СПОЛУЧЕННЯ БУКВ ЙО, ЬО

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 35. СПОЛУЧЕННЯ БУКВ ЙО, ЬО

Про те, коли у словах пишемо буквосполучення йо, а коли – ьо, та взагалі про правильну вимову

Прочитайте речення. Знайдіть і вимовте вголос слова зі сполученнями букв йо, ьо. Простежте, яке із цих сполучень пишемо на початку складу, а яке – в кінці складу.

1. Степова далечінь знемагала в надвечірньому сонці, а тут все було ще соковитим, як ранньою весною (О. Гончар). 2. А ввечері, ще й сонце не зайшло, батальйон уже відвечерявся і знову шикувавсь: на цілу ніч мав бути

марш та бойові навчання (О. Гончар ).

 СПОЛУЧЕННЯ БУКВ ЙО, ЬО

278 І. Прочитайте слова вголос, правильно вимовляючи приголосні, м’якість яких позначено знаком м’якшення.

Льодовик, павільйон, йогурт, районний, Валерійович, дзьоб, ознайомлення, войовничий, польовий, третього.

ОРФОГРАМА

Сполучення букв йо, ьо

II. Поділіть слова на склади і запишіть. Підкресліть орфограму “сполучення букв йо, ьо”, поясніть написання.

279 І. Спишіть слова, вставляючи сполучення йо чи ьо. Підкресліть орфограму. Перевірте написання за допомогою орфографічного словника.

Л..тчик, л..дяний, під..м,

трет..го, бо..вий, пол..вий, зна..мий, бад..рий, міль..н, медаль..н, га..к, ..рж, буль..н, павіль..н, ма..р, Вороб..в, син..го, кур..з, ранн..го, ..дування, дз..бик, сер..зно, вол..вий, Корол..в, обідн..го.

280 II. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Виконайте це завдання за варіантами. До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневе зі сполученням букв йо чи ьо. Якщо хоча б один учень з вашого варіанта правильно добере слово, то ваш варіант одержить один бал.

Для першого варіанта. Працювати, сім, гай, поле, лід, синіти, літати.

Для другого варіанта. Хвилюватися, три, бій, воля, колір, ранковий, воювати.

І. Спишіть речення, вставляючи на місці крапок сполучення букв йо чи ьо та розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми.

1. Тихо пл(е, и)ве блакитними річками л..н (М. Коцюбинський). 2. Є тисячі доріг, міль..н ву(з, с)ьких ст(е, и)жинок, є тисячі ланів, але один лиш мій (В. Симоненко). 3. Усе лякало нас: трава, що тихо ма..ріла, і гаю дал(ь)н..го стіна, що в за-

Ході горіла (Леся Українка). 4. Над яром явір тонкостанний калині сл..зи вит(е, и)рав (Д. Іванов). 5. Буде ще після ц..го простір лиману*, і віт(е, и)р попутний, і біла зам(е, и)тіль ча..к над головою (О. Гончар).

* Лиман – затока з морською водою або озеро поблизу моря.

II. Визначте частини мови й підкресліть члени речення в першому реченні Поясніть уживання розділових знаків в останньому реченні.

282 Уявіть, що ви літньої пори йдете лісовою стежкою. Що ви відчуваєте? Що бачите навкруги? Про що думаєте? Розкажіть про це. Завершіть свою розповідь висловлюванням про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використайте в тексті слова із сполученнями букв йо, ьо, а також слова в переносному значенні.

ДОВІДКА. Мальовничий, бадьорий, схвильований, кольоровий, тьохкати, майоріти, літнього, надвечірнього, раннього, його, сьогодні, цього, тьохкати, синьою.

 СПОЛУЧЕННЯ БУКВ ЙО, ЬО

І. Шишкін. Ліс-осичник


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СПОЛУЧЕННЯ БУКВ ЙО, ЬО - Українська мова


СПОЛУЧЕННЯ БУКВ ЙО, ЬО