Склад. Перенос слів

Склад. Перенос слів

Слово має стільки складів, скільки голосних звуків: джміль, со-неч – ко, не бес ний, мрі-я (але: мрій). При поділі на склади слід враховувати звукове значення букв я, ю, є, ї, адже в їхньому складі є відповідно а, у, е, і.

Відкритий склад закінчується на голосний звук: го ло ва, до-по-ма – га-ти.

Закритий склад закінчується на приголосний: без-хмар-ний, квітник.

Слова переносяться з рядка на новий рядок за складами, проте:

– не можна розривати буквосполучення дж, дз, що позначають один звук: кукуру – дза, пого

джуватися (хоч: під-земний, під-жи – вити – д належить до префікса, а з, ж до кореня);

– не можна відривати одну букву від кореня, префікса, другої основи складного слова: роз ораний, пре красний, при йшов, водо спад, а не розо – раний, прек – расний, прий – шов, водос – пад;

– не можна залишати на попередньому рядку чи переносити на наступний одну букву (Оде – са, ра – діо, а не О – деса, раді – о);

– не можна відривати ініціали від прізвища (І. Я. Франко, а не І. Я. – Франко, але повні імена та імена по батькові розривати для переносу дозволяється: Іван Якович – Франко) або

інші умовні скорочення, що до них належать (акад. – Шинкарук О. І., проф. – Стешенко, доц. – Литвиненко);

– м’який знак та апостроф повинні при переносі залишатися біля попередньої букви (редь ка, валер’ янка);

– не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать (XX ст., 50 ц, 1985 p., а не XX – ст., 50 – ц, 1985 – p.);

– не можна розривати абревіатури (ООН, АТС);

– не можна розривати умовні скорочення, граматичні закінчення, зв’язані з цифрами (вид-во, л-ра та ін., 3-й, 10-му);

– не переносяться на наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужка, лапки, що закривають попередній рядок, а також не залишаються відкритими в кінці попереднього рядка дужка, лапки.

ЗАПАМ’ЯТАЙ

Інколи при вимові якийсь із приголосних звуків у слові видається нечітким, сумнівним. Для правильного написання слова слід дібрати до нього таке спільнокореневе, у якому б після сумнівного приголосного йшов голосний: Вели день – Великодня, боро ба – боротися, ні ті – ніготь, про ба – просити.

СЛОВНИК

Склад – звук або кілька звуків, що утворюються одним поштовхом видихуваного повітря.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Склад. Перенос слів - Довідник з української мови


Склад. Перенос слів