Стилістика означено-особових речень

Стилістика української мови

Стилістика означено-особових речень

Своєрідну синтаксичну і стилістичну сутність мають означено-особові речення – такі комунікативні структури, в яких виконувач дії мислиться означено, а головний член речення виражається дієсловом у формі 1-ї або 2-ї особи – однини чи множини теперішнього, майбутнього часу або наказового способу (пишу, пишеш, пишемо, пишете; писатиму, писатимеш, писатимемо, писатимете; буду писати, будеш писати, будемо писати, будете писати; пиши, пишімо, пишіть) або формою доконаного

виду цього ж дієслова (напишу, напишеш, напишемо, напишете, напиши, напишімо, напишіть).

До цих речень у мовленні здебільшого вдаються тоді, коли немає потреби в логічному виділенні особи (осіб) у таких займенникових формах, як форми 1-ї або ї особи однини чи множини: я, ти, ми, ви: Люблю тебе; Читай голосніше!; пор.: Я люблю тебе; Ти читай голосніше (двоскладні речення, акцентується підмет-займенник я і ти). Односкладне речення більш стисле, економніше. В цьому полягає його стилістична індивідуальність, а на цій основі й комунікативна потреба в односкладних означено-особових реченнях. Отже, односкладні означено-особові

речення (Працюю), з одного боку, і двоскладне речення (Я працюю) – з другого, семантично тотожні, але розрізняються структурно й стилістично. Це паралельні, синонімічні, але синтаксично повні конструкції. Неповнота граматичної будови односкладних означено-особових речень створюється не пропуском займенника я, ти, ми, ви (відсутність їх – типова синтаксична ознака цих речень), а відсутністю (пропуском, випущенням) дієслова або дієслова із синтаксично залежним від нього словом (словами): Вранці вже й оратимемо свій наділ. – Панську землю? – вражено запитала Докія… – Ні, не панську. Свою! (М. Стельмах). Лише виділені односкладні означено-особові речення синтаксично неповні. Своєрідність їх стилістики полягає передусім в економній, але дуже характерній формі вираження певної думки. Синтаксично повні односкладні означено-особові речення майже з однаковою активністю використовуються в усіх стилях мови.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Стилістика означено-особових речень - Довідник з української мови


Стилістика означено-особових речень