Складання лінійних програм

2. Алгоритми з повторенням і розгалуженням

2.3. Складання лінійних програм

Лінійними програмами називають такі програми, в яких команди виконуються послідовно, одна за одною.

Правила запису математичних виразів

Майже в кожній програмі виконуватимуться обчислення, причому результати обчислень необхідно буде зберігати для подальшого використання.

Для цього існує оператор присвоєння. При його виконанні змінна, ім’я якої стоїть ліворуч від знаку ‘:=’, отримує значення виразу, записаного праворуч. Яким би складним

не був вираз, він має бути записаний у рядок.

Слід дотримуватися правил запису арифметичних виразів:

– порядок виконання дій змінюють за допомогою круглих дужок. За відсутності дужок пріоритет математичних операцій звичайний: спочатку зліва направо виконуються множення і ділення, потім – додавання і віднімання;

– не можна опускати знак операції множення: 5ab ⇒ 5*a*b;

– звичайні дроби записуються в рядок (зверніть увагу на дужки!):

– при необхідності у виразах використовуються стандартні функції або функції користувача (див. далі);

 Складання лінійних програм ⇒ 2* a – 5)/ (

3 + b)

 Складання лінійних програм

– аргументи функцій записуються в круглих дужках.

Деякі стандартні математичні функції

Функція sqr (x) обчислює квадрат значення аргументу х, тобто sqr (x)=x2=x*x.

Приклади

Математичний запис

Запис на Паскалі

Значення змінних

Результат

42

Sqr(4)

16

Х2

Sqr(х)

Х=13

169

(d+e)2

Sqr(d+e)

D=2, e=5

49

34 = (32)2

Sqr(sqr(x))

X=3

81

Функція abs(x) обчислює абсолютну величину (модуль) значення аргументу.

Приклади

Математичний

Запис

Запис на Паскалі

Значення змінних

Результат

|12|

Abs(12)

12

|-12|

Abs(-12)

12

|x + y|

Abs(x+y)

X=3, y=-5

2

|x| + |y|

Abs(x)+abs(y)

X=3, y=-5

8

Стандартні процедури для введення та виведення даних

Більшість програм передбачають введення (наприклад, з клавіатури) користувачем певних даних та виведення результатів роботи (зокрема, на екран монітора).

Мова Паскаль надає всі необхідні засоби для реалізації введення та виведення у програмах.

У попередньому параграфі для цього були використані процедури Readln та Writeln.

Розглянемо детальніше роботу цих та інших процедур.

Введення даних забезпечується викликом процедур Read та Readln. Якщо передбачається введення кількох значень (наприклад, Read(a, b,c)), то їх можна ввести в одному рядку, відділяючи “пропуском”, а в кінці натиснути Enter.

Можна вводити кожне значення окремо, натискаючи щоразу Enter. Змінні одержують свої значення послідовно: спочатку а, потім b і останньою – с.

Введення даних з окремого рядка виконується за допомогою процедури Readln.

Для виведення повідомлень, значень змінних та виразів використовують процедури Write та Writeln. Дія процедури Writeln відрізняється тим, що після виведення курсор переводиться на новий рядок.

Усі параметри процедури виведення розділяються комами.

Приклад при a=2, b=3

Writeln(a, b); на екрані: 23

Writeln (‘ a=’,a); на екрані: а=2

Writeln (‘a=’,a, ‘b=’,b); на екрані: a=2b=3

Writeln ( ‘ a+b= ‘ , a+b) ; на екрані: a+b=5

Для одержання результатів у вигляді таблиць, колонок використовують форматоване виведення. При цьому після елемента списку виведення через двокрапку вказується кількість позицій на екрані для виведення її значення.

Якщо позицій більше ніж потрібно, то вони заповнюються пропусками ліворуч від значення.

Приклад

Writeln (a: 5,b:3) ; на екрані: 2 3

Writeln(‘a+b=’,a+b:4); на екрані: a+b= 5

Процедура виведення Writeln без параметрів використовується для переведення курсора на новий рядок та виведення порожніх рядків.

Приклад

Скласти програму для обчислення значення виразу y=| х2-2 |+3. Значення змінної х ввести з клавіатури.

Розв’язування

Program Example;

Var x, y:integer;

Begin

Write(‘x = ‘);

Readln (x);

Y: = abs (sqr (x) -2) + 3;

Writeln (‘y = ‘, y);

End.

Питання для самоконтролю:

1. Які правила запису арифметичних виразів мовою Паскаль?

2. Запишіть вираз у = |х| мовою програмування Паскаль.

3. Запишіть вираз z = |х – 2| +3х8 мовою програмування Паскаль.

4. Запишіть вираз a = 6b2 + |b – 3| 3 – 15 мовою Паскаль.

5. Що означає команда Writeln (‘a, b = ‘)?

6. Які дії виконуються командою Readln (a, b)?

7. За допомогою якої функції обчислити квадрат числа х?

8. Які процедури забезпечують введення даних?

9. Які процедури забезпечують виведення даних?

10. Чим відрізняється команда Writeln від Write?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Складання лінійних програм - Інформатика


Складання лінійних програм