які підприємством видані векселі (рахунки 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”, 34 “Короткострокові векселі одержані”, 51 “Довгострокові векселі видані”, 62 “Короткострокові векселі видані”).

Відомість 3.5 призначена для формування інформації з внутрішніх, внутрішньогосподарських розрахунків, розрахунків за нарахованими відсотками, за авансами одержаними та за іншими операціями, що відображаються на рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями”.

У розділі II Журналу 3 відображаються відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання, довгострокові зобов’язання, зобов’язання за податками і платежами, дивідендами (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69).

Відомість 3.6 призначена для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з працівників підприємства, фінансові санкції, що справляються в дохід бюджету.

У відомості за кожним видом податків і платежів щомісяця відображається інформація про нараховані та належні до відшкодування з бюджету суми податків і платежів, їх сплата, списання тощо.

У окремих рядках відображаються:

– сальдо, сплата, списання, суми, належні до відшкодування з бюджету, тощо та нарахування за кожним видом податків і платежів;

– сальдо, сплата та нарахування інших платежів до бюджету, зокрема мита, різниця між сумою відшкодування і втратами від нестач і псування цінностей;

– сальдо, обороти за дебетом і кредитом субрахунку 643 “Податкові зобов’язання”;

– сальдо, обороти за дебетом і кредитом субрахунку 644 “Податковий кредит”.

Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів, а також для відображення капітальних і фінансових інвестицій призначений Журнал 4 (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 35).

Окремо у розділі І цього Журналу відображаються:

– вибуття відповідно основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від їх використання або невідповідності критеріям визнання активом, а також сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку необоротних активів;

– сума нарахованої амортизації та сума збільшення зносу необоротних активів внаслідок їх дооцінки та зменшення їх корисності.;

– вартість негативного гудвілу, що виник внаслідок придбання або об’єднання підприємств.

У розділі II Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію необоротних активів, вибуття внаслідок продажу, уцінка тощо), інші необоротні активи та фінансові інвестиції (їх погашення, списання тощо) (за кредитом рахунків 14, 15, 16,35).

Відомість 4.1 ведеться за дебетом рахунку 15 і призначена для узагальнення інформації про капітальні інвестиції в розрізі витрат капітального характеру (будівельні, монтажні, проектні роботи, вартість придбаного устаткування, що потребує і не потребує монтажу, затрати на придбання (виготовлення, спорудження) інших необоротних матеріальних (спеціальних інструментів, інвентарної тари, тимчасових нетитульних споруд, предметів прокату, бібліотечних фондів), нематеріальних активів, фінансової оренди, а також з поділом інвестицій у капітальному будівництві на виконані роботи підрядним і господарським способом.

У цій відомості також відображаються витрати на проведення модернізації, модифікації, дообладнання (субрахунок 152), реконструкції, добудови (субрахунок 151) об’єкта, що приводить до збільшення первісно очікуваних від його використання майбутніх економічних вигод.

Інформація про об’єкти капітального будівництва подається за фактичними витратами. Для визначення фактичної вартості кожного окремого об’єкта капітального будівництва, реконструкції, добудови, модернізації, модифікації, що здійснюється у кількох звітних періодах, застосовується вкладний аркуш формату Відомості 4.1 із зазначенням назви об’єкта.

У Відомості 4.1 відокремлюється сума податкового кредиту, що визнається законодавством у зв’язку з попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, устаткування і будівельно-монтажних робіт.

Після одержання (прийняття) необоротних активів, устаткування, що потребує монтажу, і будівельно-монтажних робіт сума податкового кредиту способом сторно (виправлення) відображається (у цій відомості і Журналі 3) за дебетом рахунку 15 “Капітальні інвестиції” і кредитом субрахунку 644 “Податковий кредит” і не включається до первісної вартості побудованих (змонтованих, уведених в експлуатацію) основних засобів.

У Відомості 4.2 узагальнюється інформація про фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, в спільну діяльність, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, а також еквівалентів грошових коштів, інших інвестицій.

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться у Відомості 4.3, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного року. Протягом звітного року помісячно на підставі первинних облікових документів позиційним способом записуються дані про придбані, отримані, створені нематеріальні активи, переоцінку, зменшення і відновлення корисності та їх вибуття. На кінець кожного місяця наводиться сальдо вартості нематеріальних активів та їх зносу як результат підрахунків показників на початок місяця, записів за поточний місяць, а також з урахуванням відповідної суми амортизації.

Для узагальнення витрат діяльності і відображення кредитових оборотів на рахунках обліку запасів, розрахунків з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи застосовується Журнал 5 або 5 А і Відомість 5.1 обліку руху запасів. В обох варіантах Журналу є однаковими за змістом і порядком заповнення розділи І (з кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків), II “Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати” та IV “Аналітичні дані до рахунку 28 “Товари”.

Усі витрати по підприємству в цілому незалежно від того, на яких синтетичних рахунках вони обліковуються, відображаються (збираються в розрізі кореспондуючих рахунків) в одному регістрі. В цьому Журналі узагальнюються всі витрати на виробництво за елементами і статтями витрат. Для цього з графи “Усього” журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 до Журналу 5 переносяться дані про витрати підприємства, які за побудовою журналів відображені у відповідних регістрах.

При опрацюванні первинних облікових документів із заробітної плати і витрачання матеріальних ресурсів записи в регістрах обліку витрат здійснюються безпосередньо з первинних документів. Нарахована заробітна плата, витрачання матеріалів, відрахування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за напрямами витрат (по рахунках, субрахунках, статтях тощо) при відображенні даних у Журналі 5.

За кредитом рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” відображаються операції, пов’язані з нарахуванням працівникам підприємства основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. Операції з виплати заробітної плати та інші обороти за дебетом рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” відображаються в журналах 1, 3, 6, 7.

Інформація з розрахунків за не отриману в установлений для виплати з каси підприємства термін сума з оплати праці (розрахунків з депонентами) формується в реєстрі депонованої заробітної плати.

Підприємства, які не застосовують рахунки класу 8 “Витрати за елементами” у складі Журналу 5, ведуть розділ III “Витрати діяльності”.

Підсумки рядків відображають дані про фактичні витрати за напрямами (статтями) витрат операційної і надзвичайної діяльності, які накопичуються для складання звітності за період з початку року.

У розділі III підприємства вказують об’єкти витрат (види, групи продукції, послуг основного виробництва, об’єкти будівництва, допоміжні (підсобні) виробництва). У цьому розділі і розділах III А і III Б підприємства витрачання виробничих запасів можуть наводити за сумою їх облікової вартості та сумою розподілених транспортно-заготівельних витрат.

Підприємства, які застосовують одночасно рахунки класу 8 “Витрати за елементами” і класу 9 “Витрати діяльності” у складі Журналу 5 А, ведуть розділи III А “Витрати діяльності” і III Б “Витрати за елементами”.

Інформація про витрачання виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи тощо записується розділі III Б за складовими відповідних елементів витрат.

Підсумкові дані за розділами III А і III Б записуються до Головної книги.

Підсумкові дані розділу III Б переносяться у розділ III А до відповідної статті (напряму) витрат з кредиту рахунків 80 “Матеріальні витрати”, 81 “Витрати на оплату праці”, 82 “Витрати на соціальні заходи”, 83 “Амортизація”, 84 “Інші операційні витрати”.

У розділі III Б накопичуються дані за складовими елементів витрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) місяць. У розділі III А накопичуються дані про складові витрат діяльності (рахунки, субрахунки, статті) за період з початку звітного року. У розділі IV узагальнюються аналітичні дані про операції з товарами і торговою націнкою.

Інформація про виробничі запаси за синтетичними рахунками (або субрахунками) формується у Відомості 5.1 за центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями витрат (синтетичними рахунками або субрахунками обліку витрат). У відомості визначаються сума і рівень транспортно-заготівельних витрат (відхилень фактичної собівартості виробничих запасів від їх поточної облікової оцінки), а також фактична собівартість витрачених (вибулих) запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю.

Видаток виробничих запасів показується групуванням за кореспондуючими рахунками (субрахунками, статтями). Суми внутрішнього обороту (надходження, видаток) виробничих запасів (від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, зі складу в цех, з цеху в інший цех, склад тощо) за місяць виділяються окремими сумами і мають бути між собою рівними.

Журнал 6 призначено для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79).

У Відомості 6.1 накопичуються дані про окремі складові доходів підприємства.

У Журналі 7 відображаються операції про зміни у складі власного капіталу підприємства, про нарахування, одержання і витрачання забезпечень, майбутніх витрат і платежів та коштів цільового призначення (за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49). Відомості 7.1, 7.2, 7.3 забезпечують накопичення аналітичних даних щодо додаткового капіталу, використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат і платежів за період з початку поточного року.

Інформація в розрізі об’єктів позабалансового обліку формується у Відомості 8, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного року. За простою системою позиційним способом заносяться дані про надходження (одержання, надання тощо), вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об’єктів позабалансового обліку (орендовані основні засоби, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, устаткування, прийняте для монтажу, матеріали, прийняті для переробки, товари, прийняті на комісію, списана дебіторська заборгованість, невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей та ін.). На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об’єктів позабалансового обліку як результат підрахунків показників на початок місяця і записів за поточний місяць.

Підсумкові записи з журналів переносяться до Головної книги за кожним рахунком окремо.

Сума підсумків Журналу за горизонтальним підрахунком (сума рядків) дорівнює сумі підсумків цього самого Журналу за вертикальним підрахунком (сума граф).

Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, аркуші-розшифровки) за всіма господарськими операціями заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім того, ведуться окремо за операціями в іноземних валютах, – у відповідних вимірниках іноземної валюти.

Суб’єкти малого підприємництва можуть формувати інформаційні ресурси про свою господарську діяльність за спрощеною формою бухгалтерського обліку використовуючи один з таких варіантів:

– проста форма бухгалтерського обліку;

– форма бухгалтерського обліку з використанням (веденням) реєстрів обліку майна малого підприємства.

Для всіх підприємств є обов’язковим формування інформаційних ресурсів за бухгалтерськими рахунками класів 0-7. Інформаційні ресурси за бухгалтерськими рахунками класу 9 формуються всіма підприємствами, крім суб’єктів малого підприємництва, а також іншими організаціями, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть формувати інформаційні ресурси про витрати з використанням тільки рахунків класу 8 “Витрати за елементами” або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Система інформації рахунків бухгалтерського обліку - Довідник з економіки


Система інформації рахунків бухгалтерського обліку