Системи обробки графічних зображень – Прикладне програмне забезпечення

Інформатика

Прикладне програмне забезпечення

Системи обробки графічних зображень

Комп’ютерна графіка – одна з галузей застосування комп’ютерів. Створення малюнків на комп’ютері відбувається за допомогою спеціально призначених програм – графічних редакторів.
Графічний редактор – прикладне середовище, призначене для створення і редагування графічних зображень.
Документом графічного редактора є малюнок. За принципами побудови графічні зображення бувають растрові, векторні, фрактальні.
Є редактори,

які підтримують як векторну, ­так і растрову графіку, завдяки вбудованим програмам для конвертації файлів з одного формату в інший.
Растрове зображення складається з маленьких однокольорових точок – пікселів (від англ. picture element – елемент картинки). Це найменший елемент растрового зображення, який характеризується кольором та яскравістю.
Растр – представлення зображення у вигляді двовимірного масиву пікселів, впорядкованих у рядки та стовпці.
Растрове зображення на екрані складається з рівних за величиною пікселів, які під час збільшення виглядають як квадратики. Для визначення
розміру растрового малюнка вказують кількість пікселей по вертикалі та горизонталі, наприклад  Системи обробки графічних зображень   Прикладне програмне забезпечення.
Растрові графічні редактори – Paint, Adobe Photoshop.
Формати зберігання растрових зображень: Bmp, Pcx, Tiff (для зберігання сканованих ­зображень), Psd, Jpeg, Gif, Fpx.
Векторне зображення складається з готових елементів (графічних примітивів): відрізків прямих, еліптичних дуг, фрагментів прямокутників, кіл тощо. Користувач створює один з об’єктів, змінює його параметри (розмір, положення, кут повороту), а комп’ютер креслить його вже зі зміненими характеристиками. Процес редагування у векторних графічних редакторах полягає в зміні параметрів графічних примітивів або додаванні нових об’єктів.
Векторні графічні редактори – CorelDraw.
Формати зберігання векторних зображень: Eps, Dcs, Pdf, Cdr, Cdx, Cmx, Cpx.
Фрактальне зображення, як і векторне, засноване на математичних обчисленнях. Од­нак базовим елементом фрактальної графіки є й сама математична формула, тобто ніяких об’єктів у пам’яті комп’ютера не зберігається і зображення формується виключно за рівняннями. У такий спосіб будують як найпростіші регулярні структури, що імітують природний ландшафт, так і тривимірні об’єкти.
Окремим предметом вважається тривимірна (3D) графіка, що вивчає прийоми та методи побудови об’ємних моделей об’єктів у віртуальному просторі. Як правило, в ній поєднуються векторний і растровий засоби формування зоб­ражень.
Тривимірна графіка знайшла широке застосування в таких галузях, як наукові розрахунки, інженерне проектування, комп’ютерне моделювання фізичних об’єктів, ігри тощо.

Графічний редактор Paint

Графічний редактор Paint – програма, яка постачається в комплекті з ОС Windows і призначена для створення та редагування растрових графічних зображень.
Paint є одновіконним редактором, тому вікно документа збігається з вікном програми.
Paint є OLE-сервером, і малюнки, які в ньому створені, можна вставляти в документи всіх стандартних додатків Windows.
Можливості Paint:
– малювання покажчиком миші довільних зображень;
– введення текстових написів вибраним шрифтом;
– зменшення, збільшення, зміна пропорцій малюнка або його частини;
– операції з фрагментами малюнка;
– додаткові операції (стирання ділянки малюнка, зміна кольорів, друк малюнка тощо).
Вікно програми окрім стандартних елементів має чотири спеціальні області: робоче поле, набір інструментів, меню інструмента, палітру кольорів.
Основні види графічних примітивів у Paint такі: лінія, прямокутник, округлений прямокутник, еліпс, крива, многокутник. Будування кожного графічного примітиву здійснюється рухом миші по діагоналі уявного прямокутника, в якому буде вписана фігура.
Головне меню. Пункт Файл містить набір операцій з файлами-малюнками, які не відрізняються від стандарту Windows: Создать, Открыть, Сохранить как та ін. Пункт Правка містить три групи команд: Отменить, команди з буфером обміну, Копировать в файл, Копировать из файла. За допомогою команди Bид можна керувати виведенням на екран елементів інтерфейсу і встановити масштаб перегляду малюнка.
У пункті Рисунок є команди для маніпуляцій з малюнком і його фрагментом. Команда Палитра дозволяє провести onepації з кольорами. При виборі інструмента з’являється його меню, за допомогою якого можна вибрати розмір інструмента або режими. Наприклад, при виборі інструментів Выделение произвольной области, Выделение і Надпись (Введення тексту) можна вибрати один із двох режимів роботи даного інструмента: непрозорий або прозорий фон. Якщо вибраний непрозорий фон, то під час переміщення фрагмент повністю накриває існуючий малюнок, тобто фон фрагмента використовується.
Операції з фрагментами зображення. Фраг­мент – це довільно виділена частина малюнка. Перед тим як почати роботу з фрагментом, його потрібно виділити. У Paint можна виділити прямокутну ділянку (інструмент на панелі інструментів) та довільну ділянку (інструмент на панелі інструментів).
До типових операцій належать масштабування (додавання або віднімання замальованих пікселів), інверсія кольору (заміна вибраного кольору на протилежний), повертання (повертання виділеного фрагменту за годинниковою стрілкою на 90, 180, 270 градусів, отримання дзеркального відображення); операції редагування: видалення фрагмента, зміна кольору, копіювання, перенесення, додавання написів.
Введення тексту в будь-яку ділянку малюнку можна здійснити за допомогою інструмента з меню інструментів та вибору потрібних параметрів шрифту з панелі атрибутів тексту, яка повинна з’явитися на екрані
Для друкування малюнка в Paint передбачені дві команди пункту віконного меню Файл: Макет страницы (дозволяє контро­лювати процес друку: встановити орієнтацію картинки; встановити поля на сторінці; встановити параметри принтера) та Печать.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Системи обробки графічних зображень – Прикладне програмне забезпечення - Довідник з інформатики


Системи обробки графічних зображень – Прикладне програмне забезпечення