СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

Тема. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

УРОК 47. СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

Цілі уроку: розглянути систему органічного світу як відображення його історичного роз­витку; розвивати аналітичне мислення; виховувати любов до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зобра­женням родинних зв’язків різних груп організмів, стадій ембріогенезу й палеон­тологічних знахідок.

Базові поняття й терміни: живі організми, еволюція, історичний

розвиток, систематичні категорії, цар­ства, надцарства.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Коли з’явилися основні систематичні групи?

2. Які особливості були притаманні екосистемам палеозою?

3. Які особливості були притаманні екосистемам мезозою?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

До сьогодні описано понад 2 млн. видів тварин, 0,5 млн. видів

рос­лин, близько 100 тис. видів грибів. Для збереження інформації про таку величезну різноманітність живі організми класифікують (сис­тематизують) – об’єднують у групи, керуючись певними критері­ями. Цим займається систематика – наука, яка вивчає й описує живі організми, а також установлює споріднені зв’язки між ними. Розрізняють штучну і природну системи. Основне завдання сучас­ної систематики – збудувати природну систему, тобто об’єднати філогенетично споріднені групи організмів на підставі даних палео­зоології, генетики, біохімії та інших наук. Таким чином, основний критерій природної системи – еволюційна спорідненість особин, а не подібність їх зовнішніх ознак (як у штучній).

Структурними одиницями системи є таксони – вид, рід, роди­на, ряд, порядок, клас, тип, царство. Усі таксони утворюють ієрар­хічну систему – кожний таксон включає таксони нижчого поряд­ку: тип – класи, клас – ряди і т. д. Найвищим систематичним таксоном у системі живого світу вважається царство. Іноді вжи­вається категорія надцарство. У цьому випадку всіх живих орга­нізмів групують у надцарство Прокаріоти й надцарство Еукаріоти. Прокаріоти представлені царствами Дроб’янки, до яких належать бактерії і синьо-зелені водорості, що не мають клітинного ядра, та Архебактерії. До надцарства Еукаріоти належать царства: Росли­ни, Тварини, Гриби. Проте, сучасна систематика виділяє набагато більше царств. Це стало наслідком появи нових методів досліджен­ня живих організмів, які дозволили більш докладно встановити ступінь родинних зв’язків між різними групами живих організмів і відстежити їх історичний розвиток.

Нові методи молекулярної біології та цитології дозволили під­твердити значну роль симбіогенезу в походженні багатьох великих таксонів. Так, походження еукаріотів супроводжувалося і горизон­тальним переносом генів, і декількома симбіогенезами з представ­никами різних груп прокаріотів.

Також виявилося, що нові систематичні групи можуть виника­ти шляхом утрати їх предковою формою якихось важливих ком­понентів. Так, утрата пластид водоростями призвела до утворення групи оомікотових грибів.

Докладний аналіз дозволив виявити групи поліфілетичного по­ходження, які зараз утворюють одну систематичну категорію, але походять від різних предкових форм. Яскравий приклад такої гру­пи – клас Ссавці. Протягом мезозойської ери існувало багато форм теріоморфних рептилій, які еволюціонували в напрямку набуття характерних ознак ссавців. Нащадки однієї з цих груп стали яйце­кладними ссавцями, а нащадки другої – сумчастими і плацентар­ними. Зараз ми об’єднуємо їх в один клас.

Дуже цікавою групою з цієї точки зору є рептилії. Протягом усієї історії цієї групи в її межах існувало дві лінії, які розвивалися паралельно і, можливо, взагалі були нащадками двох різних пред­кових форм. Перша лінія – теріоморфні плазуни – була панівною в кінці палеозою і стала предковою групою для ссавців. Друга лі­нія – завроморфні плазуни – панувала в мезозої і стала предко­вою для ящірок, змій, крокодилів, динозаврів, літаючих рептилій і птахів.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Які категорії виділяють у систематиці живих організмів?

2. Чи завжди організми, які належать до однієї систематичної групи, мають одного предка?

3. Яким чином можуть з’являтися нові систематичні групи?

4. Яку практичну користь приносить людині створення системи органічного світу?

V. Домашнє завдання
СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ