Соціальні норми та інститути

Філософія посбіник

Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

§ 3. Найпоширеніші моделі структури суспільства

Соціальні норми та інститути

Соціальні норми – це загально визначені правила, зразки поведінки та діяльності індивідів і соціальних груп. Соціальні норми визначають межу допустимої поведінки індивідуума, соціальної групи, організації. Суттєвою рисою будь-якої норми є корисність та обов’язковість реалізації у поведінці людей.

Існують різні класифікації соціальних норм: за походженням, за характером зміни структури, залежно

від періоду формування, за функціональною та інформаційною природою, за механізмом детермінації, з погляду організації та управління системними процесами, за умовами функціонування, за масовістю тощо. Найчастіше соціальні норми поділяють на соціальні приписи та правила. Соціальні приписи – це норми, які визначають соціальне становище індивіда, а технічні правила – регулюють взаємодію людини й природи. Серед соціальних приписів фігурують право, звичай, правила пристойності, мода, мораль. Для правових норм характерні: текстуальне закріплення, чіткий і однозначний опис варіантів поведінки
або її меж, наявність чітко сформульованої санкції, забезпечення її дотримання. Соціальні норми можуть змінюватися під впливом трансформаційних процесів у суспільстві, які пов’язані з динамікою ціннісних орієнтацій серед різноманітних верств населення. Зокрема, сучасний дискурс справедливості зорієнтований на пошук шляхів розв’язання проблеми визначення соціальних норм.

Еволюція суспільних норм сприяє формуванню і трансформації соціальних інститутів. Соціальний інститут – суттєвий елемент структури соціуму, важлива форма організації та регулювання суспільного життя. Соціальні інститути виконують функцію упорядкування відносин між індивідами, їхньої діяльності та поведінки в суспільстві. Соціальні інститути – це сукупність установ, що відповідають структурі цього суспільства, а також сукупність соціальних норм та культурних взірців, що визначають стійкі форми соціальної поведінки. За структурою та соціальною роллю інститути поділяють на економічні, політичні, виховні тощо. До економічних належить, наприклад, інститут приватної власності, до політичних – держава, партії, інститут громадянського суспільства, до виховних – інститут сім’ї. За визначенням А. Гелена, інститут є стабілізаційним явищем у суспільному житті. Суспільство не може успішно функціонувати без інституціонального регулювання, адже порушення у межах хоча б одного соціального інституту призводять до суттєвих змін в усіх сферах суспільного життя. Тому стабільна нормативна структура інститутів у рамках модерного суспільства виконувала функції стабілізації пове-дінки, була основою соціально-інтегративних процесів. Суттєві зміни нормативної структури постмодерного суспільства спричинили формування нового типу суспільних відносин. Суспільство постмодерну досить тяжко розглядати як сукупність організованих інститутів у зв’язку із трансформацією суспільних норм та цінностей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Соціальні норми та інститути - Довідник з філософії


Соціальні норми та інститути