СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Розділ 6. Текстовий процесор LIBREOFFICE WRITER

6.2. СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

1. Як увести велику літеру? Символи верхнього регістру? Як змінити мову введення тексту?

2. Назвіть клавіші редагування. Поясніть їх призначення.

3. Які помилки вам траплялися на уроках української мови? Як ви їх виправляли?

СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

Створити новий документ у текстовому процесорі Writer можна кількома способами. З одним з них ви вже ознайомилися – під час запуску програми Writer відкривається вікно

програми з новим порожнім документом, і користувач може одразу починати вводити потрібний текст.

Якщо вікно програми Writer уже відкрито, то новий документ можна створити, виконавши алгоритм:

1. Відкрити меню Файл.

2. Вибрати команду Створити.

3. Вибрати команду Текстовий документ.

 СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Рис. 6.5. Вікно створення нового документа

Створити новий документ можна також, вибравши кнопку Створити СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ на панелі інструментів Стандартна або натиснувши сполучення клавіш Ctrl + N.

Під час опрацювання нового документа доцільно дотримуватися такої послідовності

операцій (рис. 6.6):

 СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Рис. 6.6. Послідовність операцій під час опрацювання новою документа

УВЕДЕННЯ ТЕКСТУ З КЛАВІАТУРИ

Традиційно введення тексту в текстовий документ здійснюється з клавіатури. При цьому текст уводиться користувачем послідовно – літера за літерою, слово за словом, речення за реченням. Цей процес є досить копітким і трудомістким.

Ви вже маєте деякий досвід уведення тексту в клавіатурному тренажері, у текстових написах у графічному редакторі та на слайдах у презентаціях. І знаєте, що текст уводиться в тій позиції, де розміщено текстовий курсор.

Під час уведення тексту з клавіатури потрібно дотримуватися таких правил:

– між словами потрібно уводити тільки один пропуск;

– перед розділовими знаками (такими як ; : . , ! пропуск не ставиться, а після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац (винятком є кома, що відділяє цілу та дробову частину в десяткових дробах, – у такому разі після коми пропуск не ставиться);

– після відкриваючих і перед закриваючими дужками { } [ ] ( ) і лапками ” ” ” ” пропуск не ставиться;

– дефіс у словах уводиться без пропусків;

– перед тире і після нього вводяться пропуски;

– для запобігання розриву деякої фрази в кінці рядка між словами слід вводити нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск);

– перехід на новий рядок відбувається автоматично, тобто, коли текст досягає останньої позиції рядка, курсор автоматично переходить на новий рядок. При цьому слово, яке не вмістилося в попередньому рядку, автоматично переноситься на наступний;

– для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter;

– для переходу на новий рядок у межах одного абзацу (наприклад, під час введення вірша) треба вводити розрив рядка (Shift + Enter);

– перехід на нову сторінку текстового документа здійснюється автоматично.

ЕЛЕМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Після введення тексту користувачеві, як правило, доводиться редагувати текст, виправляючи в ньому помилки, допущені під час уведення.

До елементарних операцій редагування тексту в текстовому документі належать операції видалення, вставлення та замінювання символів. Виконуються вони так само, як і під час редагування текстового напису в графічному редакторі та текстового об’єкта в презентаціях:

– для видалення символів зліва від курсора використовується клавіша Backspace, а справа від курсора – клавіша Delete;

– для вставлення символів у текст необхідно розпочати їх уведення в потрібне місце тексту (режим вставлення).

Крім режиму вставлення, існує режим замінювання, у якому під час уведення тексту символи, що розміщені праворуч від курсора, замінюються на нові. Переключення між цими режимами здійснюється вибором індикатора Замінити в Рядку стану або натисненням клавіші Insert на клавіатурі. Поточний режим уведення тексту відображається на індикаторі в Рядку стану (рис. 6.7). Якщо встановлено режим вставки, то напис відсутній.

 СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Рис. 6.7. Індикатори режимів вставлення та замінювання в Рядку стану

Якщо в тексті потрібно приєднати до поточного абзацу наступний абзац, то курсор слід установити в кінці поточного абзацу та натиснути клавішу Delete. Для розділення тексту на абзаци слід у потрібних місцях тексту встановити курсор і натиснути клавішу Enter.

Для вставлення в текст додаткового абзацу треба встановити курсор у те місце тексту, де потрібно розпочати новий абзац, і натиснути клавішуEnter. Після цього можна вводити текст нового абзацу. Для завершення введення абзацу потрібно ще раз натиснути Enter.

Для тих, хто хоче знати більше

Під час введення та редагування тексту інколи зручно включати режим відображення надрукованих символів, вибравши на панелі інструментівСтандарта кнопку Надруковані символи СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

До надрукованих належать символи, які вводяться користувачем у ході набору тексту, але не виводяться на папері під час друкування, і, зазвичай, не відображаються на екрані. Але якщо включити режим відображення цих символів, то у відповідних місцях тексту з’являться спеціальні позначки (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Приклади надрукованих символів

 СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

ПЕРЕВІРКА ПРАВОПИСУ

Текстовий процесор Writer під час уведення тексту здійснює автоматичну перевірку правопису (при вибраній кнопці Автоперевірка Правопису СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ на панелі інструментів Стандартна).

Пошук орфографічних помилок у тексті проводиться за орфографічним словником, який установлено в LibreOffice” і слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією (під час друкування документа ця лінія не виводиться).

Є кілька причин, через які Writer позначає слово як помилкове:

– Слово було написано з помилкою. Наприклад, у слові пропущено літеру або введено зайву (програма). Можна спробувати виправити це слово за словником: відкрити контекстне меню цього слова і вибрати правильний варіант його написання (рис. 6.8). Якщо в контекстному меню правильного варіанта немає, потрібно виправити помилку вручну відомими вам способами.

– Слово було написано без помилки, але відсутнє в словнику. Наприклад, у документі підкреслюються ваше прізвище, назва вашого міста або науковий термін. У цьому разі можна або не звертати уваги на підкреслення, або вибрати команду Додати до словника в контекстному меню цього слова. Також слово можна виключити з перевірки, вибравши команду Пропускати або Пропускати всі (у цьому разі всі такі слова в тексті не будуть перевірятися).

– Слово було написано без помилок, але введено іншою мовою. Перевірка правопису відбувається за правилами тієї мови, якою було введено фрагмент тексту, а не тієї, яка є встановленою на момент перевірки. Щоб виправити таку помилку, потрібно в контекстному меню слова вибрати команду Встановити мову для абзацу (виділення) і в списку, що відкриється, вибрати потрібну мову (рис. 6.9).

 СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Рис. 6.8. Контекстне меню слова з помилкою

 СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Рис. 6.9. Встановлення мови перевірки правопису тексту

Перевірку правопису можна виконати і після введення всього тексту. Для цього на панелі інструментів Стандартна потрібно вибрати кнопку Орфографія та граматика СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ що приводить до відкриття однойменного діалогового вікна (рис. 6.10).

У цьому вікні програма послідовно виводить повідомлення про знайдені помилки та можливі варіанти усунення їх. Користувач може внести запропоновані виправлення в текст або не звертати уваги на вказівки і поради програми.

 СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Рис. 6.10. Вікно Орфографія та граматика

Наприклад, на рисунку 4.10 програма пропонує для заміни помилкового слова два інших. Користувачу потрібно у списку Варіанти вибрати правильне слово” після чого вибрати кнопку Виправити. Або, у разі інших рішень, вибрати одну з кнопок у правій частині діалогового вікна Орфографія та граматика.

СКАСУВАННЯ АБО ПОВЕРНЕННЯ ВИКОНАНИХ ДІЙ

Якщо під час редагування тексту або виконання інших операцій деякі з них було виконано помилково або призвели до небажаних результатів, то останню виконану дію можна відмінити. Для цього на панелі інструментів Стандартна слід вибрати кнопку Вернути СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Щоб повернути скасовану дію, потрібно скористатися кнопкою Повторити СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Таким самим способом можна скасувати або повернути не одну, а кілька останніх дій, вибравши відповідну кнопку потрібну кількість разів. Скасувати або повернути кілька останніх дій можна також відкривши список виконаних дій кнопок Вернути або Повторити і вибравши назву тієї операції, включно до якої дії скасовуються або повертаються після скасування.

Якщо виконати скасування чи повернення дії неможливо, то зображення на кнопках буде блідого кольору.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть текстовий процесор Writer.

2. Установіть зручний масштаб перегляду текстового документа.

3. Уведіть за зразком наведений текст у двох абзацах (перехід на новий абзац здійснюється натисканням клавіші Enter). Слідкуйте за дотриманням правил уведення тексту та правописом.

Назва нашої держави впродовж її існування була різною. Одна з перших – Київська Русь.

У часи Русі зародилася й теперішня назва – Україна. Це слово вперше внесено в літопис у 1187 році.

4. Об’єднайте перший і другий абзаци в один. Для цього встановіть курсор у кінці першого абзацу та натисніть клавішу Delete.

5. Скасуйте останню дію, поверніть її. Для цього скористайтеся кнопками СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ на панелі інструментів Стандартна.

6. Розділіть текст на чотири абзаци по одному реченню. Для цього встановіть курсор у кінці першого речення та натисніть клавішу Eater. Повторіть дії для інших речень.

7. Виконайте перевірку правопису в усьому тексті та виправте помилки, якщо ви їх припустилися. Для цього відкривайте контекстне меню слів з помилками (вони будуть підкреслені червоною лінією) та обирайте потрібний варіант виправлення.

8. Збережіть текстовий документ у файлі з іменем вправа 6.2 у вашій папці.

9. Закрийте вікно текстового процесора та перевірте наявність створеного файлу у вашій папці.

Найважливіше в цьому пункті

Для створення нового текстового документа потрібно запустити програму текстового процесора Writer. Якщо вікно програми Writer уже відкрито, то новий документ можна створити, виконавши Файл => Створити => Текстовий документ або вибравши кнопку СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

На панелі інструментів Стандартна.

Під час опрацювання нового документа доцільно дотримуватися такої послідовності операцій: введення тексту => редагування => форматування ==> збереження. Введення тексту здійснюється з клавіатури в позиції розміщення текстового курсора з дотриманням правил введення. До операцій редагування тексту в текстовому процесорі Writer належать видалення, вставлення та заміна тексту, об’єднання та розділення абзаців, перевірка правопису в тексті тощо.

Текстовий процесор Writer під час введення тексту здійснює автоматичну перевірку орфографії та підкреслює помилки хвилястими лініями червоного кольору. Для виправлення помилки потрібно відкрити контекстне меню підкресленого слова та вибрати дію із запропонованого списку. Для виконання перевірки правопису також можна використати кнопку Орфографія та граматика СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ на панелі інструментів Стандартна.

Дайте відповіді на запитання

1°. Які існують способи створення нового документа?

2°. Якої послідовності дій слід дотримуватися під час опрацювання нового документа в текстовому процесорі?

З*. Яких правил потрібно дотримуватися під час введення тексту з клавіатури?

4*. Які операції належать до редагування тексту?

Б*. Чому під час введення тексту трапляється, що попередній текст замінюється на новий? Як виправити цю ситуацію?

6*. Чому деякі слова в тесті підкреслюються хвилястими лініями?

Як виправити цю ситуацію?

7*. Для чого призначено кнопки СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Де вони розміщуються?

8*. Для чого призначено кнопку СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Де вона розміщується?

Виконайте завдання

1°. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 6.2.1.odt, який міститься в папці Розділ 6\Пункт 6.2. Видаліть у ньому розташовані поруч слова, що повторюються. Скасуйте виконані дії. Потім поверніть їх. Збережіть файл у вашій папці з тим самим іменем.

2*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 6.2.2.odt, який міститься в папці Розділ 6\Пункт 6.2. Перегляньте текст відкритого документа та знайдіть допущені помилки. Відредагуйте текст, виправивши в ньому помилки. Збережіть файл у вашій папці з тим самим іменем.

З*. Запустіть програму Writer і введіть поданий текст за зразком. Збережіть документ у файлі з іменем завдання 6.2.3.odt у вашій папці.

Україна є однією з найбільших держав Європи – її площа становить 603,7 тис. квадратних кілометрів. За розмірами території вона перевищує такі великі країни в Європі, як Франція (544 тис. квадратних кілометрів) та Іспанія (505 тис. квадратних кілометрів).

Наша країна займає більше як 5,7 % території всієї Європи. Відстань по прямій лінії між крайньою північною та південною точками становить 893 км, а між західною та східною – 1316 км. Загальна довжина її сухопутних і морських кордонів становить 7590 км.

4*. Запустіть програму Writer і введіть свою стислу автобіографію (3-4 речення). Перевірте правопис у тексті. Збережіть документ у файлі з іменем завдання 6.2.4.odt у палці Мої документи.

5*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 6.2.5.odt, який міститься в папці Розділ 6\Пункт 6.2. Відредагуйте текст, наведений у документі, згідно зі зразком (видалення зайвих символів, вставлення та замінювання слів, об’єднання та розбиття абзаців). Збережіть файл у вашій папці з тим самим іменем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ - Інформатика


СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ