СТАНИ СУСПІЛЬНІ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СТАНИ СУСПІЛЬНІ – традиційні, порівняно замкнуті соціальні групи доіндустріального суспільства, що різняться успадкованими: юридично фіксованим статусом, правами, обов’язками та моральними нормами. У соціальній структурі доіндустріального суспільства С. с. пов’язані з класовим поділом, але їх численність переважає, як правило, численність класів, оскільки вони мають розмаїття форм і засобів позаекон. примусу. Формування С. с. – тривалий процес, перебіг якого варіювався в різних

суспільствах і пов’язаний з формуванням та закріпленням у праві майнової нерівності й соціальних функцій. Порівняно з кастами як своєрідною вихідною становою формою, де принцип спадковості абсолютний, у С. с. цей принцип не є єдиним – належність до певного С. с. може купуватися, даруватися верховною владою тощо.

У Європі клас, зразком станової організації є Франція – з XIV ст. до Великої франц. революції – з поділом на ієрархізовані С. с. – духовенства, дворянства і третього стану. Кожен С.

с. надсилав своїх представників до органів станового представництва – Генеральних штатів; мав свої чітко окреслені права, привілеї та обов’язки (скажімо, перші два С. с. були звільнені від держ. податків, мали переважне право доступу до держ. посад, свій стиль життя тощо). У слов’ян становий поділ досить чітке вираження дістав у Росії, де формування С. с. триває з сер. XVI ст. – з поч. об’єднання земель в одну державу – від на поч. строкатого і дрібного станового поділу до поступового зміцнення стану дворянства й одночасного збільшення неповноцінності інших С. с. З часів Маніфесту про вільність дворянства (1762) й Жалуваної грамоти дворянству (1785) у Росії встановився становий поділ на дворянство, духовенство, селянство, купецтво і міщанство, що проіснував до Лютневої революції 1917 р. В Азії поділ на С. с. отримав розмаїті форми – від жорсткої кастової системи в Індії до майже повної відсутності станових ознак у Бірмі. З переходом до індустріального суспільства в міру того, як ієрархія спадкових, з особистісними моментами, залежностей поступається місцем юридичній рівності всіх перед законом, поділ на С. с. розпадається, зберігаючись лише в залишковій формі.
СТАНИ СУСПІЛЬНІ