СПИННИЙ МОЗОК – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

СПИННИЙ МОЗОК

Спинний мозок (medulla spinalis) дорослої людини – це дов­гий тяж майже циліндричної форми, дещо сплощений у передньо-задньому напрямі, який на рівні верхнього краю першого шийного хребця (атланта) переходить у довгастий мозок, а внизу на рівні II поперекового хребця закінчується мозковим конусом (рис. 109). Від останнього відходить термінальна нитка (залишок емб­ріональної нервової трубки з мозкови­ми оболонками), що прикріпляється до II копчикового хребця.

Спинний мозок розташований у хребетному каналі, повторюючи вигини хребта. У центрі його проходить спинномозковий ка­нал, навкруги якого зосереджена сіра речовина – скупчення нервових клі­тин, які створюють контур метелика. Сіра речовина оточена білою речови­ною – скупченням пучків відростків нервових клітин.

 СПИННИЙ МОЗОК   НЕРВОВА СИСТЕМА   ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВЯ

Рис. 108. Синапс між закінченням рухового нервового волокна (аксона) і сприймаючою клітиною: 1 – дендрит; 2 – гладкий ендоплазматичний ретикулум; З – ядро; 4 – ядерце; 5

– шорсткий ендоплазматичний ретикулум; 6 – клітинна мембрана; 7- мікротрубочки; 8- мітохондрія; 9 – синаптичний пухирець; 10 – зворотнє поглинання; 11 – синапс; 12 – рецептори для медіатору; 13 – викид медіатору; 14 – аксон.

У сірій речовині розрізняють пе­редні, задні і бічні роги. У передніх рогах залягають рухові нейрони, в за­дніх – вставочні, які здійснюють зв’я­зок між чутливими і руховими нейронейронами. Чутливі нейрони лежать зовні тяжа, в спинно­мозкових вузлах по ходу чутливих нервів. Від рухових нейронів передніх рогів відходять довгі відростки – аксони (від грец. axon – вісь), створюючи передні корінці, які продовжуються далі в рухові нервові волокна. До задніх рогів підходять аксони чутли­вих нейронів, формуючі задні корінці, які поступають у спинний мозок і передають туди збудження з периферії. Тут збудження перемикається на вставочний нейрон, а від нього – на короткі відростки рухового нейрона, з якого потім по аксону йде повідом­лення до робочого органу.

 СПИННИЙ МОЗОК   НЕРВОВА СИСТЕМА   ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВЯ

Рис. 109. Центральна нервова система: а – спинний мозок (загальний вигляд): 1 – нижній кінець головного мозку; 2 – межа між головним (довгастим) і спинним мозком; З – шийне і 5 – поперекове потовщення спинного мозку; 4 – задня поздовжня борозна; 6 – кінцева нитка; б – головний мозок (поздовжній розріз): 1 – права півкуля; 2 – перемичка між півкулями; 3 – проміжний мозок; 4 – епіфіз; 5 – середній мозок; 6 – мозочок; 7 – довгастий мозок; 8 – міст; 9 – гіпофіз; в – частина спинного мозку (у верхній частині біла речовина видалена); 1 – передній корінець спинномозкового нерва; 2 – спинномозковий нерв; 3 – спинномозковий вузол; 4 – задній корінець спинномозкового нерва; 5 – задня поздовжня борозна; 6 – спинномозковий канал; 7- сіра речовина; 8- біла речовина; 9 – передня поздовжня борозна.

У міжхребцевих отворах рухові та чутливі корінці з’єдную­ться, утворюючи змішані нерви, які потім розпадаються на пе­реднє і заднє віття.

Кожна з них складається з чутливих і рухових волокон. Та­ким чином, на рівні кожного хребця від спинного мозку в обидві сторони відгалужується всього 31 пара спинномозкових нервів змішаного типу. Біла речовина спинного мозку утворює провідні шляхи, які йдуть уздовж спинного мозку, сполучаючи як окремі його сегменти один з одним, так і спинний мозок з головним. Одні провідні шляхи називаються висхідними або чутливими, які пе­редають збудження в головний мозок, інші – низхідними або ру­ховими, які проводять імпульси від головного мозку до певних сегментів спинного мозку.

Функції спинного мозку. Спинний мозок виконує дві функ­ції – рефлекторну й провідникову.

Кожний рефлекс здійснюється за допомогою строго певної ді­лянки центральної нервової системи – нервового центру. Нерво­вим центром називають сукупність нервових клітин, розташова­них у одному з відділів мозку і регулюючих діяльність якого-небудь органу або системи. Наприклад, центр колінного рефлексу знаходиться в поперековому відділі спинного мозку, центр сечо­випускання – в крижовому, а центр розширення зіниці – у вер­хньому грудному сегменті спинного мозку. Життєво важливий руховий центр діафрагми локалізований в III-IV шийних сегме­нтах. Інші центри – дихальний, судиноруховий – розташовані в довгастому мозку. Надалі будуть розглянуті ще деякі нервові центри, які контролюють ті або інші сторони життєдіяльності організму. Нервовий центр складається зі вставочних нейронів. У ньому переробляється інформація, яка поступає з відповідних рецепторів, і формуються імпульси, що передаються на виконую­чі органи – серце, судини, скелетні м’язи, залози тощо. У резуль­таті їх функціональний стан змінюється. Для регуляції рефлексу, його точності необхідна участь і вищих відділів центральної нер­вової системи, включаючи кору головного мозку.

Нервові центри спинного мозку безпосередньо пов’язані з ре­цепторами і виконуючими органами тіла. Рухові нейрони спинно­го мозку забезпечують скорочення м’язів тулуба і кінцівок, а та­кож дихальних м’язів – діафрагми і міжреберних. Крім рухових центрів скелетної мускулатури в спинному мозку знаходиться низка вегетативних центрів.

Ще одна функція спинного мозку – провідникова. Пучки не­рвових волокон, створюючи білу речовину, сполучають різні відділи спинного мозку між собою і головний мозок із спинним. Розрізняють висхідні шляхи, які несуть імпульси до головного мозку, і низхідні, які несуть імпульси від головного мозку до спинного. Першими шляхами збудження, яке виникає в рецепто­рах шкіри, м’язів, внутрішніх органів, проводиться по спинно­мозкових нервах у задні корінці спинного мозку, сприймається чутливими нейронами спинномозкових вузлів і звідси прямує або в задні роги спинного мозку, або у складі білої речовини дося­гає стовбура, а потім кори великих півкуль. Низхідні шляхи про­водять збудження від головного мозку до рухових нейронів спин­ного мозку. Звідси збудження по спинномозкових нервах переда­ється до виконуючих органів.

Діяльність спинного мозку знаходиться під контролем голо­вного мозку, який регулює спинномозкові рефлекси


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СПИННИЙ МОЗОК – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я - Довідник з біології


СПИННИЙ МОЗОК – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я