Столичний район

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ

§42. Столичний район

Географічна розминка

Поміркуйте, чому район має назву Столичний.

Згадайте, що таке екологічна ситуація, спираючись на знання з фізичної географії України.

Склад та економіко-географічне положення району. Столичний район виправдовує назву, бо сформувався навколо міста Києва – столиці України, що є потужним ядром його господарського тяжіння. До складу району входить Київська, Житомирська і Чернігівська області (мал.

138). Регіон охоплює територію в 90,7 тис. км2. Сусідське положення району досить вигідне. Він межує з Центральним, Подільським, Північно-Східним районами України, з країнами ближнього зарубіжжя – Росією і Білорусією, з якими існують тісні господарські зв’язки. Економіко-географічне положення Столичного району вигідне ще й тим, що він розташований на перехресті важливих транспортних магістралей, його перетинає річка Дніпро – головна водна артерія не лише району, а й усієї країни. Наявність на території району столиці держави також сприяє розвиткові району, адже місто Київ, виконуючи політичні,
промислові, культурні, науково-освітні й інші функції, притягує до району різноманітні ресурси – матеріальні, фінансові, людські.

Негативним у розміщенні регіону є сусідство з Чорнобильською атомною електростанцією, аварія на якій значно погіршила екологічну ситуацію району.

Реалії сьогодення

Наслідки аварії. За оцінками експертів, через аварію зазнали забруднення ландшафти району. У зону сильного забруднення потрапили й окремі родовища корисних копалин Житомирської області, які мали велике господарське значення. Серед них, Овруцьке родовище кварцитів, Стремигородське родовище фосфоритів – одне з нечисленних в Україні, частково в зону забруднення потрапили відомі родовища ільменітових (цирконієвих) руд у долині річки Ірша. Повністю виведені з господарського користування Народницький район Житомирської області та Прип’ятський район Київської області.

 Столичний район

Мал. 139. Малинський каменедробильний завод

Населення. Демографічні особливості в районі складні, оскільки в останнє десятиліття коефіцієнт природного приросту населення є стабільно від’ємним. За офіційною статистикою кількість населення району становить понад 7,0 млн осіб, хоча проживає людей трохи більше, що пов’язано з міграцією. До району в пошуках роботи приїздить значна кількість працездатного населення з інших регіонів країни. Своєрідним магнітом трудової міграції є м. Київ. У районі спостерігається стійка тенденція зменшення сільського населення і зростання міського, а також швидке старіння населення. Наприклад, у Чернігівській області кожна третя людина – пенсійного віку. Швидко змінюється структура зайнятості населення на користь галузей невиробничої сфери.

Природні умови й ресурси. Столичний район загалом мало забезпечений природними ресурсами для розвитку промисловості. Особливо дефіцитними є паливно-енергетичні ресурси, які доводиться імпортувати з Росії (газ та нафту) і завозити з Донбасу (кам’яне вугілля). Важливими мінерально-сировинними ресурсами району є родовища будівельного каменю в Житомирській області та інших будівельних матеріалів (мал. 139).

Практичне завдання

Визначте, користуючись картою атласу, де у Столичному районі розміщені родовища корисних копалин. Перелічіть будівельні матеріали, які є на території району.

Розташування району в межах зони мішаних і широколистих лісів (в Українському Поліссі) і лісостепу є сприятливим чинником для розвитку сільськогосподарського виробництва. Грунтово-кліматичні умови цілком задовольняють потреби галузей рослинництва і тваринництва, що тут розвиваються.

Столичний район характеризується також сприятливими умовами для відпочинку і лікування населення.

Особливості розвитку господарства. У господарському комплексі України Столичний район посідає одне з провідних місць і за господарським спрямуванням є індустріально-аграрним. Частка промисловості району в загальноукраїнському промисловому виробництві становить понад 10 %, а частка сільського господарства – понад 13,0 %. На район припадає близько 19 % валового національного доходу країни.

Порівняно з іншими районами в Столичному районі нижча частка матеріаломістких галузей виробництва, однак висока частка енергоємних галузей, що потребує структурних змін в господарстві на користь наукомістких галузей і галузей сфери послуг. Такі зміни інтенсивно відбуваються на сучасному етапі. Галузями промисловості, що стабільно розвиваються в Столичному районі є електроенергетика, машинобудування, хімічна та нафтохімічна промисловість, хіміко-фармацевтична, лісова галузі, промисловість будівельних матеріалів. Розвиток цих галузей зумовлений насамперед наявністю кваліфікованих трудових ресурсів, наукової бази і попитом на продукцію галузей.

Найбільшу частку в машинобудуванні має виробництво оптичних і оптико-механічних приладів, радіовимірювальних приладів, авіаційне машинобудування. Концентрація машинобудівних підприємств і хіміко-фармацевтичної галузі спостерігається в м. Києві. Хімічна промисловість представлена багатьма підгалузями, зокрема виробництвом шин і гумотехнічних виробів, підприємства яких зосереджені в Київській області. Промисловість будівельних матеріалів і деревообробна промисловість є галуззю спеціалізації всіх областей району і м. Києва. Електроенергію на території району виробляють Трипільська ГРЕС, Білоцерківська ТЕЦ, Київська ГЕС.

Крім названих, галузями спеціалізації Столичного району є й такі, як мікробіологічна, медична, зокрема виробництво медапаратури, поліграфічна, фарфоро-фаянсова галузі, більшість з яких є наукомісткими та орієнтуються на кваліфіковану робочу силу.

Проблема

У Столичному районі практично немає підприємств металургійного комплексу, хоча є споживач – машинобудування. Останнім часом розглядається проект побудови заводу з виплавки сталі у м. Біла Церква, що викликало значний опір з боку населення міста. Висловіть свій погляд на дану проблему. Запропонуйте способи її вирішення.

Регіональне значення має харчова та легка галузі промисловості, для яких в районі є сировинна база сільськогосподарської продукції. Профільними галузями харчової промисловості є м’ясна, молочна, борошномельна, круп’яна, цукрова, маслосироробна, кондитерська (мал. 140) та ін. Експортне значення має виробництво пива, горілчаних і безалкогольних напоїв, комбікормів тощо.

 Столичний район

Мал. 140. Кондитерська корпорація ROSHEN – один з лідерів національного ринку кондитерських виробів

Сільське господарство району відрізняється високими виробничими показниками, оскільки в ньому є потужний споживач продукції – населення міста-мільйонера Києва. У рослинництві район спеціалізується на вирощуванні картоплі, цукрових буряків і зернових культур. Тваринництво представлене скотарством, свинарством і птахівництвом, що останнім часом розвивається дуже швидкими темпами.

Транспорт району представлений практично всіма видами, він повно і своєчасно задовольняє потреби в господарських і пасажирських перевезеннях. Важливу роль у перевезенні пасажирів здійснює міський електротранспорт, зокрема метро в м. Києві.

Столичний район має економічні зв’язки з усіма районами України і з багатьма країнами світу. Безумовним лідером у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є Київ.

Реалії сьогодення

Лідер зовнішньоекономічних зв’язків. Київ підтримує зв’язки майже з 60 країнами. Основні форми співробітництва – створення спільних підприємств, зовнішня торгівля товарами і послугами, інвестування, науково-технічна співпраця. У місті зосереджено понад 20 % усіх підприємств, що експортують продукцію, і майже 30 % тих, що імпортують. Імпорт товарів і послуг перевищує експорт майже на 1 млрд дол. На м. Київ припадає значна частка усіх інвестицій країни.

Найбільші міста району. Це Київ, Чернігів і Житомир. Порівняно великими містами в Київській області є Біла Церква, Фастів, Бровари, Бориспіль та ін.

Київ є потужним промисловим вузлом не тільки Столичного району, а й усієї України, де розвиваються машинобудування, хімічна, легка і харчова галузі промисловості. Київ відомий авіаційною, електронною промисловістю, транспортним машинобудуванням, виробництвом устаткування для багатьох галузей. У сучасну інформаційну епоху зросла роль Києва як найбільшого в Україні виробника науково-технічної інформації.

Київ завжди був і залишається духовною столицею України, тут відбулося хрещення Русі. Віддавна Київ – найбільший культурний центр України, багатий пам’ятками архітектури, музеями та іншими культурними закладами.

Біла Церква – важливий історичний, промисловий, рекреаційний центр району. Тут зосереджено машинобудування, хімічна, харчова галузі промисловості. Також здійснюється рекреаційна діяльність на базі лікувальних радонових вод і мальовничих ландшафтів дендропарку “Олександрія” (мал. 141), що розкинувся на берегах Росі.

 Столичний район

Мал. 141. Дендропарк “Олександрія”

 Столичний район

Мал. 142. ВАТ “Хімволокно”

Чернігів – важливий багатогалузевий центр Столичного району. Провідними галузями промисловості є легка, харчова, машинобудування, хімічна, лісова. Провідними підприємствами міста є завод радіоприладів, ВАТ “Хімволокно” (мал. 142), фабрика гумовотехнічних виробів, ВАТ “Чернігів-меблі”, фабрика музичних інструментів, картонна і багато ін. Останніми роками потужно розвивається рекреаційно-туристична діяльність на базі цікавих історико-культурних об’єктів. . . .

Житомир – багатогалузевий промисловий вузол, спеціалізацією якого є машинобудування (виробництво електровимірювальних приладів, автозапчастин, металоконструкцій тощо), легка промисловість (виробництво льону та панчішно-шкарпеткових виробів), промисловість будівельних матеріалів, хімічна, деревообробна та багатогалузева харчова промисловість. Об’єктами туризму є численні музеї та архітектурні пам’ятки.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Столичний район сформувався навколо міста Києва – столиці України.

Район у цілому має вигідне економіко-географічне положення.

Забезпеченість мінерально-сировинними ресурсами в районі недостатня.

Район посідає провідне місце в господарському комплексі країни.

Галузями спеціалізації району є машинобудування, хімічна, легка, харчова промисловість і багатогалузеве сільське господарство.

Район має економічні зв’язки з усіма районами України та з багатьма країнами світу.

Ключові терміни і поняття

Економіко-географічне положення галузі спеціалізації промисловий вузол промисловий центр

Самоперевірка

Оцініть роль м. Києва в розвитку Столичного району і всієї країни.

Поясніть, чому в районі потрібно здійснювати зміни в структурі господарства на користь галузей саме невиробничої сфери.

Порівняйте галузі спеціалізації Чернігівської і Житомирської областей району, виділіть спільні й відмінні риси в розвитку господарства.

Назвіть ті риси Столичного району, які сприяють його розвитку і які гальмують його.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Столичний район - Географія


Столичний район