Таблиця – Обліково-фінансові документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.5. Обліково-фінансові документи

Ключові слова:

    таблиця, список, перелік, акт, доручення, розписка.

Таблиця

Таблиця – це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розміщених у певному порядку за графами.

Таблиця є наочною формою подання фактичного матеріалу (числових даних) і тому характеризується компактністю, “прозорістю”, логічністю побудови.

Тематичні заголовки таблиці мають бути стислими, але змістовними.

Пишуться вони з великої літери. Розділові знаки (крапка й двокрапка) в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться.

Слово “Таблиця” (нумераційний заголовок) розміщують праворуч. Знак № не ставиться (наприклад: таблиця 2). При переносі на наступну сторінку пишеться “Продовження табл. 1”, якщо таблиць кілька, чи “Продовження таблиці”, якщо таблиця одна. На останній сторінці багатополосної таблиці пишуть “Закінчення табл. 1”.

Графа “Номер за порядком” уводиться лише тоді, коли є посилання на певні позиції. Знак № не подвоюється, а пишеться так: № з/п або № пор.

Графи

заповнюються відповідними даними. Класи цифр у графах таблиць слід розташовувати в графах один під одним. При повторюванні заміняти цифри на “лапки” не дозволяється. Це ж стосується й знаків процента, номера позначень марок машин, матеріалів тощо.

У таблицях не використовуються дієслівні форми, прислівники.

Заголовки граф уживаються: “усього” – коли в графі містяться часткові підсумкові дані, “разом” – загальні сумарні дані, “в тому числі” – коли графи включають лише деякі складові чисел графи з підсумковими даними.

Таблиця складається з таких реквізитів:

– номера;

– тематичного заголовка;

– боковика із заголовками, який розміщується ліворуч;

– основної частини (прографки), що містить вертикальні графи і горизонтальні рядки;

– приміток (якщо вони є, то виносяться в окрему графу або за межі таблиці).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Таблиця – Обліково-фінансові документи - Туризм


Таблиця – Обліково-фінансові документи